Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów

Komisja powstała 11 sierpnia 2015 r. Jej celem jest wspieranie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR) w stanowieniu krajowych standardów rewizji finansowej i zasad wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej, określania sposobów stosowania tych standardów. Komisja realizuje funkcję opiniodawczą i doradczą na rzecz KRBR, w szczególności poprzez:

 • opiniowanie projektów dokumentów Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Poświadczających (IAASB), działającej w strukturze Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC),
 • opracowywanie z uwzględnieniem międzynarodowego dorobku standaryzacji usług oraz rekomendowanie do uchwalenia przez KRBR:
  • zmian krajowych standardów rewizji finansowej i w razie potrzeby wskazówek lub wytycznych w sprawie sposobu stosowania tych standardów,
  • zmian zasad wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej i w razie potrzeby wskazówek lub wytycznych w sprawie sposobu stosowania tych standardów,
  • projektów dokumentów dotyczących międzynarodowych standardów usług pokrewnych,
 • opracowywanie wyjaśnień lub wytycznych odnośnie zgłoszonych i dostrzeżonych wątpliwości przez zainteresowane strony, w tym biegłych rewidentów a dotyczących krajowych standardów rewizji finansowej oraz zasad wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej i rekomendowania przyjęcia ich przez KRBR,
 • przygotowywanie informacji na temat zmian do międzynarodowych i krajowych standardów IAASB, w tym dotyczących rewizji finansowej oraz zasad wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej celem ich upublicznienia np. na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów lub w czasopismach branżowych,
 • promowanie rozwoju innych, poza badaniem sprawozdań finansowych, usług biegłych rewidentów zwiększających zaufanie do rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 • identyfikację oraz poszukiwanie możliwości wspierania rozwoju usług mniejszych firm audytorskich, działających w sektorze MŚP, w tym poprzez opracowanie standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przeglądy oraz usług pokrewnych,
 • współpracę z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się rozwojem usług biegłych rewidentów dedykowanych sektorowi MŚP,
 • opracowanie wytycznych stosowania standardów przez MŚP.

Skład komisji

 • Barbara Misterska-Dragan – przewodnicząca
 • Henryk Dąbrowski
 • Anna Kazirod
 • Waldemar Lachowski
 • Stanisław Michalski (od 14.03.2017 r.)
 • Grzegorz Minczanowski (do 13.03.2017 r.)
 • Dawid Napierała (od 14.03.2017 r.)
 • Agata Sajewicz
 • Ewa Sobińska
 • Anna Stasiak
 • Hanna Sztuczyńska
 • Tomasz Zielke (do 13.03.2017 r.)
 • Joanna Żukowska-Kalita

Z prac komisji

(standard ma zastosowanie do usług atestacyjnych innych niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych, których świadczenie rozpoczyna się 1 stycznia 2018 r. i później, z możliwością wcześniejszego stosowania)

(Postanowienie nr 261/15/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie jednolitego tekstu Komunikatu Nr 14/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przepisów regulujących działalność biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych badających sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego (JZP) mających zastosowanie od dnia 17 czerwca 2016 roku)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl