Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 06:53, 29.05.2023 r.

Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów

Józef Kuszneruk

z-ca KRPBR

Kompetencje KRPBR

Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów (KRPBR) zgodnie z zasadami i w trybie uregulowanym w przepisach prawa, z zastrzeżeniem postanowień § 11 Regulaminu, Rzecznik oraz jego zastępcy w zakresie swoich zadań mogą:

  1. reprezentować biegłych rewidentów przed organami Izby, a także w oparciu o upoważnienie imienne biegłego rewidenta przed wszelkimi organami administracji publicznej, w celu ochrony ich praw i interesów;
  2. żądać wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących biegłych rewidentów, jak również brać udział w toczącym się postępowaniu;
jeżeli uprawnienie takie wynika z przepisów prawa.

Udzielanie wsparcia biegłym rewidentom w ramach rozwiązywania spraw spornych, o którym mowa w § 12a pkt 4 Statutu, może polegać na prowadzeniu przez Rzecznika postępowania mediacyjnego w sprawach pomiędzy biegłymi rewidentami.

Realizując działania, o których mowa w § 12a ust. 3 pkt 5 i 6 Statutu, Rzecznik udziela porad, opinii, reprezentuje biegłych rewidentów w charakterze pełnomocnika na podstawie udzielonego przez biegłego rewidenta pełnomocnictwa lub podejmuje inne działania na podstawie pełnomocnictwa do reprezentowania Izby, udzielonego przez Krajową Radę.

Krajowa Rada powołuje Rzecznika oraz jego zastępców spośród zgłoszonych kandydatów.

Określa liczbę zastępców Rzecznika w liczbie od 1 do 3;

dokonuje wyboru Rzecznika i jego zastępcy lub zastępców spośród zgłoszonych kandydatów.

Rzecznik, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, sporządza i przedkłada Krajowej Radzie roczne sprawozdanie z działalności, w którym w szczególności przedstawia opis przeprowadzonych zadań według podziału przyjętego w § 12 ust. 3 Statutu.

Komunikaty KRPBR

Dokumenty KRPBR

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl