Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:20, 29.05.2023 r.

Komisja ds. szkoleń

Komisja powstała 2 lipca 2019 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR związaną z prowadzeniem działalności szkoleniowej i wydawniczej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Realizacja funkcji, o których mowa w ust. 1 polega w szczególności na:

  • rekomendowaniu tematyki szkolenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, dalej: ODZ, dla biegłych rewidentów;
  • proponowaniu KRBR rozwiązań formalnoprawnych w zakresie ODZ, w tym określanie minimalnej liczby godzin szkolenia wymagalnych od biegłych rewidentów;
  • monitorowaniu jednostek uprawnionych do przeprowadzania szkoleń w ramach ODZ w zakresie wypełniania obowiązków związanych z prowadzeniem szkoleń dla biegłych rewidentów;
  • kontrolowaniu wypełniania przez biegłych rewidentów obowiązków z zakresu ODZ, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.);
  • rekomendowaniu KRBR uchwał dotyczących wpisu podmiotów na listę jednostek uprawnionych do przeprowadzania szkoleń ODZ, jak również wnioskowanie o skreślenia ww. podmiotów w przypadku nie przestrzegania przepisów prawa;
  • monitorowaniu procesu przygotowania materiałów szkoleniowych w zakresie ODZ, realizowanego przez Centrum Edukacji PIBR;
  • proponowaniu KRBR kierunków rozwoju działalności szkoleniowej i wydawniczej PIBR przy współpracy z Centrum Edukacji PIBR”.

Skład komisji

  • Andrzej Karpiak – przewodniczący
  • Monika Kaczorek
  • Adam Kęsik

Z prac komisji

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl