Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:44, 24.01.2020 r.

Proces wdrażania MSB w Unii Europejskiej oraz w Polsce

Proces wdrażania MSB w Unii Europejskiej oraz w Polsce

Międzynarodowe standardy wydawane są przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (ang. International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB), działająca w ramach IFAC. Proces stanowienia MSB uwzględnia szeroko rozumiany interes publiczny i troskę o zapewnienie wysokiej jakości badań sprawozdań finansowych a także spójność standardów stosowanych przez biegłych rewidentów na całym świecie.

MSB podlegają okresowej ocenie, weryfikacji oraz zmianom w celu dostosowania do stale zmieniających się uwarunkowań rynkowych. Istotne zmiany, które dotyczyły większości MSB, nastąpiły w ramach Projektu „Clarity”, który rozpoczął się w 2004 r., i którego celem było zwiększenie przejrzystości i zrozumienia MSB (więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem http://www.iaasb.org/clarity-center). Projekt zakończył się w 2009 r. wydaniem 36 MSB.

Kolejne istotne zmiany MSB nastąpiły w 2015 r., kiedy to IAASB wydała zmienione i jeden nowy MSB dotyczące przede wszystkim sprawozdań biegłego rewidenta z badania, ale także doprecyzowania obowiązków biegłego rewidenta związanych z inną informacją, która dołączana jest do badanych sprawozdań finansowych.

Aktualna angielska wersja 37 standardów MSB znajduje się pod adresem: http://www.ifac.org/publications-resources/2016-2017-handbook-international-quality-control-auditing-review-other.
Informacje na temat wszystkich otwartych projektów dotyczących MSB można znaleźć pod adresem: https://www.iaasb.org/

MSB w Unii Europejskiej

Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2014/56/WE zmieniającej Dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 537/2014, państwa członkowskie wymagają od biegłych rewidentów i firm audytorskich prowadzenia badań ustawowych zgodnie z MSB przyjętymi przez Komisję Europejską. Prawo UE upoważnia Komisję Europejską (KE) do przyjmowania MSB na poziomie europejskim, ale harmonogram tego procesu nie został ustalony. Dyrektywa stanowi, że w międzyczasie państwa członkowskie mogą stosować krajowe standardy badania. Większość państw członkowskich dobrowolnie przyjęła MSB jako krajowe standardy badania.

Informacje dotyczące przyjęcia MSB w krajach UE, wg stanu na kwiecień 2015 r. można znaleźć pod adresem: https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/MA_ISA_in_Europe_overview_150908_update.pdf.

MSB w Polsce

Począwszy od badania sprawozdań finansowych za okresy kończące się w dniu 31 grudnia 2017 r. wszyscy biegli rewidenci są zobowiązani do stosowania Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania IAASB (z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w §7 uchwały nr 2783/52/2015 KRBR z dnia 10 lutego 2015 r.). Krajowe Standardy Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania, które obecnie obowiązują w Polsce są co do zasady tymi, które IAASB uaktualnił i wydał w 2009 r. (w ramach Projektu „Clarity”).

MSB przyjmowane są w Polsce z uwzględnieniem przepisów polskiego prawa. Do badań sprawozdań finansowych są stosowane MSB, w wersji przyjętej uchwałami KRBR i zatwierdzonej przez KNA. Zmiany MSB, które nastąpiły po 2009 r., nie zostały jeszcze przyjęte przez KRBR i są w trakcie procesu tłumaczenia zgodnego z procedurami IFAC. Zmienione MSB będą obowiązkowe do stosowania dopiero po ich przyjęciu przez KRBR i zatwierdzeniu przez KNA. (informacje na temat prac w tym zakresie dostępne są w sekcji Projekty).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl