Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:17, 14.04.2024 r.

Jak wygląda kwestia dotycząca zagadnienia tajemnicy zawodowej oraz jej zakresu?

Biegły rewident oraz firma audytorska są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie informacje i dokumenty, do których mieli dostęp w trakcie wykonywania czynności rewizji finansowej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie.

Ustawodawca szczegółowo wskazuje na sytuacje, w których nie dochodzi do naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Po pierwsze, reżimowi zachowania tajemnicy zawodowej nie podlega zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz udzielanie informacji lub przekazywanie dokumentów w przypadkach określonych w tej ustawie lub odrębnych przepisach. Po drugie, nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej udostepnienie dokumentacji i informacji z wykonania czynności rewizji finansowej w związku z toczącymi się postępowaniami przed KNA lub organami PIBR.Po trzecie, nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej również przekazanie przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską – w przypadku przeprowadzania badania ustawowego jednostki należącej do grupy kapitałowej, której jednostka dominująca znajduje się w państwie trzecim – dokumentacji dotyczącej wykonywanej pracy w zakresie badania ustawowego biegłemu rewidentowi grupy kapitałowej, jeżeli dokumentacja ta jest konieczna do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki dominującej.

Zawód biegłego rewidenta jest zawodem zaufania publicznego, a tajemnica zawodowa, która obowiązuje firmę audytorską i biegłego rewidenta jest nieograniczona w czasiePodstawa prawna

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl