Czy Spółki notowane na rynku NewConnect są JZP?


Nie, spółki notowane na rynku NewConnect nie są JZP.

Rozporządzenie Nr 537/2014 nie wprowadza własnej definicji JZP. Aktem prawnym zawierającym definicję JZP jest ustawa o biegłych rewidentach. Zgodnie z art. 2 pkt 9 lit. a) ustawy przez jednostki zainteresowania publicznego rozumie się emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państwa Unii Europejskiej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których sprawozdania finansowe objęte są obowiązkiem badania ustawowego.

Rynek NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jest alternatywnym systemem obrotu. Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przez alternatywny system obrotu rozumie się organizowany przez firmę inwestycyjną lub podmiot prowadzący rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym, wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu, zgodnie z określonymi zasadami. W myśl przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, alternatywny system obrotu nie jest uznawany za rynek regulowany (zdefiniowany w art. 14 ust. 1).

Należy dodać, że stan prawny w tym zakresie nie uległ zmianie w porównaniu do poprzedniej ustawy o biegłych rewidentach.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf