Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 04:37, 14.04.2024 r.

Informacje dla kandydatów na biegłych rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wprowadziła całoroczną rekrutację do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów.

Kto może zostać biegłym rewidentem?

Aby zostać biegłym rewidentem musisz:

 • korzystać z pełni praw publicznych oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • mieć nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem, w tym w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • ukończyć studia wyższe (postępowanie kwalifikacyjne możesz już zacząć w trakcie studiów) i władać językiem polskim,
 • odbyć praktykę i aplikację,
 • zdać egzaminy z wiedzy teoretycznej i egzamin dyplomowy,
 • złożyć ślubowanie.

Rekrutacja do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów prowadzona jest w sposób ciągły (od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego).

Chcesz rozpocząć postępowanie kwalifikacyjne na biegłego rewidenta?


Krok 1 - wypełnij zgłoszenie
Krok 2 - ureguluj opłatę wstępną w wysokości 1000 zł na numer konta podany w zgłoszeniu,
Krok 3 -
wydrukuj, podpisz oraz wyślij zgłoszenie wraz z załącznikami (w tym potwierdzeniem przelewu) na adres:
al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa z dopiskiem „Komisja Egzaminacyjna”.


Jeśli Komisja Egzaminacyjna dopuści Cię do postępowania kwalifikacyjnego to otrzymasz:

 • numer ewidencyjny (o czym powiadomimy Cię pisemnie),
 • dostęp do logowania na stronie PIBR,
 • indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat na rzecz PIBR (w tym egzaminów).
Uwaga: osoby dopuszczone do postępowania kwalifikacyjnego dokonują opłaty za egzaminy na 21 dni przed jego terminem. 

Uwaga: osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa pobierają, wypełniają i przesyłają do PIBR wniosek wyłącznie w formie papierowej.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego musisz:
 1. Zdać 10 pisemnych egzaminów według określonego zakresu tematycznego, zgodnie z ustalonym harmonogramem egzaminów.
 2. Zaliczyć (wystarczy 1 z 3 możliwych opcji):
 3. Zdać egzamin dyplomowy.
 4. Złożyć ślubowanie.
 5. Złożyć wniosek do KRBR o wpis do rejestru biegłych rewidentów.

Postępowanie dla obcokrajowców lub osób z uprawnieniami biegłego rewidenta z krajów UE lub państw trzecich

Aby przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego złóż:

 1. Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego, wraz z kwestionariuszem osobowym,
 2. Dokumenty (wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski), które potwierdzają, że posiadasz:
  • uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych uzyskane w innym państwie Unii Europejskiej,
  • kwalifikacje nabyte w drodze dotychczasowego kształcenia,
  • doświadczenie zawodowe.

Obecnie Polska Izba Biegłych Rewidentów nie ma jeszcze podpisanych z państwami trzecimi umów o wzajemności, o czym mowa w art.4 ust 5 ustawy.

Kandydaci dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego muszą zdać egzamin z prawa gospodarczego, które obowiązuje w Polsce. Zakres egzaminu ustala Komisja Egzaminacyjna (zobacz wykaz zagadnień). Po zdanym egzaminie musisz jeszcze:

Terminy egzaminów z Prawa gospodarczego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2024 r.
 • 18 czerwca
 • 10 grudnia
Uchwała nr 2547/47/2023 KRBR z 24.01.2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów
Uchwała nr 2138/35a/2022 KRBR z 06.04.2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wysokości opłat za poszczególne egzaminy

Uchwała nr 1480/22a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłaty wstępnej za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego
Uchwała nr 1481/21a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za poszczególne egzaminy
Komunikat KE z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wnoszenia wpłat za egzaminy z wiedzy.
Informacja dla obywateli polskich, którzy są w trakcie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii bądź którzy nabyli już uprawnienia do wykonywania tego zawodu w Wielkiej Brytanii

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów, z których może korzystać kandydat na biegłego rewidenta na egzaminie pisemnym.

Minister Rozwoju i Finansów w drodze rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów określa m. in.:

 • tryb dokonywania zgłoszenia oraz tryb przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego,
 • tryb i sposób przeprowadzania egzaminów,
 • tryb i termin uzyskiwania wglądu do prac egzaminacyjnych oraz sposób jego przeprowadzania,
 • tryb i termin wnoszenia odwołań od wyników egzaminów.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, w formie uchwał podejmowanych w porozumieniu z Komisją Egzaminacyjną, zatwierdzanych przez Komisję Nadzoru Audytowego, określa m. in.:

Zakres tematyczny egzaminów

Szczegółowy zakres tematyczny egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów ustala Krajowa Rada Biegłych Rewidentów w porozumieniu z Komisją Egzaminacyjną.

Przykładowe pytania testowe i zadania sytuacyjne wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi

Egzamin dyplomowy – zasady

Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:

 • część I – egzamin pisemny trwa nie dłużej niż 180 min.
  Część pisemna egzaminu dyplomowego polega na analizie wybranych zagadnień sprawdzających umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu biegłego rewidenta, w tym w szczególności do badania rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w zakresie rozpoznawania ryzyka badania, opracowywania strategii badania, wyboru i stosowania właściwych metod i technik w procesie badania sprawozdań finansowych, opracowywania akt badania sprawozdania finansowego, w tym dokumentacji roboczej i sprawozdania z badania a także rozstrzygania zawodowych dylematów etycznych, posługiwania się zawodowym osądem przy rozwiązywaniu zagadnień występujących w działalności gospodarczej, oceny poprawności stosowanych zasad i procedur wewnętrznego systemu kontroli jakości w firmie audytorskiej oraz komunikowania się i raportowania.
 • część II — egzamin ustny trwa do 30 minut dla jednej zdającej osoby.
  Część ustna egzaminu dyplomowego polega na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania, z czego jedno dotyczy omówienia rozwiązań zaprezentowanych w części pisemnej. Treść dwóch pozostałych odnosi się wyłącznie do zagadnień związanych z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta w tym zawodowych dylematów etycznych.
INFORMACJE o przebiegu i kryteriach oceny egzaminu dyplomowego.
Egzamin Dyplomowy - przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami wzorcowymi
Egzamin Dyplomowy - przykładowe pytania część ustna NOWE

Terminy egzaminów dyplomowych w 2024 r.
 • 11 marca
 • 10 czerwca
 • 13 września
 • 25 listopada
Deklarację przystąpienia do wybranego terminu egzaminu dyplomowego prosimy składać na adres: aplikacje@pibr.org.pl

Zgłoszenia mogą dokonać kandydaci, którzy spełniają warunki do przystąpienia do egzaminu dyplomowego (tj. zdali 10 egzaminów pisemnych z wiedzy oraz uzyskali decyzję Komisji Egzaminacyjnej stwierdzającą odbycie aplikacji lub stwierdzającą posiadanie 15-letniego doświadczenia zawodowego, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt. 1 ustawy)."

Terminy egzaminów

Egzaminy pisemne dla kandydatów na biegłych rewidentów odbywają się w cyklach egzaminacyjnych, które składają się z 4 sesji. Każda sesja obejmuje po 2 lub 3 egzaminy. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wyznacza terminy dla każdego egzaminu z wiedzy w danej sesji nie rzadziej niż dwa razy w roku, a także określa liczbę egzaminów z wiedzy w danej sesji.

Zaliczenie egzaminów z sesji I jest warunkiem przystąpienia do egzaminów z sesji II lub III. Egzaminy z sesji II i III można zdawać łącznie, a ich zaliczenie jest warunkiem przystąpienia do egzaminów z sesji IV.

Wyniki egzaminów pisemnych dostępne są na kontach kandydatów (po zalogowaniu) nie później niż w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

Komisja Egzaminacyjna ustala terminy egzaminów z prawa gospodarczego w czerwcu i grudniu każdego roku.

Zaliczanie egzaminów

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zaliczania wszystkich egzaminów z wiedzy kandydatom na biegłych rewidentów, którzy ukończyli studia wyższe na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Komisja Egzaminacyjna może zaliczyć Ci:

 • poszczególne egzaminy z wiedzy, jeżeli w tym zakresie masz zdane egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne,
 • wszystkie egzaminy z wiedzy, jeżeli masz ukończone studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane za równorzędne, których program kształcenia został zrealizowany w ramach umowy, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy (uczelnie spełniające ten warunek),
 • poszczególne egzaminy z wiedzy, jeżeli masz zdane egzaminy w ramach postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, co do których stwierdzi, że zakresem kształcenia obejmują wiedzę w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy,
 • egzamin z prawa podatkowego, jeśli posiadasz tytuł doradcy podatkowego.

Uchwała nr 145/10/2022 Komisji Egzaminacyjnej z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zaliczenia egzaminów z wiedzy kandydatowi na biegłego rewidenta

Załącznik nr 1 – wzór wniosku w sprawie zaliczenia poszczególnych egzaminów z wiedzy, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy
Załącznik nr 2 – wzór wniosku w sprawie zaliczenia poszczególnych egzaminów z wiedzy, zdanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie UE, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy
Załącznik nr 3 – wzór wniosku w sprawie zaliczenia egzaminu z prawa podatkowego, o którym mowa w art. 15 ust. 5 i art. 274 ustawy
Załącznik nr 4 – wzór wniosku w sprawie zaliczenia wszystkich egzaminów z wiedzy, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy

Wzory matryc adekwatności zrealizowanego programu z zakresem wiedzy wymaganym przez Komisję Egzaminacyjną podczas egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym:

Załącznik nr 5:
1. Teoria i zasady rachunkowości
2. Ekonomia i kontrola wewnętrzna
3. Prawo - prawo cywilne...
4. Prawo podatkowe (część I)
5. Finanse i zarządzanie finansami
6. Rachunkowość finansowa
7. Prawo podatkowe (część II)
8. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
9. Sprawozdania finansowe i ich analiza
10. Rewizja finansowa oraz etyka

Załącznik nr 6:
1. Teoria i zasady rachunkowości
2. Ekonomia i kontrola wewnętrzna
3. Prawo - prawo cywilne…
4. Prawo podatkowe (część I)
5. Finanse i zarządzanie finansami
6. Rachunkowość finansowa
7. Prawo podatkowe (część II)
8. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
9. Sprawozdania finansowe i ich analiza
10. Rewizja finansowa oraz etyka

Wzór umowy ramowej w sprawie współpracy Komisji Egzaminacyjnej z Uczelnią przy prowadzeniu studiów

Opłata za rozpatrzenie wniosku

Przed złożeniem wniosku o zaliczenie egzaminu, wnieś opłatę w wysokości 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok (opłata wynosi 310 zł) na swój indywidualny rachunek bankowy. W opisie przelewu podaj:

 • imię i nazwisko,
 • numer ewidencyjny,
 • dopisek "opłata za wniosek".

Opłaty za egzaminy

Aby przystąpić do egzaminu, wnieś opłatę na 21 dni przed terminem każdego egzaminu. Pamiętaj, nie wysyłamy przypomnień o konieczności wpłaty.

Opłata wynosi:

 • egzaminacyjna – 750 zł,
 • za egzamin dyplomowy – 1900 zł (30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy),
 • za egzamin z prawa gospodarczego – 1900 zł (30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy).


Opłatę przelej na indywidualny rachunek bankowy i podaj w opisie przelewu:

 • imię i nazwisko kandydata,
 • numer ewidencyjny,
 • nazwę przedmiotu,
 • termin egzaminu.

Miasta, w których odbywają się egzaminy

Egzaminy pisemne mogą być przeprowadzane w:

 • Gdańsku,
 • Katowicach,
 • Krakowie,
 • Poznaniu,
 • Warszawie.

Uwaga! W przypadku małej liczby zgłoszeń, egzaminy są przeprowadzane wyłącznie w Warszawie.

Egzamin dyplomowy oraz egzamin z prawa gospodarczego odbywają się tylko w Warszawie.

Jeśli zakwalifikujesz się do egzaminu, Komisja Egzaminacyjna zawiadomi Cię o tym pisemnie i poda dokładny termin i miejsce jego przeprowadzenia.

Wgląd do prac egzaminacyjnych

Aby uzyskać wgląd do swojej pracy egzaminacyjnej, wyślij w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wniosek na adres: wglady@pibr.org.pl. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny.

Komisja Egzaminacyjna udostępni Ci do wglądu Twoją pracę egzaminacyjną w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu. Prace udostępniane są w siedzibie Komisji, przy ul. Dzikiej 19/23 w Warszawie.

Odwołania od wyników egzaminów

Od wyniku egzaminu, egzaminu dyplomowego oraz egzaminu z prawa gospodarczego przysługuje Ci prawo wniesienia pisemnego odwołania do Komisji w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.

Komisja rozpatrzy Twoje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania po czym niezwłocznie zawiadomi Cię pisemnie o rozstrzygnięciu.

Statystyki egzaminów

Statystyki egzaminów (data publikacji 05.04.2024 r.)

Komisja Egzaminacyjna powoływana jest przez Ministra Finansów. Głównym zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów, w tym egzaminu dyplomowego.

W skład Komisji wchodzi 19 członków:

 • 10 przedstawicieli Ministra Finansów (w tym 4 osoby, które nie są pracownikami Ministerstwa Finansów, wybrane spośród przedstawicieli środowisk akademickich),
 • 7 przedstawicieli rekomendowanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (spośród biegłych rewidentów wpisanych do rejestru),
 • 2 przedstawicieli rekomendowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej wyznacza Minister Finansów. Kadencja Komisji trwa 4 lata.

Skład Komisji Egzaminacyjnej (Decyzja Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2021 r. , Decyzja Ministra Finansów z dnia 29 maja 2023 r .)

 • przedstawiciele Ministra Finansów:
  • dr hab. prof. UE Józef Pfaff – przewodniczący,
  • Wojciech Bernat,
  • dr Dorota Będziak,
  • prof. dr hab. Jerzy Gierusz,
  • Sylwia Góźdź (odwołanie z dniem 1 maja 2023 r.),
  • Anna Grzegrzółka,
  • prof. dr hab. Antoni Hanusz,
  • Iwona Karpińska,
  • Renata Łućko (powołanie z dniem 7 czerwca 2023 r.),
  • Agnieszka Szkolniak,
  • dr Paweł Zieniuk.
 • przedstawiciele rekomendowani przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów:
  • dr Anna Bernaziuk,
  • dr Teresa Cebrowska,
  • Tomasz Karpiński,
  • Grzegorz Oszczypała,
  • dr Ernest Podgórski,
  • dr Małgorzata Szulc,
  • dr Justyna Beata Zakrzewska.
 • przedstawiciele rekomendowani przez Komisję Nadzoru Finansowego:
  • Cezary Kotlarczyk,
  • dr Anna Topczewska.

 Podstawa prawna

Kandydat na biegłego rewidenta musi:

 • odbyć roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej (lub uzyskać zwolnienie z odbycia praktyki) oraz co najmniej 2-letnią aplikację w firmie audytorskiej zarejestrowanej w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie UE albo
 • odbyć 3-letnią aplikację w firmie audytorskiej zarejestrowanej w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej – przy czym spełnienie tych warunków stwierdza Komisja Egzaminacyjna albo
 • uzyskać zwolnienie z praktyki i aplikacji w przypadku, gdy posiada co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, prawa, finansów i rewizji finansowej, podczas którego nabyła umiejętności wymagane od biegłych rewidentów– przy czym spełnienie tego warunku stwierdza Komisja Egzaminacyjna.

Praktyka

Kandydat na biegłego rewidenta może:

 • odbyć roczną praktykę w zakresie rachunkowości w:
 1. jednostkach prowadzących księgi rachunkowe lub
 2. podmiotach prowadzących usługowo księgi rachunkowe dla jednostek, o których mowa w pkt 1 lub
 3. firmach audytorskich, jeżeli prowadzą usługowo księgi rachunkowe dla jednostek, o których mowa w pkt 1.
 • wnioskować do Komisji Egzaminacyjnej o zwolnienie, jeśli:
 1. był zatrudniony w firmie audytorskiej lub pozostawał w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku w komórkach finansowo-księgowych, przez co najmniej 3 lata lub
 2. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, lub
 3. jest mianowanym kontrolerem Najwyższej Izby Kontroli.

Aplikacja

Kandydat na biegłego rewidenta musi odbyć co najmniej:

 • 2-letnią aplikację, jeśli odbył roczną praktykę lub został z niej zwolniony (w obu przypadkach konieczne jest potwierdzenie Komisji Egzaminacyjnej),
 • 3-letnią aplikację, jeśli nie zaliczył praktyki.

Aplikację odbywa się w firmach audytorskich, które:

 • prowadzą badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych łącznie dla co najmniej 10 podmiotów lub
 • zatrudniają lub współpracują z co najmniej 3 biegłymi rewidentami wykonującymi zawód biegłego rewidenta.
Pamiętaj! Jeśli masz co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, prawa, finansów i rewizji finansowej, podczas którego nabyte zostały umiejętności wymagane od biegłych rewidentów, możesz ubiegać się o zwolnienie z konieczności odbywania aplikacji.

Opłata za rozpatrzenie wniosku w tej sprawie wynosi 310 zł (5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy) na swój indywidualny rachunek bankowy. W opisie przelewu podaj:

• imię i nazwisko,
• numer ewidencyjny,
• dopisek "opłata za wniosek – 15 lat”.

Zmiana uchwał dotyczących praktyki oraz aplikacji

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 maja 2018 r. weszły w życie uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (podjęte w porozumieniu z Komisją Egzaminacyjną) dotyczące programu praktyk i aplikacji, a także sposobu dokumentowania praktyki i aplikacji oraz spełniania wymogu posiadania doświadczenia zawodowego przez kandydatów na biegłych rewidentów (ich treść poniżej).

Prosimy o ich uwzględnienie w bieżącym prowadzeniu praktyk i aplikacji, a także przy składaniu wniosków dotyczących spełnienia wymogu posiadania co najmniej 15-letniego doświadczenia zawodowego, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy.

Dokumenty

Zaświadczenia o zdanych egzaminach, praktyce i aplikacji

Aby uzyskać zaświadczenie o zdanych egzaminach, praktyce i aplikacji wyślij e-maila na adres zaswiadczenia@pibr.org.pl i podaj:

 • imię i nazwisko,
 • numer ewidencyjny,
 • informację czy chcesz otrzymać zaświadczenie drogą pocztową czy elektroniczną.

Usługa jest bezpłatna.

Podstawa prawna

Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w zakresie prowadzenia studiów na kierunku „Audyt finansowy”

Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie podpisały umowę dotyczącą kształcenia kandydatów na biegłego rewidenta

Zgodnie z umową, podpisaną 26 listopada 2021 r., Komisja Egzaminacyjna będzie zaliczać kandydatowi na biegłego rewidenta wszystkie egzaminy z wiedzy (zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.)), o ile kandydat ukończył studia II stopnia na kierunku „Audyt finansowy” prowadzonym przez Instytut Finansów w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zaliczenie ww. egzaminów następować będzie na wniosek kandydata, pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

 • program studiów obejmujący przedmioty, z których kandydat zdał egzaminy, obejmował wiedzę w zakresie wskazanym w 14 ust.1 i 2 ustawy o biegłych rewidentach;
 • egzaminy z poszczególnych przedmiotów obejmujących wiedzę określoną w 14 ust. 1 i 2 ustawy o biegłych rewidentach były przeprowadzane w formie pisemnej;
 • od dnia ukończenia studiów na kierunku „Audyt finansowy” nie upłynęło więcej niż 3 lata

Umowa obowiązywać będzie programy studiów oferowane przez UE w Krakowie począwszy od roku akademickiego 2022/2023.

Umowę zawartą pomiędzy Komisją Egzaminacyjną a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie można pobrać tutaj.


Współpraca Komisji Egzaminacyjnej z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu w zakresie uznawania egzaminów

Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu podpisały umowę w sprawie współpracy przy prowadzeniu studiów.

Zgodnie z umową, podpisaną 6 października 2023 r., Komisja Egzaminacyjna będzie zaliczać kandydatowi na biegłego rewidenta wszystkie egzaminy z wiedzy (zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 z późn. zm. (dalej „ustawa”), o ile kandydat ukończył studia II stopnia na kierunku Rachunkowość i podatki specjalność biegły rewident prowadzonym przez Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Zaliczenie ww. egzaminów następować będzie na wniosek kandydata, pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

 • od dnia ukończenia studiów na kierunku Rachunkowość i podatki specjalność biegły rewident nie upłynęło więcej niż 3 lata,
 • egzaminy z poszczególnych przedmiotów obejmujących wiedzę określoną w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy w formie pisemnej,
 • program studiów obejmujący przedmioty, z których kandydat zdał egzaminy, obejmował wiedzę w zakresie wskazanym w art. 14 ust.1 i 2 ustawy.

Zgodnie z umową, zaliczenie egzaminów dotyczy studentów kierunku Rachunkowość i podatki, którzy rozpoczęli studia począwszy od roku akademickiego 2023/2024 i zgodnie z programem studiów ukończyli specjalność biegły rewident.

Umowę można pobrać tutaj

PANA: Kolejne spotkania w ramach cyklu: "Proces badania sprawozdania finansowego widziany okiem nadzoru"

PANA Spotkanie dla Kandydatów na biegłych rewidentów_Proces badania sprawozdania finansowego widziany okiem nadzoru 05.10.2023 r. godz. 15:00

Regionalne Oddziały PIBR zapraszają kandydatów na biegłych rewidentów do kontaktu

PANA zaprasza na spotkanie 26.07.2023 r. „Sprawozdanie z kontroli tematycznych: spotkanie dla biegłych rewidentów i przedstawicieli firm audytorskich”

PANA zaprasza na konferencję „Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego- odpowiedzialność instytucji, odpowiedzialność biznesu"

Komunikat dla kandydatów na biegłych rewidentów w sprawie dyrektywy dotyczącej sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju - CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Uchwała nr 2547/47/2023 KRBR z 24.01.2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów

Polska Agencja Nadzoru Audytowego Spotkanie informacyjne 24.01.2023 r. godz. 10.30

Polska Agencja Nadzoru Audytowego Spotkanie informacyjne 25.01.2023 r. godz. 10.30

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie dokumentowania przebiegu aplikacji

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zaliczenia egzaminów z wiedzy kandydatowi na biegłego rewidenta, informujący o podjęciu nowej uchwały oraz aktualnych wzorach matryc

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zaliczenia egzaminów z wiedzy kandydatowi na biegłego rewidenta, informujący o podjęciu nowej uchwały oraz aktualnych wzorach matryc

Uchwała nr 2138/35a/2022 KRBR z 06.04.2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wysokości opłat za poszczególne egzaminy

Uchwała nr 1480/22a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłaty wstępnej za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego

Uchwała nr 1481/21a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za poszczególne egzaminy

Komunikat KE dotyczący działań na rzecz kandydatów na biegłych rewidentów oferowanych przez Oddziały Regionalne PIBR

Komunikat w sprawie przestrzegania zasad podczas egzaminów oraz wglądów do prac egzaminacyjnych

Komunikat KE z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wnoszenia wpłat za egzaminy z wiedzy.

Informacja dla obywateli polskich, którzy są w trakcie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii bądź którzy nabyli już uprawnienia do wykonywania tego zawodu w Wielkiej Brytanii

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów, z których może korzystać kandydat na biegłego rewidenta na egzaminie pisemnym.

KOMUNIKAT KOMISJI EGZAMINACYJNEJ z dnia 22 listopada 2019 r.w sprawie odbywania aplikacji

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej z dnia 5 lipca 2018 r.w sprawie zaliczania wszystkich egzaminów z wiedzy kandydatom na biegłych rewidentów, którzy ukończyli studia wyższe na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres do korespondencji

Polska Izba Biegłych Rewidentów
Dział Postępowania Kwalifikacyjnego
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Telefony

 • 22 635 14 77
 • 22 635 81 84

 Kontakt w sprawach:

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl