Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:17, 23.05.2024 r.

Jakie obowiązki biegłego rewidenta są związane z wydaniem opinii innej niż bez zastrzeżeń?

Czy wydanie opinii innej niż opinia bez zastrzeżeń zgodnie z KSB 705 (Z) nakłada na biegłego rewidenta jakieś dodatkowe obowiązki poza udokumentowaniem kwestii uzasadniających wydanie takiej opinii?

Odpowiedź:
Tak. W przypadku wyrażenia opinii z zastrzeżeniem biegły rewident zobowiązany jest udokumentować ustalenia, które powodują modyfikację opinii biegłego rewidenta w sprawozdaniu biegłego rewidenta. Dodatkowo, w takim przypadku konieczne jest udokumentowanie korespondencji z kierownictwem jednostki i/lub członkami organu nadzorującego, wymaganej postanowieniami KSB 705 (Z) par. 30, A27.

Uwaga! jeżeli klient badania jest JZP, wówczas:

Dodatkowo, zgodnie z art. 138 ustawy (oraz art. 12 ust. 1 akapit pierwszy lit. c rozporządzenia 537/2014) w przypadku przeprowadzenia badania ustawowego JZP firma audytorska ma obowiązek niezwłocznego przekazywania KNA wszelkich informacji dotyczących danej JZP, uzyskanych podczas przeprowadzania badania ustawowego, które mogą spowodować odmowę wydania opinii z badania sprawozdania finansowego lub wydanie opinii negatywnej, lub opinii z zastrzeżeniami. Obowiązek ten dotyczy firm audytorskich na etapie przeprowadzania badania ustawowego JZP. Oznacza to, że informacja powinna zostać przekazana do KNA niezwłocznie w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ww. przepisie. Należy też wskazać, że przekazywanie tych informacji do KNA jest obowiązkiem ustanowionym dodatkowo do obowiązku przekazywania informacji do organu nadzorującego daną JZP, tj. do KNF (zobacz komunikat KNA). (18.01.2019)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl