Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:46, 12.07.2024 r.

Wypełnianie obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych – raport UKNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przygotował raport przedstawiający informacje dotyczące nadzoru nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych w związku z ich uczestnictwem w obrocie na rynku kapitałowym w 2021 r.

14 marca 2022

Jak informuje UKNF, raport został przygotowany dla użytkowników informacji regulowanych, emitentów oraz biegłych rewidentów. Celem jego stworzenie jest przyczynienia się do prawidłowego i spójnego stosowania odpowiednich wymogów raportowania określonych przepisami prawa. Jak podkreśla nadzorca rynku finansowego, „wysokiej jakości, kompletne i rzetelne informacje są bowiem kluczowe w procesie decyzyjnym podejmowanym przez inwestorów i jednocześnie budują zaufanie inwestorów do rynku i notowanych na nim papierów wartościowych”. Jak podkreśla UKNF, „nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych przez emitentów powoduje z kolei brak powszechnego i równego dostępu do kompletnej i rzetelnej informacji, która jest czynnikiem o podstawowym znaczeniu z punktu widzenia prawidłowości działania mechanizmów rynkowych”.

Analiza sprawozdań finansowych przeprowadzona przez UKNF objęła m.in. sprawozdania finansowe emitentów wobec których skierowano uprzednio zalecenia; emitentów, w przypadku których uzyskano informację, która rodzi uzasadnione podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w tych sprawozdaniach; emitentów, w przypadku których biegły rewident wydał sprawozdanie z badania zawierające zmodyfikowaną opinię albo raport z przeglądu zawierający zmodyfikowany wniosek; emitentów, u których nastąpiło rozwiązanie umowy z firmą audytorską przed upływem okresu, na jaki została zawarta.

W raporcie wskazane zostały wybrane obszary dotyczące raportowania, na które należy zwrócić uwagę. Zgodnie z europejskimi wspólnymi priorytetami nadzorczymi ESMA uwaga została zwrócona na zagadnienia dotyczące:

  • wpływu pandemii COVID-19,
  • kwestii związanych z ryzykiem klimatycznym,
  • ujawnień na temat oczekiwanych strat kredytowych ujmowanych zgodnie z MSSF 9 Instrumenty finansowe.

Co ważne, UKNF odnotowuje znaczenie wojny na Ukrainie, która może mieć wpływ na pozycje prezentowane w sprawozdaniach finansowych na dzień bilansowy lub wpłynąć na ujęcie oraz wycenę pozycji po dniu bilansowym. Jak wskazuje UKNF, w takich przypadkach należy:

  • ocenić wpływ ww. sytuacji na założenie o kontynuacji działalności;
  • ujawnić informacje na temat skutków ww. sytuacji dla sprawozdań finansowych;
  • rozważyć konieczność ujawnienia dodatkowych informacji w sprawozdaniu finansowym.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem przygotowanym przez UKNF, można go pobrać ze strony: https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=77419&p_id=18

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl