Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:13, 22.07.2024 r.

KSUP 4400 (Z) został zatwierdzony

Weszła w życie uchwała w przedmiocie przyjęcia Krajowego Standardu Usług Pokrewnych 4400 (Zmienionego) – „Usługi wykonania uzgodnionych procedur”.

27 sierpnia 2021

7 czerwca 2021 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę nr 1632/25a/2021 w przedmiocie przyjęcia Krajowego Standardu Usług Pokrewnych 4400 (Zmienionego) – „Usługi wykonania uzgodnionych procedur” (KSUP 4400 (Z)).

Uchwała weszła w życie z dniem jej zatwierdzenia przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, czyli 12 sierpnia 2021 r. (uchwała Nr 30/I/2021).

Skąd potrzeba zmian?

Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) zmieniła standard w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na usługi wykonania uzgodnionych procedur, szczególnie w związku z otrzymywanym przez jednostki finansowaniem i dotacjami, oraz w celu wzmocnienia spójności interpretacji i sposobu wykonania tego rodzaju usług przez praktyków.

Najważniejsze zmiany w KSUP 4400 (Z):

 • ustrukturyzowanie wymogów w sposób podobny jak w standardach badania, czyli: wprowadzenie, cele standardu, definicje, wymogi, zastosowanie i materiał objaśniający;
 • objęcie zakresem standardu usług wykonania uzgodnionych procedur w odniesieniu zarówno do informacji finansowych, jak i niefinansowych (dotychczas tylko informacji finansowych);
 • doprecyzowanie odpowiedzialności biegłego rewidenta w stosunku do różnych stron zaangażowanych w usługę, takich jak: zleceniodawca, zamierzeni użytkownicy raportu z usługi oraz strona odpowiedzialna za przedmiot zlecenia, którego dotyczy usługa;
 • zwiększenie spójności wykonywania usług, w tym poprzez:
  • nowe wymogi wskazują, że nawet jeżeli praktyk nie ma obowiązku przestrzegania wymogów niezależności (na przykład, zgodnie z przepisami prawa lub regulacjami) może ustalić ze zleceniodawcą, że zgodność z wymogami niezależności jest odpowiednia dla potrzeb wykonania usługi uzgodnionych procedur;
  • podkreślenie potrzeby stosowania zawodowego osądu na wszystkich etapach realizacji zlecenia;
  • wymogi w zakresie rozważenia warunków akceptacji i kontynuacji zlecenia;
  • wskazanie, jak ekspert powołany przez praktyka może go wesprzeć w wykonaniu usługi, m. in. biegły rewident musi mieć możliwość zaangażowania się w pracę eksperta w stopniu wystarczającym do wzięcia odpowiedzialności za ustalenia zawarte w raporcie z usługi;
  • większą przejrzystość raportu z usługi wykonania uzgodnionych procedur, m. in. w zakresie:
   • odpowiedzialności poszczególnych stron zaangażowanych w usługę wykonania uzgodnionych procedur,
   • ujawnienia informacji o zgodności z wymogami dotyczącymi niezależności, jeżeli dotyczy. Takie ujawnienie musi być zawarte w raporcie, a jego treść zależy od tego, czy praktyk ma lub nie ma obowiązku przestrzegania wymogów niezależności na potrzeby wykonania usługi,
   • braku wymogu zamieszczenia oświadczenia, że raport jest ograniczony dla tych stron, które uzgodniły wykonanie procedur (w przeciwieństwie do standardu przed zmianą). Takie zastrzeżenie jest teraz oparte o uznanie praktyka,
   • przedstawienia podsumowania ustaleń z wykonania uzgodnionych procedur;
  • nowych materiałów objaśniających dotyczących zastosowania postanowień zmienionego standardu.

Początek obowiązywania:

Standard w zmienionym brzmieniu ma zastosowanie do wykonywania usług uzgodnionych procedur, dla których warunki zlecenia zostały uzgodnione 1 stycznia 2023 r. lub później. (Jest to termin o rok dłuższy w stosunku do daty określonej przez IAASB, m. in. z uwagi na konieczność zapoznania się biegłych rewidentów ze standardem oraz dostawanie przez firmy audytorskie swoich systemów wewnętrznej kontroli jakości do realizacji zleceń zgodnie z nowymi wymogami). Wcześniejsze zastosowanie KSUP 4400 (Z) wymaga udokumentowania w sposób i na zasadach określonych w systemie wewnętrznej kontroli jakości obowiązującym w danej firmie audytorskiej. Standard w dotychczasowym brzmieniu może być stosowany do wykonania usług, dla których warunki zlecenia zostały uzgodnione do dnia 31 grudnia 2022 r. włącznie.

KSUP 4400 (Z) nie wprowadza zmian do innych krajowych standardów wykonywania zawodu.

Linki:

Uchwała została również zamieszczona w sekcji „Prawo i standardy”.

Pracujemy nad przetłumaczeniem na język polski przygotowanych przez IAASB opracowań wspierających stosowanie KSUP 4400 (Z).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl