Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:03, 20.06.2019 r.

Komisje KRBR

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów stosownie do potrzeb i w celu wykonywania zadań powołuje komisje, określając ich tryb działania.

Komisja powstała 11 sierpnia 2015 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w szczególności poprzez:
 • komunikację Rady ze środowiskiem biegłych rewidentów, jak również otoczeniem zewnętrznym,

 • inicjowanie i nadzorowanie prac w zakresie realizacji strategii komunikacji samorządu, w tym w szczególności zarządzanie stroną internetową PIBR oraz innymi formami komunikacji z biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi.

Aktualny skład komisji

 • Barbara Misterska-Dragan - przewodnicząca
 • Marek Błaszczak
 • Monika Kaczorek
 • Andrzej Karpiak
 • Maciej Ostrowski
 • Hanna Sztuczyńska
Powyższe zmiany wynikają z uchwały nr 2679/47/2018 KRBR z dnia 16.10.2018 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. komunikacji.

Komisja powstała 11 sierpnia 2015 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w szczególności w zakresie:

 • tematyki oraz minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, zwanego dalej "obligatoryjnym doskonaleniem zawodowym",
 • zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • nadzoru nad listą jednostek uprawnionych do przeprowadzania szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • nadzoru nad wypełnianiem przez biegłych rewidentów obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • współpracy z organami Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR),
 • działalności szkoleniowej w związku z realizacją zadań wynikających z programu działania KIBR w latach 2015-2019, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 47 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie Programu działania PIBR w latach 2015-2019,
 • innych projektów KRBR dotyczących działalności szkoleniowej oraz wydawniczej Izby, w tym w zakresie szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

Skład komisji

 • Ewa Sowińska – przewodnicząca
 • Regina Frąckowiak
 • Agnieszka Gajewska
 • Andrzej Karpiak
 • Adam Kęsik
 • Piotr Kołodziejczyk
 • Waldemar Lachowski
 • Izabela Maciejewska (do 13.01.2016 r.)
 • Monika Matyszewska
 • Justyna Zakrzewska

Z prac komisji

Komisja powstała 11 sierpnia 2015 r. Jej celem jest wspieranie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR) w stanowieniu krajowych standardów rewizji finansowej i zasad wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej, określania sposobów stosowania tych standardów. Komisja realizuje funkcję opiniodawczą i doradczą na rzecz KRBR, w szczególności poprzez:

 • opiniowanie projektów dokumentów Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Poświadczających (IAASB), działającej w strukturze Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC),
 • opracowywanie z uwzględnieniem międzynarodowego dorobku standaryzacji usług oraz rekomendowanie do uchwalenia przez KRBR:
  • zmian krajowych standardów rewizji finansowej i w razie potrzeby wskazówek lub wytycznych w sprawie sposobu stosowania tych standardów,
  • zmian zasad wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej i w razie potrzeby wskazówek lub wytycznych w sprawie sposobu stosowania tych standardów,
  • projektów dokumentów dotyczących międzynarodowych standardów usług pokrewnych,
 • opracowywanie wyjaśnień lub wytycznych odnośnie zgłoszonych i dostrzeżonych wątpliwości przez zainteresowane strony, w tym biegłych rewidentów a dotyczących krajowych standardów rewizji finansowej oraz zasad wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej i rekomendowania przyjęcia ich przez KRBR,
 • przygotowywanie informacji na temat zmian do międzynarodowych i krajowych standardów IAASB, w tym dotyczących rewizji finansowej oraz zasad wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej celem ich upublicznienia np. na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów lub w czasopismach branżowych,
 • promowanie rozwoju innych, poza badaniem sprawozdań finansowych, usług biegłych rewidentów zwiększających zaufanie do rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 • identyfikację oraz poszukiwanie możliwości wspierania rozwoju usług mniejszych firm audytorskich, działających w sektorze MŚP, w tym poprzez opracowanie standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przeglądy oraz usług pokrewnych,
 • współpracę z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się rozwojem usług biegłych rewidentów dedykowanych sektorowi MŚP,
 • opracowanie wytycznych stosowania standardów przez MŚP.

Skład komisji

 • Barbara Misterska-Dragan – przewodnicząca
 • Henryk Dąbrowski
 • Anna Kazirod
 • Waldemar Lachowski
 • Stanisław Michalski (od 14.03.2017 r.)
 • Grzegorz Minczanowski (do 13.03.2017 r.)
 • Dawid Napierała (od 14.03.2017 r.)
 • Agata Sajewicz
 • Ewa Sobińska
 • Anna Stasiak
 • Hanna Sztuczyńska
 • Tomasz Zielke (do 13.03.2017 r.)
 • Joanna Żukowska-Kalita

Z prac komisji

(standard ma zastosowanie do usług atestacyjnych innych niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych, których świadczenie rozpoczyna się 1 stycznia 2018 r. i później, z możliwością wcześniejszego stosowania)


Komisja powstała 11 sierpnia 2015 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR poprzez w szczególności:

 • opiniowanie projektów dokumentów Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA), działającej w strukturze Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC),
 • bieżące aktualizowanie Kodeksu etyki zawodowych księgowych IFAC jako zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, zwane dalej "zasadami etyki",
 • opracowywanie stanowisk w zakresie prawidłowości stosowania zasad zawartych w zasadach etyki,
 • współpracę z instytucjami i organizacjami w sprawach dotyczących etyki zawodowej biegłych rewidentów,
 • upowszechnianie zasad etyki, jako wzorca postępowania etycznego i gwaranta niezależności,
 • monitorowanie przestrzegania przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie standardów etycznych.

Skład komisji

 • Henryk Dąbrowski – przewodniczący
 • Ewa Jakubczyk-Cały
 • Małgorzata Janusz
 • Adam Karcher
 • Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos
 • Stanisław Leszek
 • Wiesław Leśniewski
 • Wacław Nitka (od 26.01.2018 r.)

 Z prac komisji

(Kodeks ma zastosowanie do czynności rozpoczętych w dniu 21 marca 2018 r. i później)

(uchwała dotyczy wersji Kodeksu, która ma zastosowanie do czynności rozpoczętych przed dniem 21 marca 2018 r.)


Komisja powstała 11 sierpnia 2015 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w szczególności poprzez:

 • monitorowanie, analizowanie i opiniowanie projektowanych zmian legislacyjnych w zakresie prawa gospodarczego, finansów, rachunkowości oraz rewizji finansowej i zawodu biegłego rewidenta,
 • uczestnictwo w charakterze ekspertów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) na etapie tworzenia prawa w ww. zakresie,
 • przygotowywania opracowań i projektów zmian w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących istotnych kwestii dla wykonywania zawodu biegłego rewidenta, funkcjonowania PIBR oraz środowiska gospodarczego.

Skład komisji

 • Marek Błaszczak – przewodniczący
 • Joanna Chwaścikowska-Karwacka (od 13.03.2018 r.)
 • Henryk Drewniak
 • Kamil Jesionowski
 • Paweł Koc
 • Stanisław Kozielski (do 5.09.2016 r.)
 • Józef Kuszneruk
 • Jan Letkiewicz (do 25.09.2017 r.)
 • Ksenia Magierska
 • Maciej Skórzewski (od 6.09.2016 r.)
 • Małgorzata Ślebzak
 • Joanna Wielgórska-Leszczyńska
 • Jacek Zimny

Z prac komisji

Zgodnie z § 13a ust. 2 pkt 5 statutu PIBR, uwagi PIBR przekazywane organom legislacyjnym do projektów aktów normatywnych od dnia 28 września 2018 r. zostały przeniesione do domeny dostępnej dla biegłych rewidentów dostępnej po zalogowaniu się.


Z prac komisji VI kadencji (2011-2015)

Komisja powstała 11 sierpnia 2015 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w szczególności poprzez:

 • przygotowywanie projektów planów finansowych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) na kolejne lata,
 • określanie wysokości opłaty z tytułu wpisu na listę firm audytorskich,
 • określanie wysokości opłat rocznych z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 • określanie wysokości składek członkowskich biegłych rewidentów,
 • określanie wzorów wymaganych oświadczeń biegłych rewidentów ubiegających się o prawo do opłacania niższej składki członkowskiej,
 • rozpatrywanie wniosków dotyczących indywidualnych decyzji finansowych,
 • określanie zasad przeprowadzania przetargów oraz corocznego ustalania kwoty, powyżej której przeprowadzana jest procedura przetargowa w PIBR,
 • przeprowadzanie procedury przetargowej i wyboru ofert zgodnie z obowiązującymi w PIBR zasadami,
 • przygotowywanie dokumentów finansowych dotyczących działalności PIBR,
 • rekomendowanie do zatwierdzenia KRBR rocznego sprawozdania finansowego PIBR,
 • rozpoznania możliwości w zakresie pozyskiwania przez PIBR dodatkowych źródeł finansowania,
 • przygotowanie projektów uchwał Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, dotyczących kwestii finansowych.
W dniu 10 kwietnia 2018 r. KRBR zmieniła zakres zadań Komisji poprzez dodanie zadania przygotowania projektu uchwały w sprawie zmian zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów dostosowującego ww. akt prawa wewnętrznego Izby do aktualnego stanu prawnego po wejściu w życie nowej ustawy, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy oraz zmienionych warunków funkcjonowania samorządu, które będą przedmiotem uchwał NKZBR w czerwcu 2018 r.

Skład komisji

 • Hanna Sztuczyńska - przewodnicząca (od 14.02.2018 r.; do 13.02.2018 r. członek Komisji)
 • Marek Błaszczak
 • Jolanta Gałuszka (od 14.02.2018 r.; do 13.02.2018 r.  – przewodnicząca Komisji)
 • Maciej Ostrowski
 • Ernest Podgórski (do 5.11.2017 r. oraz od 13.03.2018 r.)

Z prac komisji

Komisja powstała 11 sierpnia 2015 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w szczególności poprzez:

 • współpracę z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi biegłych rewidentów w sprawach dotyczących wykonywania zawodu,
 • współpracę z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami stanowiącymi standardy rewizji finansowej,
 • współpracę z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami stanowiącymi standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 • monitorowanie regulacji europejskich w zakresie zmian prawnych dotyczących zawodu biegłego rewidenta i rynku audytorskiego,
 • koordynację współpracy pozostałych komisji KRBR z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi biegłych rewidentów w sprawach dotyczących wykonywania zawodu.

 Skład komisji

 • Monika Kaczorek – przewodnicząca (od 16.02.2016 r.; do 15.02.2016 r. członek Komisji)
 • Krzysztof Burnos (od 16.02.2016 r.; do 15.02.2016 r. przewodniczący Komisji)
 • Danuta Krzywda
 • Barbara Misterska-Dragan
 • Ernest Podgórski
 • Jerzy Śliwiński
 • Justyna Beata Zakrzewska

Komisja powstała 16 lipca 2017 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w zakresie:

 • prowadzenia rejestru biegłych rewidentów i listy firm audytorskich,
 • wpisów i skreśleń z rejestru biegłych rewidentów oraz listy firm audytorskich,
 • szczegółowych uregulowań dotyczących wpisów i skreśleń z rejestru biegłych rewidentów oraz listy firm audytorskich,
 • kierowania wniosków do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów,
 • wszczynania postępowań administracyjnych wobec firm audytorskich,
 • wydawania legitymacji biegłego rewidenta.

Skład komisji

 • Małgorzata Janusz - przewodnicząca (od 6.11.2017 r.; wcześniej (od 27.09.2016 r.) członek Komisji
 • Ernest Podgórski (do 5.11.2017 r. (jako przewodniczący Komisji))
 • Andrzej Karpiak (od 27.09.2016 r.)
 • Adam Kęsik (do 26.09.2016 r.)
 • Jan Letkiewicz
 • Maciej Ostrowski (od 27.09.2016 r.)

 Z prac komisji

Formularze, stanowiące załączniki, do ww. dokumentów, znajdują się w zakładkach dotyczących – odpowiednio – biegłych rewidentów lub firm audytorskich.
(uchwała zmieniona uchwałą Nr 3139/50/2019 KRBR z dnia 15 stycznia 2019 r.)
Formularze, stanowiące załączniki, do ww. dokumentów, znajdują się w zakładkach dotyczących – odpowiednio – biegłych rewidentów lub firm audytorskich
Komisja powstała 7 maja 2019 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w zakresie m.in.:
 • opracowania koncepcji treści merytorycznej Konferencji, w tym przygotowanie tematów i programu,
 • opracowania nowej formuły Konferencji.

Skład komisji

 • Barbara Misterska-Dragan – przewodnicząca
 • Marek Błaszczak
 • Ewa Jakubczyk-Cały
 • Monika Kaczorek
 • Andrzej Karpiak
 • Maciej Ostrowski
 • Ernest Podgórski
 • Hanna Sztuczyńska

Uchwała powołująca Komisję nie była jeszcze przedmiotem posiedzenia Komisji Nadzoru Audytowego.
Komisja powstała 30 stycznia 2018 r. Jej zadaniem było:
 • opracowanie projektów dokumentów, niezbędnych do zorganizowania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów (zwołanego w dniach 18-19 czerwca 2018 r.), do których zalicza się porządek oraz regulamin obrad Zjazdu,
 • koordynacja spraw organizacyjno-technicznych Zjazdu i współpraca w tym zakresie z Biurem PIBR.

Skład komisji

 • Henryk Dąbrowski – przewodniczący
 • Magdalena Maksymiuk
 • Jan Letkiewicz
 • Monika Kaczorek
 • Andrzej Karpiak
 • Edyta Sikora
Komisja powstała 30 stycznia 2018 r. Jej zadaniem było przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu PIBR, dostosowującego go do aktualnego stanu prawnego po wejściu w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) oraz aktów wykonawczych do niej, a także zmienionych warunków funkcjonowania samorządu, które były przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, zwołanego w dniach 18-19 czerwca 2018 r.

Skład komisji

 • Maciej Ostrowski – przewodniczący
 • Michał Drewniak
 • Józef Kuszneruk
 • Kamil Jesionowski
 • Ksenia Magierska
 • Małgorzata Ślebzak
 • Jacek Wegner
Szczegółowe informacje na temat prac Komisji będą na bieżąco uaktualniane w panelu biegłego rewidenta dostępnym po zalogowaniu się.
Komisja powstała 30 stycznia 2018 r. Jej zadaniem było przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmiany podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR, dostosowującej je do aktualnego stanu prawnego po wejściu w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) oraz aktów wykonawczych do niej, a także zmienionych warunków funkcjonowania samorządu, które były przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, zwołanego w dniach 18-19 czerwca 2018 r.

Skład komisji

 • Marek Błaszczak – przewodniczący
 • Jolanta Gałuszka
 • Agnieszka Gajewska
 • Adam Kęsik
 • Ernest Podgórski
 • Elżbieta Szambelan-Bakuła
 • Hanna Sztuczyńska
Komisja powstała 20 listopada 2018 r. Do zadań Komisji należy:

 • przygotowanie projektów uchwał IX KZBR w sprawach:
  • porządku obrad IX KZBR,
  • regulaminu obrad IX KZBR,
  • programu działania PIBR w kadencji 2019–2023,
  • zatwierdzenia sprawozdań z działalności organów PIBR w kadencji 2015-2019,
  • udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w kadencji 2015-2019 członkom organów PIBR,
oraz przedstawienie powyższych projektów uchwał do akceptacji KRBR;

 • przygotowanie projektu uchwały KRBR w sprawie zasad wyboru i liczby delegatów na IX KZBR oraz projektu komunikatu KRBR w sprawie liczby delegatów z poszczególnych regionalnych oddziałów PIBR na IX KZBR i przedstawienie ich KRBR do akceptacji;
 • opracowanie projektów przykładowego porządku i regulaminu obrad walnych zgromadzeń biegłych rewidentów regionalnych oddziałów PIBR (dalej: „Walne Zgromadzenia”), które zostaną przekazane do wykorzystania regionalnym radom biegłych rewidentów właściwych regionalnych oddziałów PIBR;
 • koordynacja przebiegu Walnych Zgromadzeń;
 • zebranie i analiza uwag i wniosków zgłaszanych podczas Walnych Zgromadzeń – w celu przekazania ich delegatom na IX KZBR;
 • zebranie innych, niż ww. wymienione, dokumentów dotyczących IX KZBR – w celu przekazania ich delegatom na IX KZBR;
 • koordynacja spraw organizacyjno-technicznych IX KZBR i współpraca w tym zakresie z Biurem PIBR.

Skład komisji

 • Adam Kęsik – przewodniczący
 • Monika Kaczorek
 • Andrzej Karpiak
 • Jan Letkiewicz
 • Ernest Podgórski
 • Edyta Sikora
Komisja powstała 18 grudnia 2018 r. Jej zadaniem jest przygotowanie i przekazanie Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów do podjęcia przez IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

Skład komisji

 • Henryk Dąbrowski – przewodniczący
 • Urszula Byczkowska
 • Joanna Chwaścikowska-Karwacka
 • Józef Kuszneruk
 • Jacek Wegner

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl