Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:13, 24.06.2024 r.

Badanie sprawozdania finansowego

Ujęcie w księgach nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Rozliczenie zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Odmowa złożenia podpisu przez jednego z członków zarządu pod sprawozdaniem finansowym
Oprogramowanie do tworzenia dokumentacji z badania
Procedury badania zakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej
Brak podpisu pod sprawozdaniem finansowym i oświadczeniem zarządu
Zmiana polityki rachunkowości - naliczenie aktywa z pdop w przypadku przekroczenia istotności
Prezentacja pożyczek otrzymanych a procedury badania
Potwierdzenia zewnętrzne uzyskane drogą elektroniczną
Obowiązek z ustawy o obligacjach a obowiązek sporządzania przepływów i zmian w kapitale
Potencjalne oszustwa, nadużycia, naruszenia prawa - nieprawidłowości w naliczeniu odsetek
Błędy w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym

Poprzednie sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone

Odmowa wysłania prośby o potwierdzenie do banku

Wybór biegłego rewidenta i sprostowanie oczywistej omyłki

Prezentacja przychodów z tytułu składki członkowskiej

Wybór podmiotu uprawnionego po podpisaniu umowy o badanie

Zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze
Ważność badania sprawozdania finansowego a nieprawidłowy wybór biegłego rewidenta
Wybór biegłego rewidenta i uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w spółce cywilnej
Korekta istotnego błędu w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym
Odmowa złożenia oświadczenia przez kierownika jednostki
Zmiana sprawozdania finansowego przed jego zatwierdzeniem
Czy wydanie stanowiska spełnia wymogi pozwalające na złożenie sprawozdania finansowego do KRS?
Czy KSRF nr 3 należy stosować do skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego?
Opinia w przypadku badań sprawozdań finansowych już zatwierdzonych
Badanie sprawozdania finansowego spółki akcyjnej w likwidacji - czynność fakultatywna czy obligatoryjna?
Klasyfikacja usługi art. 37 ust. 1 ustawy o obligacjach
Likwidacja i przekształcenie zakładu budżetowego
Obowiązek komunikowania się z organami nadzoru w jednostce
Reakcja biegłego rewidenta na istotne błędy w bilansie otwarcia
Wybór podmiotu uprawnionego a ważność badania sprawozdania finansowego

Badanie sprawozdania finansowego jednostki która została przekształcona i wykreślona z rejestru

Ujęcie kary umownej i kosztów montażu środka trwałego

Badanie fakultatywne instytucji kultury - brak ogłoszenia w MSiG

Brak podpisu jednego z członków zarządu jednostki badanej na sprawozdaniu finansowym

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl