Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:58, 30.05.2023 r.

Komisje KRBR

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów stosownie do potrzeb i w celu wykonywania zadań powołuje komisje, określając ich tryb działania.

Komisja powstała 2 lipca 2019 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w szczególności poprzez:

 • przygotowanie i wdrożenie rozwiązań wynikających z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 • przygotowanie zmian organizacyjnych dotyczących funkcjonowania i działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów dostosowujących jej działalność do zmieniających się warunków funkcjonowania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
 • nadzór nad realizowaniem postanowień strategii działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz kontrola wydatków pod kątem zachowania  dyscypliny budżetowej,
 • koordynowanie działań polegających na współpracy z organizacjami zawodowymi w zakresie statutowych zadań Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
 • zapewnienie partnerskiej współpracy z organami nadzoru publicznego w Polsce oraz koordynowanie współpracy między Krajową Radą Biegłych Rewidentów a innymi organami Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
 • koordynowanie obiegu dokumentów przedstawianych Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów na posiedzenia,
 • doskonalenie dotychczasowych form współpracy z regionalnymi oddziałami Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz inicjowanie nowych kierunków współdziałania, w szczególności aktywizujących działalność regionalnych oddziałów na rzecz członków Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
 • inicjowanie działań promujących zawód biegłego rewidenta.

Skład komisji

 • Barbara Misterska-Dragan – przewodnicząca
 • Monika Kaczorek
 • Jan Letkiewicz
 • Andrzej Karpiak
 • Danuta Drobniak

Z prac komisji

Komisja powstała 2 lipca 2019 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR związaną z prowadzeniem działalności szkoleniowej i wydawniczej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Realizacja funkcji, o których mowa w ust. 1 polega w szczególności na:

 • rekomendowaniu tematyki szkolenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, dalej: ODZ, dla biegłych rewidentów;
 • proponowaniu KRBR rozwiązań formalnoprawnych w zakresie ODZ, w tym określanie minimalnej liczby godzin szkolenia wymagalnych od biegłych rewidentów;
 • monitorowaniu jednostek uprawnionych do przeprowadzania szkoleń w ramach ODZ w zakresie wypełniania obowiązków związanych z prowadzeniem szkoleń dla biegłych rewidentów;
 • kontrolowaniu wypełniania przez biegłych rewidentów obowiązków z zakresu ODZ, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.);
 • rekomendowaniu KRBR uchwał dotyczących wpisu podmiotów na listę jednostek uprawnionych do przeprowadzania szkoleń ODZ, jak również wnioskowanie o skreślenia ww. podmiotów w przypadku nie przestrzegania przepisów prawa;
 • monitorowaniu procesu przygotowania materiałów szkoleniowych w zakresie ODZ, realizowanego przez Centrum Edukacji PIBR;
 • proponowaniu KRBR kierunków rozwoju działalności szkoleniowej i wydawniczej PIBR przy współpracy z Centrum Edukacji PIBR”.

Skład komisji

 • Andrzej Karpiak – przewodniczący
 • Monika Kaczorek
 • Adam Kęsik

Z prac komisji

 

Komisja powstała 2 lipca 2019 r. Jej celem jest wspieranie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR) w stanowieniu krajowych standardów wykonywania zawodu i krajowych standardów kontroli jakości firm audytorskich, określania sposobów stosowania tych standardów. Komisja realizuje funkcję opiniodawczą i doradczą na rzecz KRBR, w szczególności poprzez:

 • opiniowanie projektów dokumentów Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Poświadczających (IAASB), działającej w strukturze Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC),
 • opracowywanie z uwzględnieniem międzynarodowego dorobku standaryzacji usług oraz rekomendowanie do uchwalenia przez KRBR:
  • zmian krajowych standardów wykonywania zawodu i w razie potrzeby wskazówek lub wytycznych w sprawie sposobu stosowania tych standardów,
  • zmian krajowych standardów kontroli jakości firm audytorskich i w razie potrzeby wskazówek lub wytycznych w sprawie sposobu stosowania tych standardów,
 • opracowywanie wyjaśnień lub wytycznych odnośnie zgłoszonych i dostrzeżonych wątpliwości przez zainteresowane strony, w tym biegłych rewidentów a dotyczących krajowych standardów wykonywania zawodu oraz krajowych standardów kontroli jakości firm audytorskich i rekomendowania przyjęcia ich przez KRBR,
 • przygotowywanie informacji na temat zmian do międzynarodowych i krajowych standardów IAASB, w tym dotyczących wykonywania zawodu oraz kontroli jakości firm audytorskich celem ich upublicznienia np. na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów lub w czasopismach branżowych,
 • promowanie rozwoju innych, poza badaniem sprawozdań finansowych, usług biegłych rewidentów zwiększających zaufanie do rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 • identyfikację oraz poszukiwanie możliwości wspierania rozwoju usług mniejszych firm audytorskich, działających w sektorze MŚP, w tym poprzez opracowanie standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przeglądy oraz usług pokrewnych,
 • współpracę z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się rozwojem usług biegłych rewidentów dedykowanych sektorowi MŚP,
 • opracowanie wytycznych stosowania standardów przez MŚP.

Skład komisji

 • Barbara Misterska-Dragan – przewodnicząca
 • Jarosław Dac
 • Agnieszka Muller-Grządka
 • Joanna Żukowska-Kalita (do dnia 6 lipca 2021 r.)
 • Agata Sajewicz
 • Ewa Sobińska (od dnia 7 lipca 2021 r.)

Z prac komisji

Komisja powstała 2 lipca 2019 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR poprzez w szczególności:

 • opiniowanie projektów dokumentów Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA), działającej w strukturze Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC),
 • bieżące aktualizowanie Kodeksu etyki zawodowych księgowych IFAC jako zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, zwane dalej "zasadami etyki",
 • opracowywanie stanowisk w zakresie prawidłowości stosowania zasad zawartych w zasadach etyki,
 • współpracę z instytucjami i organizacjami w sprawach dotyczących etyki zawodowej biegłych rewidentów, w szczególności z Grupą Roboczą Accountancy Europe ds. etyki
 • upowszechnianie zasad etyki, jako wzorca postępowania etycznego i gwaranta niezależności,
 • monitorowanie przestrzegania przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie standardów etycznych.

Skład komisji

 • Joanna Żukowska-Kalita – przewodnicząca (do dnia 18.02.2022 r. w związku z rezygnacją)
 • Piotr Witek - przewodniczący (od dnia 10.03.2022 r.)
 • Wacław Nitka
 • Ewa Jakubczyk-Cały
 • Agnieszka Wujek

Z prac komisji

Komisja powstała 2 lipca 2019 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w szczególności poprzez:

 • monitorowanie, analizowanie i opiniowanie projektowanych zmian legislacyjnych w zakresie prawa gospodarczego, finansów, rachunkowości oraz rewizji finansowej i zawodu biegłego rewidenta,
 • uczestnictwo w charakterze ekspertów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) na etapie tworzenia prawa w ww. zakresie,
 • przygotowywania opracowań i projektów zmian w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących istotnych kwestii dla wykonywania zawodu biegłego rewidenta, funkcjonowania PIBR oraz środowiska gospodarczego.

Skład komisji

 • Mirosław Szmigielski – przewodniczący
 • Jarosław Dac
 • Paulina Kućmierowska
 • Paweł Koc

Z prac komisji

Zgodnie z § 23 ust. 8 pkt 11 Statutu PIBR, informacje dostępne dla członków samorządu, po zalogowaniu, obejmują w szczególności uwagi PIBR do projektów aktów normatywnych, z którymi można zapoznać się tutaj.

Komisja powstała 2 lipca 2019 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w szczególności poprzez:

 • przygotowywanie projektów planów finansowych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) na kolejne lata,
 • określanie wysokości składek członkowskich biegłych rewidentów,
 • określanie wzorów wymaganych oświadczeń biegłych rewidentów ubiegających się o prawo do opłacania niższej składki członkowskiej,
 • rozpatrywanie wniosków dotyczących indywidualnych decyzji finansowych,
 • określanie zasad przeprowadzania przetargów oraz corocznego ustalania kwoty, powyżej której przeprowadzana jest procedura przetargowa w PIBR,
 • przeprowadzanie procedury przetargowej i wyboru ofert zgodnie z obowiązującymi w PIBR zasadami,
 • przygotowywanie dokumentów finansowych dotyczących działalności PIBR,
 • rekomendowanie do zatwierdzenia KRBR rocznego sprawozdania finansowego PIBR,
 • rozpoznania możliwości w zakresie pozyskiwania przez PIBR dodatkowych źródeł finansowania,
 • przygotowanie projektów uchwał Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, dotyczących kwestii finansowych.

Skład komisji

 • Danuta Drobniak – przewodnicząca
 • Monika Kaczorek
 • Adam Kęsik
 • Agnieszka Wujek

Z prac komisji


Komisja powstała 2 lipca 2019 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w zakresie:

 • prowadzenia rejestru biegłych rewidentów i listy firm audytorskich,
 • wpisów i skreśleń z rejestru biegłych rewidentów oraz listy firm audytorskich,
 • szczegółowych uregulowań dotyczących wpisów i skreśleń z rejestru biegłych rewidentów oraz listy firm audytorskich,
 • kierowania wniosków do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów,
 • wszczynania i monitorowania postępowań administracyjnych wobec biegłych rewidentów oraz firm audytorskich,
 • rekomendowania sposobu zakończenia prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • wydawania legitymacji biegłego rewidenta.

Skład komisji

 • Jan Letkiewicz – przewodniczący
 • Kamil Jesionowski
 • Andrzej Karpiak
 • Piotr Witek
 • Bożena Wilk

Z prac komisji

Komisja została powołana 5 maja 2023 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w szczególności poprzez opracowanie koncepcji treści merytorycznej Konferencji, w tym przygotowanie tematów i programu.

Skład komisji

 • Monika Kaczorek – przewodnicząca
 • Joanna Chwaścikowska-Karwacka
 • Jarosław Dac
 • Barbara Misterska-Dragan
 • Agnieszka Müller-Grządka
 • Mirosław Szmigielski

Komisja powstała 2 lipca 2019 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR poprzez przygotowanie projektu statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, uwzględniającego w szczególności:

 • projekt statutu opracowany przez powołaną w uchwale Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2984/49/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. Komisję do spraw opracowania zmian statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
 • wnioski opracowane przez Komisję do spraw statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów powołanej na podstawie Regulaminu Obrad IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 10 czerwca 2019 r. (z późn. zm.), w tym wnioski, które nie zostały uwzględnione przez Komisję w ramach jej kompetencji w szczególności ze względu na niezgodność z prawem.

Skład komisji

 • Joanna Chwaścikowska-Karwacka – przewodnicząca
 • Kamil Jesionowski
 • Józef Kuszneruk
 • Danuta Krzywda (od dnia 26 listopada 2021 r.)
 • Jacek Wegner (od dnia 26 listopada 2021 r.)
Komisja powstała 10 września 2021 r. Zadaniem Komisji jest opracowanie projektów dokumentów, niezbędnych do zorganizowania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów (dalej Zjazd), do których zalicza się:
 1. ramowy harmonogram przygotowania Zjazdu;
 2. projekt uchwały zwołania Zjazdu;
 3. porządek obrad Zjazdu;
 4. regulamin obrad Zjazdu.

Skład komisji

 1. Agnieszka Wujek - przewodnicząca (objęcie funkcji od dnia 9 maja 2022 r. w związku z rezygnacją Adama Kęsika)
 2. Danuta Drobniak;
 3. Monika Kaczorek;
 4. Andrzej Karpiak;
 5. Adam Kęsik (członek od dnia 9 maja 2022 r. w związku z rezygnacją z funkcji przewodniczącego)

Z prac komisji

Komisja została powołana 30 września 2022 r. Zadaniem Komisji jest:

1) przygotowanie projektów uchwał X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, w sprawach:
a) porządku obrad Zjazdu,
b) regulaminu obrad Zjazdu,
c) programu działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w kadencji 2023–2027,
d) zatwierdzenia sprawozdań z działalności Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego w kadencji 2019-2023,
e) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w kadencji 2019-2023 członkom: Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu;
2) przygotowanie projektu uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie zasad wyboru i liczby delegatów na Zjazd;
3) przygotowanie projektu uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie liczby delegatów z poszczególnych regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na Zjazd;
4) opracowanie projektów przykładowego porządku i regulaminu obrad walnych zgromadzeń biegłych rewidentów regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwanych dalej „Walnymi Zgromadzeniami”, które zostaną przekazane do wykorzystania Regionalnym Radom Biegłych Rewidentów właściwych regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
5) koordynacja przebiegu Walnych Zgromadzeń;
6) koordynacja spraw organizacyjno-technicznych Zjazdu i współpraca w tym zakresie z Biurem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Skład komisji
 1. Monika Kaczorek – przewodnicząca;
 2. Joanna Chwaścikowska-Karwacka – członek;
 3. Kamil Jesionowski – członek;
 4. Andrzej Karpiak – członek;
 5. Agnieszka Pasek-Wujek – członek.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl