Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:35, 23.05.2024 r.

Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów

Józef Kuszneruk

z-ca KRPBR

Kompetencje KRPBR

Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów (KRPBR) oraz jego zastępcy mogą, zgodnie z zasadami i w trybie uregulowanym w przepisach prawa, z zastrzeżeniem postanowień § 13 Regulaminu, w zakresie swoich zadań podejmować działania wspierające biegłych rewidentów w celu ochrony ich interesów zawodowych określone w §34 ust. 3 Statutu:, w szczególności poprzez:

  1. monitorowanie uregulowań prawnych pod kątem ochrony praw biegłych rewidentów oraz sygnalizowanie pozostałym organom Izby potrzeby zmian tych uregulowań;
  2. monitorowanie procedur stosowanych do postępowania dyscyplinarnego lub administracyjnego wobec biegłych rewidentów i firm audytorskich oraz sposobu jego prowadzenia, a także linii orzeczniczej w tych sprawach, oraz kierowanie wystąpień w tym zakresie do właściwych organów Izby w celu reagowania na występujące nieprawidłowości;
  3. prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z ochroną praw biegłych rewidentów;
  4. udzielanie wsparcia biegłym rewidentom w zakresie rozwiązywania spraw spornych przy zastosowaniu alternatywnych metod rozwiązywania sporów;
  5. udzielanie porad w sporach dotyczących biegłych rewidentów, prowadzonych poza samorządem biegłych rewidentów;
  6. pełnienie funkcji przedstawiciela społecznego w postępowaniu sądowym
    i administracyjnym.

Zasady udzielania poszczególnych rodzajów wsparcia określa Regulamin działania Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów, przyjęty przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą nr 2665/48„a”/2023 z dnia 09 marca 2023 r.
i zamieszczony na stronie internetowej PIBR.

Krajowa Rada:

  • określa liczbę zastępców Rzecznika w liczbie od 1 do 3;
  • dokonuje wyboru Rzecznika i jego zastępcy lub zastępców spośród zgłoszonych kandydatów, a następnie ich powołuje.

Rzecznik, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, sporządza i przedkłada Krajowej Radzie roczne sprawozdanie z działalności, w którym w szczególności przedstawia opis przeprowadzonych zadań według podziału przyjętego w § 34 ust. 3 Statutu.

Dokumenty KRPBR

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl