Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 02:58, 3.03.2024 r.

Raport UKNF dotyczący obowiązków informacyjnych emitentów

UKNF przedstawił raport pt. „Nadzór nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych prowadzony w 2020 roku”.

16 marca 2021

Adresowany do użytkowników informacji regulowanych, emitentów oraz biegłych rewidentów raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczy prowadzonego w 2020 r. nadzoru nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych w związku z ich uczestnictwem w obrocie na rynku kapitałowym.

W częściach od drugiej do piątej raportu przedstawione zostały informacje o kluczowych działaniach nadzorczych UKNF podejmowanych w 2020 r. w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej, terminowości i kompletności raportów okresowych, informacji niefinansowych oraz informacji poufnych. W części szóstej zostały przedstawione wybrane obszary raportowania, w tym temat ESEF.

W 2020 r. analiza tematyczna UKNF obejmowała przede wszystkim zagadnienia wymienione w europejskich wspólnych priorytetach nadzorczych ESMA dla sprawozdań finansowych za 2019 rok. Nieprawidłowości, w związku z którymi UKNF skierował do emitentów zalecenia, dotyczyły kilku grup tematycznych. Jednym z głównych tematów była kontynuacja działalności i ryzyko płynności, w tym: brak ujawnień nt. znaczących ryzyk i niepewności co do zdolności do kontynuacji działalności, brak ujawnień nt. osądów i założeń, na których oparta jest ocena zasady kontynuacji działalności, brak sporządzania prognoz przepływów pieniężnych na kolejne 12 miesięcy od dnia kończącego okres sprawozdawczy, będących podstawą przyjęcia założenia kontynuacji działalności, brak wystarczających ujawnień nt. analizy wymagalności zobowiązań finansowych i zarządzania ryzykiem płynności.

W ramach nadzoru nad informacjami poufnymi podawanymi do publicznej wiadomości, w 2020 r. UKNF zwracał szczególną uwagę na niezwłoczne ujawnianie przez emitentów wszelkich istotnych informacji o wpływie pandemii na ich fundamentalne parametry, prognozy lub sytuację finansową zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia MAR. Istotne jest także, aby emitenci dokonywali analizy, czy w trakcie sporządzania raportów okresowych powstają informacje poufne.

UKNF podkreśla, że ESMA - wyznaczając europejskie wspólne priorytety nadzorcze dla sprawozdań finansowych za 2020 rok - skupiła się na dalszych potrzebach zapewnienia odpowiedniego poziomu przejrzystości w kwestii wpływu pandemii COVID-19 na działalność emitentów przy zastosowaniu wybranych standardów, m. in.: MSR 1 – Prezentacja sprawozdań finansowych, MSR 36 – Utrata wartości aktywów, MSSF 16 – Leasing. W ślad za UKNF zwracamy uwagę, że sprawozdania finansowe za 2020 r. powinny m. in. zwierać rozszerzone ujawnienia związane z kontynuacją działalności, ujawnianie informacji na temat znaczących skutków COVID-19 oraz ujawnianie niepewności związanych z COVID-19 w testach na utratę wartości.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią opracowania UKNF, które jest dostępne tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl