Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:42, 24.05.2024 r.

KK - Kwestionariusz osobowy nowy

Komisja Egzaminacyjna
00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 80

ZGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU
DO POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
NA BIEGŁEGO REWIDENTA

Dane kandydata
Adres do korespondencji
Kontakt

* podanie numeru jest opcjonalne

Miejsce zdawania egzaminów

Administratorem Pana/Pani danych osobowych, zarejestrowanych w związku ze złożeniem zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta jest Komisja Egzaminacyjna powołana przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Przedstawicielem administratora, z którym można się kontaktować w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest Przewodniczący Komisji - dr hab. prof. UE Józef Pfaff. Czytaj całość »

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą członkowie Komisji Egzaminacyjnej oraz podmioty wskazane na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w następujących celach:

  • organizacji oraz przeprowadzenia egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz prowadzenia ewidencji kandydatów na biegłych rewidentów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w zw. z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
  • komunikacji drogą telefoniczną z kandydatem na biegłego rewidenta w związku z organizowanym egzaminem w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Pana/Pani dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta oraz kwestionariuszu osobowym będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na kontakt telefoniczny, Pana/Pani numer telefonu będzie przetwarzany do czasu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego lub do czasu cofnięcia zgody.

Informujemy, że przysługują Panu/Pani następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
  • prawo sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z rzeczywistością (16 RODO),
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
  • prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu/dokumentach aplikacyjnych jest wymogiem wynikającym z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów, niezbędnym w celu realizacji postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów. Podanie danych w zakresie numeru telefonu jest dobrowolne.

W czasie postępowania związanego z przeprowadzaniem egzaminu współadministratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, Warszawa (00-175), adres e-mail: biuro@pibr.org.pl, numer telefonu: 22 637 30 81-83 która zapewnia obsługę Komisji i egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz pokrywa koszty organizacji i przeprowadzenia egzaminów.

W Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: IOD@pibr.org.pl lub pod adresem korespondencyjnym: al. Jana Pawła II 80, Warszawa (00-175).

Informujemy ponadto, że Pana/Pani dane nie będą profilowane, w tym nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje w stosunku do Pana/Pani osoby. Może realizować Pan/Pani swoje prawa przesyłając również wiadomość Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów. Ukryj »

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl