Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 19:54, 29.09.2023 r.

Materiały wspierające do KSUP 4400 (Z)

Udostępniamy przetłumaczone na język polski opracowania wspierające zrozumienie, wdrożenie i stosowanie zmienionego standardu KSUP 4400 (Z).

29 września 2021

Niedawno informowaliśmy o wejściu w życie uchwały nr 1632/25a/2021 KRBR z dnia 7 czerwca 2021 r. w przedmiocie przyjęcia Krajowego Standardu Usług Pokrewnych 4400 (Zmienionego) – „Usługi wykonania uzgodnionych procedur” (KSUP 4400 (Z) w brzmieniu MSUPo 4400 (Z)) (więcej na ten temat tutaj).

Zapowiadaliśmy wówczas udostępnienie przetłumaczonych na język polski opracowań przygotowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB).

IAASB przygotowała:

  • „Wprowadzenie do MSUPo 4400 (Z) - Materiał informacyjny” – zawierające krótkie podsumowanie oraz opis najważniejszych zmian w standardzie (pobierz tutaj).
  • „Uzasadnienie wniosków” – wyjaśniające przyczyny rozpoczęcia prac nad zmianą standardu, kolejne etapy procesu, podsumowanie otrzymanych uwag do projektu standardu oraz decyzje podjęte w wyniku przeprowadzonych konsultacji (pobierz tutaj).

Ponadto, w związku nowym brzmieniem MSUPo 4400 (Z), IAASB zmieniła treść dwóch wcześniej udostępnionych broszur:

  • „Usługi wykonania uzgodnionych procedur - Możliwość rozwoju i wzrostu wartości” – Usługi wykonania uzgodnionych procedur stanowią doskonałą okazję do rozwoju dla małych i średnich firm audytorskich i świadczenia klientom wartościowych usług. Publikacja opisuje, czym jest usługa wykonania uzgodnionych procedur, identyfikuje korzyści dla klientów w zakresie oferowania takich usług i określa, kiedy wykonanie usług jest właściwe. Przedstawia także przykłady usług wykonania uzgodnionych procedur dotyczących zagadnień finansowych i niefinansowych, sześć krótkich studiów przypadku z przykładowymi procedurami, które można zastosować oraz dwa przykładowe raporty z wykonania usług uzgodnionych procedur zaczerpnięte z MSUPo 4400 (Z). Podstawową grupą docelowych odbiorców tej publikacji są biegli rewidenci, przy czym może ona być przydatna także dla organów regulacyjnych i innych interesariuszy (pobierz tutaj).
  • „Wybór odpowiedniej usługi - Porównanie usługi badania, przeglądu, kompilacji i wykonania uzgodnionych procedur” – Istnieje wiele usług związanych ze sprawozdawczością finansową, które można dostosować do potrzeb klientów. Biegli rewidenci, jako zaufani doradcy i partnerzy w biznesie, mogą zapewnić wyspecjalizowane usługi, obiektywne wskazówki oraz eksperckie porady o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju klientów oraz zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. W publikacji opisano zakres usług oferowanych przez biegłych rewidentów wykonujących zawód zgodnie ze standardami międzynarodowymi oraz różne korzyści płynące z każdej z tych usług (pobierz tutaj).

Wszystkie przetłumaczone na język polski materiały wspierające wdrożenie i stosowanie KSUP 4400 (Z) można znaleźć także tutaj oraz w e-Bibliotece.

Zachęcamy do lektury!

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl