Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:13, 24.05.2024 r.

Egzaminy

Uchwała nr 2547/47/2023 KRBR z 24.01.2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów
Uchwała nr 2138/35a/2022 KRBR z 06.04.2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wysokości opłat za poszczególne egzaminy

Uchwała nr 1480/22a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłaty wstępnej za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego
Uchwała nr 1481/21a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za poszczególne egzaminy
Komunikat KE z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wnoszenia wpłat za egzaminy z wiedzy.
Informacja dla obywateli polskich, którzy są w trakcie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii bądź którzy nabyli już uprawnienia do wykonywania tego zawodu w Wielkiej Brytanii

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów, z których może korzystać kandydat na biegłego rewidenta na egzaminie pisemnym.

Minister Rozwoju i Finansów w drodze rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów określa m. in.:

 • tryb dokonywania zgłoszenia oraz tryb przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego,
 • tryb i sposób przeprowadzania egzaminów,
 • tryb i termin uzyskiwania wglądu do prac egzaminacyjnych oraz sposób jego przeprowadzania,
 • tryb i termin wnoszenia odwołań od wyników egzaminów.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, w formie uchwał podejmowanych w porozumieniu z Komisją Egzaminacyjną, zatwierdzanych przez Komisję Nadzoru Audytowego, określa m. in.:

Zakres tematyczny egzaminów

Szczegółowy zakres tematyczny egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów ustala Krajowa Rada Biegłych Rewidentów w porozumieniu z Komisją Egzaminacyjną.

Przykładowe pytania testowe i zadania sytuacyjne wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi

Egzamin dyplomowy – zasady

Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:

 • część I – egzamin pisemny trwa nie dłużej niż 180 min.
  Część pisemna egzaminu dyplomowego polega na analizie wybranych zagadnień sprawdzających umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu biegłego rewidenta, w tym w szczególności do badania rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w zakresie rozpoznawania ryzyka badania, opracowywania strategii badania, wyboru i stosowania właściwych metod i technik w procesie badania sprawozdań finansowych, opracowywania akt badania sprawozdania finansowego, w tym dokumentacji roboczej i sprawozdania z badania a także rozstrzygania zawodowych dylematów etycznych, posługiwania się zawodowym osądem przy rozwiązywaniu zagadnień występujących w działalności gospodarczej, oceny poprawności stosowanych zasad i procedur wewnętrznego systemu kontroli jakości w firmie audytorskiej oraz komunikowania się i raportowania.
 • część II — egzamin ustny trwa do 30 minut dla jednej zdającej osoby.
  Część ustna egzaminu dyplomowego polega na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania, z czego jedno dotyczy omówienia rozwiązań zaprezentowanych w części pisemnej. Treść dwóch pozostałych odnosi się wyłącznie do zagadnień związanych z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta w tym zawodowych dylematów etycznych.
INFORMACJE o przebiegu i kryteriach oceny egzaminu dyplomowego.
Egzamin Dyplomowy - przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami wzorcowymi
Egzamin Dyplomowy - przykładowe pytania część ustna NOWE

Terminy egzaminów dyplomowych w 2024 r.
 • 11 marca
 • 10 czerwca
 • 13 września
 • 25 listopada
Deklarację przystąpienia do wybranego terminu egzaminu dyplomowego prosimy składać na adres: aplikacje@pibr.org.pl

Zgłoszenia mogą dokonać kandydaci, którzy spełniają warunki do przystąpienia do egzaminu dyplomowego (tj. zdali 10 egzaminów pisemnych z wiedzy oraz uzyskali decyzję Komisji Egzaminacyjnej stwierdzającą odbycie aplikacji lub stwierdzającą posiadanie 15-letniego doświadczenia zawodowego, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt. 1 ustawy)."

Terminy egzaminów

Egzaminy pisemne dla kandydatów na biegłych rewidentów odbywają się w cyklach egzaminacyjnych, które składają się z 4 sesji. Każda sesja obejmuje po 2 lub 3 egzaminy. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wyznacza terminy dla każdego egzaminu z wiedzy w danej sesji nie rzadziej niż dwa razy w roku, a także określa liczbę egzaminów z wiedzy w danej sesji.

Zaliczenie egzaminów z sesji I jest warunkiem przystąpienia do egzaminów z sesji II lub III. Egzaminy z sesji II i III można zdawać łącznie, a ich zaliczenie jest warunkiem przystąpienia do egzaminów z sesji IV.

Wyniki egzaminów pisemnych dostępne są na kontach kandydatów (po zalogowaniu) nie później niż w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

Komisja Egzaminacyjna ustala terminy egzaminów z prawa gospodarczego w czerwcu i grudniu każdego roku.

Zaliczanie egzaminów

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zaliczania wszystkich egzaminów z wiedzy kandydatom na biegłych rewidentów, którzy ukończyli studia wyższe na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Komisja Egzaminacyjna może zaliczyć Ci:

 • poszczególne egzaminy z wiedzy, jeżeli w tym zakresie masz zdane egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne,
 • wszystkie egzaminy z wiedzy, jeżeli masz ukończone studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane za równorzędne, których program kształcenia został zrealizowany w ramach umowy, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy (uczelnie spełniające ten warunek),
 • poszczególne egzaminy z wiedzy, jeżeli masz zdane egzaminy w ramach postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, co do których stwierdzi, że zakresem kształcenia obejmują wiedzę w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy,
 • egzamin z prawa podatkowego, jeśli posiadasz tytuł doradcy podatkowego.

Uchwała nr 145/10/2022 Komisji Egzaminacyjnej z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zaliczenia egzaminów z wiedzy kandydatowi na biegłego rewidenta

Załącznik nr 1 – wzór wniosku w sprawie zaliczenia poszczególnych egzaminów z wiedzy, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy
Załącznik nr 2 – wzór wniosku w sprawie zaliczenia poszczególnych egzaminów z wiedzy, zdanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie UE, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy
Załącznik nr 3 – wzór wniosku w sprawie zaliczenia egzaminu z prawa podatkowego, o którym mowa w art. 15 ust. 5 i art. 274 ustawy
Załącznik nr 4 – wzór wniosku w sprawie zaliczenia wszystkich egzaminów z wiedzy, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy

Wzory matryc adekwatności zrealizowanego programu z zakresem wiedzy wymaganym przez Komisję Egzaminacyjną podczas egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym:

Załącznik nr 5:
1. Teoria i zasady rachunkowości
2. Ekonomia i kontrola wewnętrzna
3. Prawo - prawo cywilne...
4. Prawo podatkowe (część I)
5. Finanse i zarządzanie finansami
6. Rachunkowość finansowa
7. Prawo podatkowe (część II)
8. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
9. Sprawozdania finansowe i ich analiza
10. Rewizja finansowa oraz etyka

Załącznik nr 6:
1. Teoria i zasady rachunkowości
2. Ekonomia i kontrola wewnętrzna
3. Prawo - prawo cywilne…
4. Prawo podatkowe (część I)
5. Finanse i zarządzanie finansami
6. Rachunkowość finansowa
7. Prawo podatkowe (część II)
8. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
9. Sprawozdania finansowe i ich analiza
10. Rewizja finansowa oraz etyka

Wzór umowy ramowej w sprawie współpracy Komisji Egzaminacyjnej z Uczelnią przy prowadzeniu studiów

Opłata za rozpatrzenie wniosku

Przed złożeniem wniosku o zaliczenie egzaminu, wnieś opłatę w wysokości 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok (opłata wynosi 310 zł) na swój indywidualny rachunek bankowy. W opisie przelewu podaj:

 • imię i nazwisko,
 • numer ewidencyjny,
 • dopisek "opłata za wniosek".

Opłaty za egzaminy

Aby przystąpić do egzaminu, wnieś opłatę na 21 dni przed terminem każdego egzaminu. Pamiętaj, nie wysyłamy przypomnień o konieczności wpłaty.

Opłata wynosi:

 • egzaminacyjna – 750 zł,
 • za egzamin dyplomowy – 1900 zł (30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy),
 • za egzamin z prawa gospodarczego – 1900 zł (30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy).


Opłatę przelej na indywidualny rachunek bankowy i podaj w opisie przelewu:

 • imię i nazwisko kandydata,
 • numer ewidencyjny,
 • nazwę przedmiotu,
 • termin egzaminu.

Miasta, w których odbywają się egzaminy

Egzaminy pisemne mogą być przeprowadzane w:

 • Gdańsku,
 • Katowicach,
 • Krakowie,
 • Poznaniu,
 • Warszawie.

Uwaga! W przypadku małej liczby zgłoszeń, egzaminy są przeprowadzane wyłącznie w Warszawie.

Egzamin dyplomowy oraz egzamin z prawa gospodarczego odbywają się tylko w Warszawie.

Jeśli zakwalifikujesz się do egzaminu, Komisja Egzaminacyjna zawiadomi Cię o tym pisemnie i poda dokładny termin i miejsce jego przeprowadzenia.

Wgląd do prac egzaminacyjnych

Aby uzyskać wgląd do swojej pracy egzaminacyjnej, wyślij w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wniosek na adres: wglady@pibr.org.pl. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny.

Komisja Egzaminacyjna udostępni Ci do wglądu Twoją pracę egzaminacyjną w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu. Prace udostępniane są w siedzibie Komisji, przy ul. Dzikiej 19/23 w Warszawie.

Odwołania od wyników egzaminów

Od wyniku egzaminu, egzaminu dyplomowego oraz egzaminu z prawa gospodarczego przysługuje Ci prawo wniesienia pisemnego odwołania do Komisji w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.

Komisja rozpatrzy Twoje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania po czym niezwłocznie zawiadomi Cię pisemnie o rozstrzygnięciu.

Statystyki egzaminów

Statystyki egzaminów (data publikacji 24.05.2024 r.)

 Podstawa prawna

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl