Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:55, 24.05.2024 r.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów (VII kadencja)

Odbył się w dniach 18-19 czerwca 2018 r. w Warszawie.

30 stycznia 2018 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

Celem Zjazdu było uchwalenie następujących dokumentów:

 • zmian statutu PIBR,
 • zmian podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR,
 • zmian zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.

Prawo do udziału w obradach Zjazdu oraz prawo do głosowania przysługiwało delegatom, wybranym przez walne zgromadzenia w regionalnych oddziałach PIBR na VII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

Podstawy Zjazdu

Dokumenty Zjazdu

Poniżej przedstawiamy kalendarium działań samorządu w związku z organizacją Nadzwyczajnego Zjazdu.

29 sierpnia 2018 r. – decyzje KNA dotyczące dokumentów NKZBR

W dniu 29 sierpnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Nadzoru Audytowego, która obradowała m.in. nad uchwałami NKZBR. Komisja nie zakwestionowała uchwał.
W najbliższym czasie opracowane zostaną wersje jednolite zmienionych przez NKZBR dokumentów, które zostaną upublicznione na stronie internetowej PIBR.

19 lipca 2018 r. – opublikowanie projektu protokołu obrad NKZBR

Udostępniono projekt protokołu z przebiegu obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów. W ciągu 30 dni (a więc do dnia 18 sierpnia br.) delegaci mają prawo wglądu do projektu i zgłaszania uwag.

Projekt został udostępniony na stronie internetowej Izby w panelu po zalogowaniu się (zakładka "Dokumenty biegłego/Nadzwyczajny Zjazd..."), jak również wysłany pocztą elektroniczną do delegatów oraz w formie wydruku udostępniony w Biurze Izby. Uwagi do treści projektu protokołu prosimy o przesyłanie drogą pisemną lub elektroniczną (na adres: ewelina@pibr.org.pl).

Prezydium Zjazdu ma obowiązek rozpatrzenia uwag zgłoszonych przez delegatów i podpisu protokołu do dnia 1 września br. Po tym czasie przyjęty protokół będzie przechowywany w Biurze Izby, jak również zostanie udostępniony na stronie internetowej samorządu.

3 lipca 2018 r. – opublikowanie uchwał Zjazdu

Dostępna jest już treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów w dniach 18-19 czerwca 2018 r., dotyczących:

 • regulaminu obrad NKZBR,
 • zmiany statutu PIBR (cztery odrębne uchwały),
 • zmiany podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR,
 • zmiany zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.

Zmiany statutu PIBR wymagają zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego. Pozostałe uchwały weszły w życie z dniem podjęcia (poza częścią przepisów regulowanych w podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR, gdzie wskazano, że wchodzą w życie z dniem 1.01.2019 r.).

Dokumenty dostępne są w panelu biegłego rewidenta po zalogowaniu.

20 czerwca 2018 r. - 19 czerwca zakończył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

Trwający w Warszawie od poniedziałku Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów zakończył się 19 czerwca przyjęciem wszystkich projektów uchwał zjazdowych, z uwzględnieniem części zgłaszanych przez delegatów zmian. W najbliższym czasie uchwały trafią do KNA, a ich ostateczne teksty będą dostępne na stronie PIBR w terminie do dnia 2 lipca 2018 r.

5 czerwca 2018 r. – przyjęcie przez KRBR kompletu dokumentów Zjazdowych

Krajowa Rada włączyła do materiałów Zjazdowych projekty następujących dokumentów NKZBR:

 • porządek obrad NKZBR,
 • regulamin obrad NKZBR,
 • uchwałę w sprawie zmiany statutu PIBR (do chwili obecnej skonsultowana z Ministerstwem Finansów w zakresie zagadnienia kierownika jednostki w PIBR oraz w kwestii zatwierdzania sprawozdań z działalności organów PIBR oraz sprawozdania finansowego PIBR corocznie na KZBR),
 • uchwałę w sprawie zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR,
 • uchwałę w sprawie zmiany zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.

Należy zaznaczyć, że publikujemy cztery projekty nowelizacji statutu, gdzie jedynie pierwszy z nich otrzymał pozytywną opinię radcy prawnego PIBR, natomiast trzy pozostałe takiej opinii nie uzyskały, ze względu na poniżej podane powody:

- projekt zmiany statutu stanowiący załącznik nr 2 do uchwały KRBR Nr 2226/41/2018 z 30.05.2018 r.: uchwała nie uzyskała pozytywnej opinii radcy prawnego z uwagi na poważne wątpliwości co do zgodności projektowanych zmian statutu z uchwałą w sprawie zwołania NKZBR. Zdaniem radcy prawnego proponowane zmiany wykraczają poza zmiany zmierzające do „dostosowania najważniejszych dokumentów ustrojowych samorządu zawodowego biegłych rewidentów do aktualnego stanu prawnego po wejściu w życie nowej ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach... oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a także zmienionych warunków funkcjonowania samorządu”. Proponowane przez Komisję zmiany w ocenie radcy prawnego nie wynikają bezpośrednio z konieczności dostosowania statutu PIBR do nowych przepisów, a jednocześnie wątpliwym jest możliwość uznania, że zmierzają one do dostosowania tego aktu do „zmienionych warunków funkcjonowania samorządu”. Zaproponowane zmiany w sposób bardzo szeroki dotyczą zmiany statutu PIBR, tymczasem KRBR zwołując NKZBR nie określiła jego celu jako dokonanie zmian statutu PIBR, lecz w sposób wyraźny ograniczyła cel NKZBR. Zgodnie z art. 27 ust. 4 ww. ustawy, NKZBR obraduje nad sprawami, dla których został zwołany. Projekt uchwały NKZBR, który wykraczałaby poza zakres spraw, dla których NKZBR został zwołany, skutkować może uznaniem, że uchwała narusza art. 27 ust. 4 ustawy;

- projekt zmiany statutu stanowiący załącznik nr 3 do uchwały KRBR Nr 2226/41/2018 z 30.05.2018 r. dotyczący mechanizmu kooptacji: uchwała nie uzyskała pozytywnej opinii radcy prawnego z uwagi na poważne wątpliwości co do zgodności projektowanych rozwiązań z ww. ustawą. W ocenie radcy prawnego dopuszczenie możliwości kooptacji musiałoby znaleźć podstawę w przepisach rangi ustawowej, przy czym w obecnym kształcie przepisy ustawy w ocenie radcy prawnego nie pozwalają na uregulowanie przez NKZBR możliwości i zasad kooptacji członków organów Izby w statucie, ani innym dokumencie wewnętrznym Izby;

- projekt zmiany statutu stanowiący załącznik nr 4 do uchwały KRBR Nr 2226/41/2018 z 30.05.2018 r. dotyczący powołania Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów: uchwała nie uzyskała pozytywnej opinii radcy prawnego z uwagi na poważne wątpliwości co do zgodności projektowanych zmian statutu PIBR z uchwałą w sprawie zwołania NKZBR. Zdaniem radcy prawnego proponowane zmiany wykraczają poza zmiany zmierzające do „dostosowania najważniejszych dokumentów ustrojowych samorządu zawodowego biegłych rewidentów do aktualnego stanu prawnego po wejściu w życie ww. ustawy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a także zmienionych warunków funkcjonowania samorządu”. Proponowane przez Komisję zmiany w ocenie radcy prawnego nie wynikają bezpośrednio z konieczności dostosowania statutu PIBR do nowych przepisów, a jednocześnie wątpliwym jest możliwość uznania, że zmierzają one do dostosowania tego aktu do „zmienionych warunków funkcjonowania samorządu”. Zaproponowane zmiany w sposób bardzo szeroki dotyczą zmiany statutu PIBR, tymczasem KRBR zwołując NKZBR nie określiła jego celu jako dokonanie zmian statutu PIBR, lecz w sposób wyraźny ograniczyła cel NKZBR. Zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy NKZBR obraduje nad sprawami, dla których został zwołany. Projekt uchwały NKZBR, który wykraczałaby poza zakres spraw, dla których NKZBR został zwołany, skutkować może uznaniem, że uchwała narusza art. 27 ust. 4 ustawy.

Dokumenty dostępne są w panelu biegłego rewidenta po zalogowaniu.

10 maja 2018 r. – opublikowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu PIBR

Komisja ds. opracowania zmian statutu PIBR upubliczniła projekt zmian do statutu PIBR. Biegli rewidenci mogą do dnia 22 maja 2018 r. zgłaszać do niego uwagi przez swoje regionalne oddziały lub bezpośrednio do PIBR.

Całość materiałów (projekt statutu wraz z szablonem do zgłaszania uwag i propozycji) dostępna jest w profilu biegłego rewidenta po zalogowaniu.
Zapraszamy do lektury.

8 maja 2018 r. – opublikowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR

Komisja ds. opracowania zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR upubliczniła projekt ww. uchwały. Biegli rewidenci mogą do dnia 22 maja 2018 r. zgłaszać do niego uwagi przez swoje regionalne oddziały lub bezpośrednio do PIBR.
Całość materiałów (projekt uchwały wraz z załącznikiem do podstawowych zasad…) dostępna jest w profilu biegłego rewidenta po zalogowaniu.
Zapraszamy do lektury.

10 kwietnia 2018 r. – dodanie do tematyki Zjazdu kwestii znaczącego podniesienia składki członkowskiej

Komisja ds. opracowania zmian statutu PIBR oraz Komisja ds. opracowania zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR upubliczniły otrzymane w toku konsultacji uwagi. Na posiedzeniu Rady 10 kwietnia 2018 r. zadecydowano o dodaniu do tematyki czerwcowego Zjazdu kwestii znaczącego podniesienia składki członkowskiej. W wystąpieniu analizującym finansowe wyzwania stojące przed PIBR Krzysztof Burnos, prezes KRBR, pokazał, w jaki sposób Rada w 2017 r. po raz pierwszy od kilku lat zbilansowała budżet. Jednocześnie jednak zmieniły się zasady wykorzystania wpływów z opłaty z tytułu nadzoru: niemożliwe jest przeznaczanie ich na cele inne niż działalność nadzorcza. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest powstanie strukturalnej luki w przychodach i budżetowego deficytu w wysokości ok. 3 mln zł rocznie (treść wystąpienia dostępna jest w profilu biegłego rewidenta).

W ramach pierwszych cięć wydatków Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę w sprawie wysokości wynagrodzenia za prace związane z działalnością organów PIBR. W efekcie obniżono wynagrodzenie prezesa KRBR, wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika. W toku dyskusji członkowie Rady zgodzili się, że jedynym realnym rozwiązaniem problemu deficytu jest znaczące podniesienie składek członkowskich.

Przygotowaniem uchwały w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów zajmie się Komisja ds. finansowych.

19 marca 2018 r. – zestawienia uwag do statutu i gospodarki finansowej PIBR już dostępne

Komisja ds. opracowania zmian statutu PIBR oraz Komisja ds. opracowania zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR upubliczniły otrzymane w toku konsultacji uwagi.
Komisje zaprezentowały zestawienie otrzymanych uwag i propozycji zmian ze wskazaniem autorów, ewentualnych uzasadnień oraz rekomendacji komisji, o ile podjęto już decyzję w danej sprawie. Całość materiałów dostępna jest w profilu biegłego rewidenta po zalogowaniu. Zapraszamy do lektury.

16 lutego 2018 r. - Konsultacje przed Zjazdem rozpoczęte

Propozycje zmian w statucie oraz podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR można zgłaszać w RO lub bezpośrednio do komisji zjazdowych.

Nad projektami ww. uchwał zjazdowych pracują Komisja ds. opracowania zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR oraz Komisja ds. opracowania zmian statutu PIBR. Do 12 marca br. można zgłaszać propozycje rozwiązań, którymi zajmie się następnie odpowiednia Komisja.

Formularz do zgłaszania uwag i propozycji zmian do podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR

Formularz do zgłaszania uwag i propozycji zmian do statutu PIBR

Biegli rewidenci mogą zgłaszać pomysły poprzez swoje regionalne oddziały lub bezpośrednio do PIBR, na adres mailowy malgorzata.dysinska@pibr.org.pl.

1 lutego 2018 r. - Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów zwołany na czerwiec

W dniu 31 stycznia 2018 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła decyzję o terminie i zakresie Nadzwyczajnego Zjazdu. Odbędzie się on w Warszawie, w dniach 18-19 czerwca 2018 r.

Celem Zjazdu będzie wprowadzenie zmian statutu PIBR oraz podstawowych zasad gospodarki finansowej – tak, aby dostosować je do stanu prawnego po wejściu w życie nowej ustawy o biegłych rewidentach oraz do wynikających z tego zmian warunków funkcjonowania samorządu.

Podczas posiedzenia powołano trzy komisje, których zadaniem będzie przygotowanie projektów dokumentów NKZBR:

 • komisję organizacyjno-programową pod przewodnictwem Henryka Dąbrowskiego, w której skład weszli Monika Kaczorek, Andrzej Karpiak, Jan Letkiewicz, Magdalena Maksymiuk i Edyta Sikora;

 • komisję ds. opracowania zmian statutu PIBR, której przewodniczącym został Maciej Ostrowski, a członkami Michał Drewniak, Kamil Jesionowski, Józef Kuszneruk, Ksenia Magierska, Małgorzata Ślebzak i Jacek Wegner;

 • komisję ds. opracowania zmian w zasadach gospodarki finansowej PIBR z Markiem Błaszczakiem jako przewodniczącym oraz Agnieszką Gajewską, Jolantą Gałuszką, Adamem Kęsikiem, Ernestem Podgórskim, Elżbietą Szambelan-Bakułą i Hanną Sztuczyńską jako członkami.

W Zjeździe będą uczestniczyli delegaci na ostatni zwyczajny Zjazd krajowy (odbył się w 2015 r.), nie ma więc potrzeby organizowania zjazdów regionalnych w poszczególnych oddziałach. Projekty dokumentów zjazdowych będą natomiast konsultowane z oddziałami przed ich przyjęciem przez KRBR.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl