Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:51, 22.07.2024 r.

Biegli rewidenci w charakterze biegłego sądowego

Zachęcamy do podjęcia decyzji o kandydowaniu na biegłego sądowego z zakresu rewizji finansowej.

27 marca 2024

W sądach jest coraz więcej wokand w sprawach związanych z wykonywaniem czynności rewizji finansowej, w szczególności badań sprawozdań finansowych.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zachęca biegłych rewidentów do wykorzystania swojej wiedzy eksperckiej oraz doświadczenia zawodowego i kandydowania na biegłego sądowego z zakresu rewizji finansowej.

Rada chciałaby wesprzeć osoby, które zdecydują się do pełnienia tej funkcji, zarówno od strony zaznajomienia z przebiegiem postępowania sądowego, jak również merytorycznej. Wsparcie mogłoby polegać m.in. na organizowaniu szkoleń oraz wymianie doświadczeń.

Biegłych rewidentów zainteresowanych tym tematem zapraszamy do przesyłania swoich zgłoszeń na adres: biuro@pibr.org.pl.

Kim jest biegły sądowy?

Cytując za BIP (https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/237/biegli-sadowi) - Biegły sądowy to ekspert w zakresie danej dziedziny, powoływany w postępowaniu sądowym w celu przedstawienia swojej opinii, będącej materiałem dowodowym, o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej. Instytucja biegłego sądowego jest instytucją prawa sądowego procesowego. Ustanowiona została dla zapewnienia należytego funkcjonowania organów szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i zabezpieczenia warunków prawidłowego wypełniania przez te organy ich ustawowych zadań.

Sąd zasięga opinii u biegłych sądowych w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych. Z przepisów prawnych wynika, że od biegłego wymagane jest posiadanie nie tylko niekwestionowanej wiedzy i najwyższych kwalifikacji zawodowych, ale także: zaufania publicznego, sumienności i bezstronności, a ponadto zaufania sądu do osoby biegłego. Opinia biegłego powinna zawierać uzasadnienie. Jeżeli w sprawie powołano kilku biegłych, to mogą oni złożyć łączną opinię. Sąd może się jednak domagać, aby biegły ustnie wyjaśnił opinię złożoną na piśmie, bądź jeszcze sporządził dodatkową opinię.

Biegłym sądowym może być ustanowiona osoba, która:

  • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  • ukończyła 25 lat życia;
  • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
  • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
  • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Biegli ustanawiani są na okres 5 lat, kadencja upływa z końcem roku kalendarzowego.

Przepisy regulujące status i czynności biegłych:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 157) [pobierz]
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133) [pobierz]

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl