Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:55, 24.07.2024 r.

Rozstrzygnięcie XVII edycji konkursu “The Best Annual Award Report”

Już po raz siedemnasty Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki konkursu „The Best Annual Report” wyróżniającego raporty roczne emitentów pod kątem wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

20 października 2022

Jest to pierwsza edycja konkursu “The Best Annual Award Report” po pandemii, z wyraźnymi oznakami progresu we wszystkich obszarach raportowania, będących przedmiotem oceny członków kapituły. Jakość raportowania odzwierciedla procesy, które zachodziły w spółkach, czyli to, jak spółki publiczne poradziły sobie w trudnym okresie pandemii i poinformowały o tym rynek, jak przygotowują się do nowej Dyrektywy zrównoważonego rozwoju, który sektor - prywatny czy publiczny - lepiej poradził sobie ze zmianami w otoczeniu mikro i makroekonomicznym.

W konkursie biorą udział spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, raportujące wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF/MSR. Od 1 stycznia 2020 roku zaczął obowiązywać ESEF, czyli elektroniczny standard raportowania emitentów. To bardzo duża rewolucja w raportowaniu emitentów i radykalna zmiana w formacie raportów rocznych. Raporty roczne zyskały elektroniczną formę, co ma duże znaczenie w możliwości ich przetwarzania i analizy. Zmienił się zasadniczo proces przygotowania raportów. Większą uwagę przywiązuje się do merytorycznej poprawności skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wdrożenia nowych MSSF/MSR, właściwej prezentacji sprawozdań. Oprócz tej niezwykle ważnej w raportowaniu emitentów zmiany wielkimi krokami zbliża się nowa Dyrektywa zrównoważonego rozwoju i związane z nią ujawnienia. Członkowie Kapituły zwracali szczególną uwagę na powyższe elementy, pamiętając o tym, jakich informacji oczekuje rynek.

Inwestorzy oceniają przeszłość zaprezentowaną w sprawozdaniach finansowych, którą najlepiej zaprezentowały: Grupa Lotos S.A. w kategorii przedsiębiorstwa oraz PEKAO S.A. w kategorii banki i instytucje finansowe. Przyszłość zaś najlepiej została przedstawiona w sprawozdaniach z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Santander Bank Polska S.A.

Kolejnym obligatoryjnym składnikiem raportów rocznych jest Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego. W tej edycji nastąpił bardzo duży progres w tym obszarze a zadanie nie było łatwe, ponieważ w trakcie roku obrotowego zmieniły się Zasady Dobrych Praktyk GPW w Warszawie S.A. Najbardziej wyróżniło się oświadczenie CCC S.A., Santander Bank Polska S.A.

Oprócz raportów rocznych obligatoryjnych spółki przygotowują dodatkowe raporty dla interesariuszy. Są to raporty zintegrowane, zrównoważonego rozwoju, CSR etc.. Raporty zintegrowane są najbardziej rekomendowaną formą komunikacji emitentów z rynkiem, ponieważ pozwalają na prezentację danych finansowych i niefinansowych w jednym raporcie, co jest niezwykle istotne w aspekcie obowiązku prezentowania danych niefinansowych, pozwala inwestorom lepiej zrozumieć procesy tworzenia wartości w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej a nade wszystko ogranicza liczbę dodatkowych raportów, które sporządza spółka.

Od 7 lat w konkursie oceniane są raporty zintegrowane, gdzie po stronie przedsiębiorstw są nowi liderzy w postaci JSW S.A. i GK Kęty S.A., ale też lider dotychczasowy, czyli PKN Orlen S.A., który od kilku lat utrzymuje bardzo wysoki poziom raportowania zintegrowanego. W grupie banków i instytucji dominują PZU S.A., ING Bank Śląski S.A., BNP Paribas.

Ta forma raportowania jest szczególnie ważna w aspekcie ESEF-a, który spowodował pewną standaryzację raportów rocznych a emitenci, chcąc przekazać rynkowi więcej informacji będą zobligowani do tworzenia raportów zintegrowanych czy zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo Dyrektywa zrównoważonego rozwoju będzie impulsem do dalszego rozwoju tych raportów.

Po raz drugi weryfikowane były sprawozdania o wynagrodzeniach. W tej kategorii organizatorzy zwracali szczególną uwagę na prezentację wynagrodzeń w powiązaniu z osiągnięciem określonych KPI-ów, przypisanych członkom zarządów, co szczególnie interesuje inwestorów. Niekwestionowanym liderem wśród przedsiębiorstw okazało się CCC S.A. a wśród banków i instytucji finansowych Santander Bank Polska S.A.

Najważniejszym punktem finałowej gali było wręczenie nagród głównych. W bieżącej edycji nagrody główne wśród przedsiębiorstw otrzymały: Ciech S.A., CCC S.A. oraz Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., której nagrodę wręczyła prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbara Misterska – Dragan.

W grupie banków i instytucji finansowych na podium stanęły BNP Paribas S.A., Kruk S.A.
i PEKAO S.A.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: www.irip.pl

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl