Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:46, 22.10.2021 r.

Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów odbywa się co 4 lata i jest zwoływany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (KRBR). Zjazd stanowią delegaci wybrani przez walne zgromadzenia w regionalnych oddziałach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR), w proporcji do ogólnej liczby biegłych rewidentów wpisanych do rejestru, według zasad określonych przez KRBR.

Łączna liczba delegatów nie może być mniejsza niż 2% wszystkich biegłych rewidentów. Mandaty delegatów wybranych na Zjazd zachowują ważność przez 4 lata. W obradach Zjazdu udział biorą także członkowie organów PIBR, którzy nie są delegatami (bez prawa głosu). KRBR może z własnej inicjatywy zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. Jest także zobowiązana do zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu na żądanie co najmniej 1/10 wszystkich biegłych rewidentów lub Krajowej Komisji Rewizyjnej (w związku z rażącym naruszeniem prawa w działalności finansowej i statutowej PIBR).

Kompetencje Krajowego Zjazdu

Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów wybiera:

 • Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
 • pozostałych członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
 • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców,
 • członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
 • członków Krajowej Komisji Nadzoru,
 • członków Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Ponadto Krajowy Zjazd:

 • uchwala statut PIBR,
 • uchwala program działania i podstawowe zasady gospodarki finansowej PIBR,
 • określa zasady ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów,
 • rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności organów PIBR,
 • udziela absolutorium osobom wchodzącym w skład organów PIBR.
Odbył się w dniach 10-12 czerwca 2019 r. w Jachrance.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności z zakończonej kadencji:
  • Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
  • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego,
  • Krajowej Komisji Nadzoru,
 • udzielenie absolutorium członkom ustępujących organów PIBR,
 • wybór:
  • Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i pozostałych członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców,
  • członków Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz
  • członków Krajowej Komisji Nadzoru,
 • uchwalenie zmian statutu PIBR,
 • uchwalenie zmian podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR,
 • uchwalenie zmian zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów,
 • uchwalenie programu działania PIBR na lata 2019-2023.

Organy KIBR wybrane przez VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

 • Barbara Misterska-Dragan – prezes
 • Monika Kaczorek – zastępca prezesa
 • Jan Letkiewicz – zastępca prezesa
 • Andrzej Karpiak – sekretarz
 • Danuta Drobniak – skarbnik
 • Joanna Chwaścikowska-Karwacka
 • Jarosław Dac
 • Kamil Jesionowski
 • Adam Kęsik
 • Agnieszka Muller-Grządka
 • Mirosław Szmigielski
 • Bożena Wilk
 • Piotr Witek
 • Agnieszka Wujek
 • Joanna Żukowska-Kalita

Krajowa Komisja Nadzoru

 • Władysław Fałowski – przewodniczący
 • Jacek Wegner – zastępca przewodniczącego
 • Antoni Kwasiborski
 • Stefan Wójcicki
 • Małgorzata Zandecka

Krajowa Komisji Rewizyjna

 • Elżbieta Pudło – przewodnicząca
 • Monika Matyszewska – zastępca przewodniczącej
 • Jędrzej Koziński
 • Dorota Mikulska
 • Jacek Zimny

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

 • Józef Król – przewodniczący
 • Elżbieta Szambelan-Bakuła – zastępca przewodniczącego
 • Halina Gronek
 • Irena Kucharewicz
 • Józef Kuszneruk
 • Andrzej Kuligiewicz
 • Jolanta Pyrz
 • Krystyna Sakson
 • Małgorzata Winter
 • Danuta Wójcik

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny

 • Klaudia Hałas

Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Wiesława Bagińska-Rusek
 • Danuta Boniecka
 • Alicja Garbalińska
 • Wojciech Jamróz
 • Katarzyna Kulesza
 • Stefan Owecki
 • Cezary Pawelczak
 • Andrzej Piech
 • Ewa Sobińska
 • Ewa Stopczyńska

Podstawy Zjazdu

Pozostałe dokumenty Zjazdowe dostępne są w panelu biegłego rewidenta po zalogowaniu się.

Dokumenty Zjazdu


Informacje na temat kompletu materiałów kierowanych na IX KZBR dostępne są w panelu dostępnym po zalogowaniu się.


 

Odbył się w dniach 18-19 czerwca 2018 r. w Warszawie.

30 stycznia 2018 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

Celem Zjazdu było uchwalenie następujących dokumentów:

 • zmian statutu PIBR,
 • zmian podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR,
 • zmian zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.

Prawo do udziału w obradach Zjazdu oraz prawo do głosowania przysługiwało delegatom, wybranym przez walne zgromadzenia w regionalnych oddziałach PIBR na VII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

Podstawy Zjazdu

Dokumenty Zjazdu

Poniżej przedstawiamy kalendarium działań samorządu w związku z organizacją Nadzwyczajnego Zjazdu.

29 sierpnia 2018 r. – decyzje KNA dotyczące dokumentów NKZBR

W dniu 29 sierpnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Nadzoru Audytowego, która obradowała m.in. nad uchwałami NKZBR. Komisja nie zakwestionowała uchwał.
W najbliższym czasie opracowane zostaną wersje jednolite zmienionych przez NKZBR dokumentów, które zostaną upublicznione na stronie internetowej PIBR.

19 lipca 2018 r. – opublikowanie projektu protokołu obrad NKZBR

Udostępniono projekt protokołu z przebiegu obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów. W ciągu 30 dni (a więc do dnia 18 sierpnia br.) delegaci mają prawo wglądu do projektu i zgłaszania uwag.

Projekt został udostępniony na stronie internetowej Izby w panelu po zalogowaniu się (zakładka "Dokumenty biegłego/Nadzwyczajny Zjazd..."), jak również wysłany pocztą elektroniczną do delegatów oraz w formie wydruku udostępniony w Biurze Izby. Uwagi do treści projektu protokołu prosimy o przesyłanie drogą pisemną lub elektroniczną (na adres: ewelina@pibr.org.pl).

Prezydium Zjazdu ma obowiązek rozpatrzenia uwag zgłoszonych przez delegatów i podpisu protokołu do dnia 1 września br. Po tym czasie przyjęty protokół będzie przechowywany w Biurze Izby, jak również zostanie udostępniony na stronie internetowej samorządu.

3 lipca 2018 r. – opublikowanie uchwał Zjazdu

Dostępna jest już treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów w dniach 18-19 czerwca 2018 r., dotyczących:

 • regulaminu obrad NKZBR,
 • zmiany statutu PIBR (cztery odrębne uchwały),
 • zmiany podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR,
 • zmiany zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.

Zmiany statutu PIBR wymagają zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego. Pozostałe uchwały weszły w życie z dniem podjęcia (poza częścią przepisów regulowanych w podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR, gdzie wskazano, że wchodzą w życie z dniem 1.01.2019 r.).

Dokumenty dostępne są w panelu biegłego rewidenta po zalogowaniu.

20 czerwca 2018 r. - 19 czerwca zakończył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

Trwający w Warszawie od poniedziałku Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów zakończył się 19 czerwca przyjęciem wszystkich projektów uchwał zjazdowych, z uwzględnieniem części zgłaszanych przez delegatów zmian. W najbliższym czasie uchwały trafią do KNA, a ich ostateczne teksty będą dostępne na stronie PIBR w terminie do dnia 2 lipca 2018 r.

5 czerwca 2018 r. – przyjęcie przez KRBR kompletu dokumentów Zjazdowych

Krajowa Rada włączyła do materiałów Zjazdowych projekty następujących dokumentów NKZBR:

 • porządek obrad NKZBR,
 • regulamin obrad NKZBR,
 • uchwałę w sprawie zmiany statutu PIBR (do chwili obecnej skonsultowana z Ministerstwem Finansów w zakresie zagadnienia kierownika jednostki w PIBR oraz w kwestii zatwierdzania sprawozdań z działalności organów PIBR oraz sprawozdania finansowego PIBR corocznie na KZBR),
 • uchwałę w sprawie zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR,
 • uchwałę w sprawie zmiany zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.

Należy zaznaczyć, że publikujemy cztery projekty nowelizacji statutu, gdzie jedynie pierwszy z nich otrzymał pozytywną opinię radcy prawnego PIBR, natomiast trzy pozostałe takiej opinii nie uzyskały, ze względu na poniżej podane powody:

- projekt zmiany statutu stanowiący załącznik nr 2 do uchwały KRBR Nr 2226/41/2018 z 30.05.2018 r.: uchwała nie uzyskała pozytywnej opinii radcy prawnego z uwagi na poważne wątpliwości co do zgodności projektowanych zmian statutu z uchwałą w sprawie zwołania NKZBR. Zdaniem radcy prawnego proponowane zmiany wykraczają poza zmiany zmierzające do „dostosowania najważniejszych dokumentów ustrojowych samorządu zawodowego biegłych rewidentów do aktualnego stanu prawnego po wejściu w życie nowej ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach... oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a także zmienionych warunków funkcjonowania samorządu”. Proponowane przez Komisję zmiany w ocenie radcy prawnego nie wynikają bezpośrednio z konieczności dostosowania statutu PIBR do nowych przepisów, a jednocześnie wątpliwym jest możliwość uznania, że zmierzają one do dostosowania tego aktu do „zmienionych warunków funkcjonowania samorządu”. Zaproponowane zmiany w sposób bardzo szeroki dotyczą zmiany statutu PIBR, tymczasem KRBR zwołując NKZBR nie określiła jego celu jako dokonanie zmian statutu PIBR, lecz w sposób wyraźny ograniczyła cel NKZBR. Zgodnie z art. 27 ust. 4 ww. ustawy, NKZBR obraduje nad sprawami, dla których został zwołany. Projekt uchwały NKZBR, który wykraczałaby poza zakres spraw, dla których NKZBR został zwołany, skutkować może uznaniem, że uchwała narusza art. 27 ust. 4 ustawy;

- projekt zmiany statutu stanowiący załącznik nr 3 do uchwały KRBR Nr 2226/41/2018 z 30.05.2018 r. dotyczący mechanizmu kooptacji: uchwała nie uzyskała pozytywnej opinii radcy prawnego z uwagi na poważne wątpliwości co do zgodności projektowanych rozwiązań z ww. ustawą. W ocenie radcy prawnego dopuszczenie możliwości kooptacji musiałoby znaleźć podstawę w przepisach rangi ustawowej, przy czym w obecnym kształcie przepisy ustawy w ocenie radcy prawnego nie pozwalają na uregulowanie przez NKZBR możliwości i zasad kooptacji członków organów Izby w statucie, ani innym dokumencie wewnętrznym Izby;

- projekt zmiany statutu stanowiący załącznik nr 4 do uchwały KRBR Nr 2226/41/2018 z 30.05.2018 r. dotyczący powołania Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów: uchwała nie uzyskała pozytywnej opinii radcy prawnego z uwagi na poważne wątpliwości co do zgodności projektowanych zmian statutu PIBR z uchwałą w sprawie zwołania NKZBR. Zdaniem radcy prawnego proponowane zmiany wykraczają poza zmiany zmierzające do „dostosowania najważniejszych dokumentów ustrojowych samorządu zawodowego biegłych rewidentów do aktualnego stanu prawnego po wejściu w życie ww. ustawy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a także zmienionych warunków funkcjonowania samorządu”. Proponowane przez Komisję zmiany w ocenie radcy prawnego nie wynikają bezpośrednio z konieczności dostosowania statutu PIBR do nowych przepisów, a jednocześnie wątpliwym jest możliwość uznania, że zmierzają one do dostosowania tego aktu do „zmienionych warunków funkcjonowania samorządu”. Zaproponowane zmiany w sposób bardzo szeroki dotyczą zmiany statutu PIBR, tymczasem KRBR zwołując NKZBR nie określiła jego celu jako dokonanie zmian statutu PIBR, lecz w sposób wyraźny ograniczyła cel NKZBR. Zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy NKZBR obraduje nad sprawami, dla których został zwołany. Projekt uchwały NKZBR, który wykraczałaby poza zakres spraw, dla których NKZBR został zwołany, skutkować może uznaniem, że uchwała narusza art. 27 ust. 4 ustawy.

Dokumenty dostępne są w panelu biegłego rewidenta po zalogowaniu.

10 maja 2018 r. – opublikowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu PIBR

Komisja ds. opracowania zmian statutu PIBR upubliczniła projekt zmian do statutu PIBR. Biegli rewidenci mogą do dnia 22 maja 2018 r. zgłaszać do niego uwagi przez swoje regionalne oddziały lub bezpośrednio do PIBR.

Całość materiałów (projekt statutu wraz z szablonem do zgłaszania uwag i propozycji) dostępna jest w profilu biegłego rewidenta po zalogowaniu.
Zapraszamy do lektury.

8 maja 2018 r. – opublikowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR

Komisja ds. opracowania zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR upubliczniła projekt ww. uchwały. Biegli rewidenci mogą do dnia 22 maja 2018 r. zgłaszać do niego uwagi przez swoje regionalne oddziały lub bezpośrednio do PIBR.
Całość materiałów (projekt uchwały wraz z załącznikiem do podstawowych zasad…) dostępna jest w profilu biegłego rewidenta po zalogowaniu.
Zapraszamy do lektury.

10 kwietnia 2018 r. – dodanie do tematyki Zjazdu kwestii znaczącego podniesienia składki członkowskiej

Komisja ds. opracowania zmian statutu PIBR oraz Komisja ds. opracowania zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR upubliczniły otrzymane w toku konsultacji uwagi. Na posiedzeniu Rady 10 kwietnia 2018 r. zadecydowano o dodaniu do tematyki czerwcowego Zjazdu kwestii znaczącego podniesienia składki członkowskiej. W wystąpieniu analizującym finansowe wyzwania stojące przed PIBR Krzysztof Burnos, prezes KRBR, pokazał, w jaki sposób Rada w 2017 r. po raz pierwszy od kilku lat zbilansowała budżet. Jednocześnie jednak zmieniły się zasady wykorzystania wpływów z opłaty z tytułu nadzoru: niemożliwe jest przeznaczanie ich na cele inne niż działalność nadzorcza. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest powstanie strukturalnej luki w przychodach i budżetowego deficytu w wysokości ok. 3 mln zł rocznie (treść wystąpienia dostępna jest w profilu biegłego rewidenta).

W ramach pierwszych cięć wydatków Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę w sprawie wysokości wynagrodzenia za prace związane z działalnością organów PIBR. W efekcie obniżono wynagrodzenie prezesa KRBR, wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika. W toku dyskusji członkowie Rady zgodzili się, że jedynym realnym rozwiązaniem problemu deficytu jest znaczące podniesienie składek członkowskich.

Przygotowaniem uchwały w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów zajmie się Komisja ds. finansowych.

19 marca 2018 r. – zestawienia uwag do statutu i gospodarki finansowej PIBR już dostępne

Komisja ds. opracowania zmian statutu PIBR oraz Komisja ds. opracowania zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR upubliczniły otrzymane w toku konsultacji uwagi.
Komisje zaprezentowały zestawienie otrzymanych uwag i propozycji zmian ze wskazaniem autorów, ewentualnych uzasadnień oraz rekomendacji komisji, o ile podjęto już decyzję w danej sprawie. Całość materiałów dostępna jest w profilu biegłego rewidenta po zalogowaniu. Zapraszamy do lektury.

16 lutego 2018 r. - Konsultacje przed Zjazdem rozpoczęte

Propozycje zmian w statucie oraz podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR można zgłaszać w RO lub bezpośrednio do komisji zjazdowych.

Nad projektami ww. uchwał zjazdowych pracują Komisja ds. opracowania zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR oraz Komisja ds. opracowania zmian statutu PIBR. Do 12 marca br. można zgłaszać propozycje rozwiązań, którymi zajmie się następnie odpowiednia Komisja.

Formularz do zgłaszania uwag i propozycji zmian do podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR

Formularz do zgłaszania uwag i propozycji zmian do statutu PIBR

Biegli rewidenci mogą zgłaszać pomysły poprzez swoje regionalne oddziały lub bezpośrednio do PIBR, na adres mailowy malgorzata.dysinska@pibr.org.pl.

1 lutego 2018 r. - Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów zwołany na czerwiec

W dniu 31 stycznia 2018 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła decyzję o terminie i zakresie Nadzwyczajnego Zjazdu. Odbędzie się on w Warszawie, w dniach 18-19 czerwca 2018 r.

Celem Zjazdu będzie wprowadzenie zmian statutu PIBR oraz podstawowych zasad gospodarki finansowej – tak, aby dostosować je do stanu prawnego po wejściu w życie nowej ustawy o biegłych rewidentach oraz do wynikających z tego zmian warunków funkcjonowania samorządu.

Podczas posiedzenia powołano trzy komisje, których zadaniem będzie przygotowanie projektów dokumentów NKZBR:

 • komisję organizacyjno-programową pod przewodnictwem Henryka Dąbrowskiego, w której skład weszli Monika Kaczorek, Andrzej Karpiak, Jan Letkiewicz, Magdalena Maksymiuk i Edyta Sikora;

 • komisję ds. opracowania zmian statutu PIBR, której przewodniczącym został Maciej Ostrowski, a członkami Michał Drewniak, Kamil Jesionowski, Józef Kuszneruk, Ksenia Magierska, Małgorzata Ślebzak i Jacek Wegner;

 • komisję ds. opracowania zmian w zasadach gospodarki finansowej PIBR z Markiem Błaszczakiem jako przewodniczącym oraz Agnieszką Gajewską, Jolantą Gałuszką, Adamem Kęsikiem, Ernestem Podgórskim, Elżbietą Szambelan-Bakułą i Hanną Sztuczyńską jako członkami.

W Zjeździe będą uczestniczyli delegaci na ostatni zwyczajny Zjazd krajowy (odbył się w 2015 r.), nie ma więc potrzeby organizowania zjazdów regionalnych w poszczególnych oddziałach. Projekty dokumentów zjazdowych będą natomiast konsultowane z oddziałami przed ich przyjęciem przez KRBR.

Odbył się w dniach 24-26 czerwca 2015 r. w Jachrance.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:
 • zatwierdzenie sprawozdań z działalności z zakończonej kadencji:
  • Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Krajowej Komisji Nadzoru,
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
  • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • udzielenie absolutorium członkom ustępujących organów KIBR,
 • wybór Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz organów KIBR na nową kadencję,
 • uchwalenie programu działania KIBR na lata 2015-2019.
Efektem obrad VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów było m.in. podjęcie uchwały w sprawie programu działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na kadencję 2015-2019.

Najważniejsze postanowienia uchwały programowej VIII Zjazdu

Program działania KIBR określa, że misją samorządu biegłych rewidentów jest ochrona interesu publicznego poprzez wysoką jakość usług świadczonych przez biegłych rewidentów, a także ochrona interesów zawodowych jego członków oraz budowanie zaufania do zawodu biegłego rewidenta i jego profesjonalnej działalności, wzmacnianie roli samorządu zawodowego w społeczeństwie.

Misja będzie realizowana poprzez następujące zadania:

 • zapewnienie wysokiej jakości badań sprawozdań finansowych i innych usług biegłego rewidenta,
 • upowszechnienie wiedzy o kompetencji biegłych rewidentów do wykonywania szerokiego zakresu usług dla środowiska gospodarczego i społecznego,
 • umocnienie wizerunku KIBR jako organizacji profesjonalnej i opiniotwórczej w kraju i za granicą,
 • ochronę stabilnej sytuacji finansowej KIBR,
 • wzmacnianie zaufania biegłych rewidentów do samorządu,
 • ochronę interesów zawodowych.

Organy KIBR wybrane przez VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

 • Krzysztof Burnos – prezes
 • Barbara Misterska-Dragan – zastępca prezesa
 • Ewa Sowińska – zastępca prezesa
 • Małgorzata Janusz – sekretarz
 • Jolanta Gałuszka – skarbnik
 • Marek Błaszczak
 • Henryk Dąbrowski
 • Henryk Drewniak
 • Monika Kaczorek
 • Andrzej Karpiak
 • Adam Kęsik
 • Jan Letkiewicz
 • Maciej Ostrowski
 • Ernest Podgórski
 • Hanna Sztuczyńska

Krajowa Komisja Nadzoru

 • Antoni Kwasiborski – przewodniczący
 • Jacek Wegner – zastępca przewodniczącego
 • Władysław Fałowski
 • Jadwiga Godlewska
 • Stefan Wójcicki

Krajowa Komisji Rewizyjna

 • Danuta Chmielewska – przewodnicząca
 • Marian Jagiełło – zastępca przewodniczącej
 • Barbara Gablankowska
 • Elżbieta Pudło
 • Małgorzata Wojtyla

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

 • Józef Król – przewodniczący
 • Elżbieta Szambelan-Bakuła – zastępca przewodniczącego
 • Halina Gronek
 • Irena Kucharewicz
 • Józef Kuszneruk
 • Waldemar Lachowski
 • Jolanta Pyrz
 • Krystyna Sakson
 • Małgorzata Winter
 • Danuta Wójcik

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny – Andrzej Nowaczewski

Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Alicja Garbalińska
 • Klaudia Hałas
 • Zofia Kielan
 • Zofia Kos-Sokołowska
 • Stefan Owecki
 • Ewa Sobińska
 • Maria Wielgus
Odbył się w dniach 28-30 czerwca 2011 r. w Warszawie.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:
 • zatwierdzenie sprawozdań z działalności z zakończonej kadencji:
  • Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Krajowej Komisji Nadzoru,
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
  • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • udzielenie absolutorium członkom ustępujących organów KIBR,
 • wybór Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz organów KIBR na nową kadencję,
 • uchwalenie programu działania KIBR na lata 2011-2015.

Efektem obrad VII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów było podjęcie uchwały w sprawie programu działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na kadencję 2011-2015.

Najważniejsze postanowienia uchwały programowej VII Zjazdu:

 • program działania KIBR określa, że misją samorządu jest zwiększenie wiarygodności informacji finansowej dla podnoszenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego,
 • misja będzie realizowana poprzez następujące zadania:
  • dbałość o jakość świadczonych usług,
  • umacnianie prestiżu zawodu biegłego rewidenta,
  • działania na rzecz samorządu.

Organy KIBR wybrane przez VII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

 • Józef Król – prezes
 • Bogdan Dębicki – zastępca prezesa
 • Danuta Krzywda – zastępca prezesa
 • Jadwiga Szafraniec – sekretarz
 • Ernest Podgórski – skarbnik
 • Krzysztof Burnos
 • Henryk Dąbrowski
 • Jacek Hryniuk
 • Piotr Kołodziejczyk
 • Antoni Kwasiborski
 • Jan Letkiewicz
 • Wacław Nitka
 • Maciej Ostrowski
 • Maria Rzepnikowska
 • Ewa Sowińska

Krajowa Komisja Nadzoru

 • Andrzej Konopacki – przewodniczący
 • Michał Rybus – zastępca przewodniczącego
 • Adam Kęsik
 • Grzegorz Skrzeszewski
 • Jacek Wegner

Krajowa Komisji Rewizyjna

 • Danuta Chmielewska – przewodnicząca
 • Krzysztof Cieśla – zastępca przewodniczącej
 • Kazimierz Grygutis
 • Romualda Nowak
 • Ryszard Szwejk

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

 • Alina Barcikowska – przewodnicząca
 • Elżbieta Szambelan-Bakuła – zastępca przewodniczącej
 • Mieczysław Buczko
 • Halina Gronek
 • Marian Jagiełło
 • Maria Konopka
 • Leszek Kramarczuk
 • Józef Kuszneruk
 • Krystyna Sakson
 • Danuta Wójcik

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny – Andrzej Nowaczewski

Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Alicja Garbalińska
 • Zofia Kielan
 • Halina Koniecka-Maliszewska
 • Zofia Kos-Sokołowska
 • Irena Kucharewicz
 • Janina Migdałek
 • Ewa Sobińska
Odbył się w dniach 23-24 listopada 2009 r. oraz w dniach 21-22 marca 2010 r. w Jachrance.

3 sierpnia 2009 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

Celem Zjazdu było uchwalenie następujących dokumentów:
 • statutu KIBR,
 • podstawowych zasad gospodarki finansowej KIBR,
 • zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.

Prawo do udziału w obradach Zjazdu oraz prawo do głosowania przysługiwało delegatom, wybranym przez walne zgromadzenia w regionalnych oddziałach KIBR na VI Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

Zjazd, podczas obrad, które odbyły się w dniach 23-24 listopada 2009 r. w Jachrance koło Warszawy, przyjął uchwały w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów oraz podstawowych zasad gospodarki finansowej KIBR.

W związku z liczbą zgłoszonych przez delegatów poprawek do projektu statutu KIBR, wybrana przez Zjazd Komisja ds. statutu zgłosiła propozycję przerwy w obradach Zjazdu. Obrady zostały wznowione w dniach 21-22 marca 2010 r. w Jachrance k. Warszawy.

Podczas II części obrad Zjazd przyjął statut KIBR oraz ponownie uchwalił zasady ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów i podstawowe zasady gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Uchwały te były ponownie przyjmowane przez Zjazd, ponieważ zdaniem Komisji Nadzoru Audytowego mogły być one podjęte dopiero po uchwaleniu statutu.

Dokumenty Zjazdu

 • Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów (uchwała zaskarżona przez KNA)
 • Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (uchwała zaskarżona przez KNA)
 • Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów
 • Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
 • Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie skierowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odpowiedzi na skargi Komisji Nadzoru Audytowego
Odbył się w dniach 28-30 czerwca 2007 r. w Jachrance.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:
 • sprawozdanie z działalności z kończącej się kadencji:
  • Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Krajowej Komisji Nadzoru,
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
  • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • udzielenie absolutorium ustępującym organom KIBR za minioną kadencję,
 • wybór Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz organów KIBR na nową kadencję,
 • uchwalenie programu działania KIBR na lata nowej kadencji,
 • zmiana zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów,
 • zmiana zasad gospodarki finansowej KIBR,
 • zmiana zasad ustalania składki członkowskiej biegłych rewidentów oraz zasad ustalania opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i opłaty rocznej z tytułu nadzoru,
 • dyskusja na temat doskonalenia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz godziwej wartości świadczeń biegłych rewidentów,
 • kwestie związane z Regulaminem postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów,
 • dotychczasowa praktyka prac legislacyjnych.
Zjazd przyjął zalecenie, w którym zobowiązano Krajową Radę Biegłych Rewidentów do ponownego przeanalizowania wniosków i uwag zgłoszonych do Komisji ds. przygotowania dokumentów zjazdowych przed walnymi zgromadzeniami biegłych rewidentów regionalnych oddziałów i po tych zgromadzeniach, a także zgłoszonych na VI Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów, w toku opracowywania statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i innych dokumentów wymagających zmian, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy wprowadzającej do polskiego porządku prawnego przepisy 43 Dyrektywy UE.

Organy KIBR wybrane przez VI Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

 • Adam Kęsik – prezes
 • Rzepnikowska Maria - zastępca prezesa
 • Skrzeszewski Grzegorz - zastępca prezesa
 • Szafraniec Jadwiga - zastępca prezesa
 • Fałowski Władysław - skarbnik
 • Ostrowski Maciej - sekretarz
 • Dębicki Bogdan
 • Dziedziczak Ignacy
 • Krzywda Danuta
 • Leszek Stanisław
 • Libera Zbigniew
 • Łopacki Jerzy
 • Mirkowski Sławomir
 • Nitka Wacław
 • Reczek Antoni

Krajowa Komisja Nadzoru

 • Mirosław Kośmider – przewodniczący
 • Urszula Piszczorowicz – wiceprzewodnicząca
 • Marek Błaszczak
 • Jadwiga Godlewska
 • Ewa Sowińska

Krajowa Komisji Rewizyjna

 • Chmielewska Danuta – przewodnicząca
 • Cieśla Krzysztof – wiceprzewodniczący
 • Koniecki Jerzy
 • Kusz Damian
 • Migdałek Janina

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

 • Józef Król – przewodniczący
 • Alina Barcikowska - wiceprzewodnicząca
 • Marian Jagiełło– wiceprzewodniczący
 • Urszula Adamska
 • Hanna Fludra
 • Adam Hałdys
 • Halina Koniecka-Maliszewska
 • Maria Konopka
 • Leszek Kramarczuk
 • Roman Kurzawski
 • Waldemar Lachowski
 • Zuzanna Mrugała
 • Krystyna Sakson
 • Elżbieta Szambelan-Bakuła
 • Dorota Szewczak

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny – Florian Osękowski

Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Alicja Garbalińska
 • Zofia Kielan
 • Zofia Kos-Sokołowska
 • Irena Kucharewicz
 • Janina Miler
 • Andrzej Nowaczewski
 • Michał Przybyła
 • Marek Strugała

Dokumenty Zjazdu

Odbył się w dniach 27-29 czerwca 2003 r. w Jachrance.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:
 • sprawozdanie z działalności z kończącej się kadencji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • udzielenie absolutorium ustępującym organom KIBR za minioną kadencję,
 • wybór Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz organów KIBR na nową kadencję,
 • uchwalenie nowego statutu KIBR,
 • uchwalenie zasad gospodarki finansowej KIBR,
 • program działania KIBR na lata nowej kadencji,
 • zmiana zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów;
 • postanowienie w sprawie etyki, w którym, m.in. podkreślono, że w najbliższych latach będą musiały zostać dokonane zmiany Kodeksu etyki zawodowej biegłych rewidentów w celu pełnego dostosowania go do regulacji europejskich i Kodeksu zawodowych księgowych IFAC,
 • konieczność nowelizacji ustaw o:
  • rachunkowości,
  • biegłych rewidentach i ich samorządzie,
  • finansach publicznych,
  • zamówieniach publicznych,
  • Kodeksu spółek handlowych,
 • nadzór nad pracą biegłych rewidentów,
 • kwestie związane z etyką zawodową i uregulowaniem takich zagadnień, jak stosunki właścicielskie w podmiotach uprawnionych,
 • potrzeba opracowania normy regulującej usługi poświadczające,
 • potrzeba zapewnienia przez samorząd merytorycznej pomocy biegłym rewidentom,
 • problem spadku cen za usługi audytorskie i zmniejszania się, mimo ciągłego napływu nowych kandydatów, liczby biegłych rewidentów.


Organy KIBR, wybrane przez V Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

 • Piotr Rojek – prezes
 • Rzepnikowska Maria – zastępca prezesa
 • Ostrowski Maciej – sekretarz
 • Fałowski Władysław – skarbnik
 • Chmielewska Danuta
 • Czupryniak Zbigniew
 • Dąbrowski Henryk
 • Drewniak Henryk Michał
 • Dziedziczak Ignacy
 • Glaubic Henryk
 • Grygutis Kazimierz
 • Krzywda Danuta
 • Łopacki Jerzy
 • Pieniążek Tadeusz
 • Szafraniec Jadwiga


Krajowa Komisji Rewizyjna

 • Sawicki Kazimierz – przewodniczący
 • Kusz Damian – wiceprzewodniczący
 • Cieśla Krzysztof
 • Jankowska Krystyna
 • Migdałek Janina


Krajowy Sąd Dyscyplinarny

 • Osękowski Florian – przewodniczący
 • Adamska Urszula – wiceprzewodnicząca
 • Doll Ryszard – wiceprzewodniczący
 • Adamczyk Kazimierz
 • Biardzka Maria
 • Buczko Mieczysław
 • Gęsicki Czesław
 • Jagiełło Marian
 • Kołaczkowska Jadwiga
 • Konopka Maria
 • Król Józef
 • Kurzawski Roman
 • Nawrocki Piotr
 • Szewczak Dorota
 • Wójcik Danuta


Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny – Adam Hałdys

Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Frank Krzysztof
 • Garbalińska Alicja
 • Kos-Sokołowska Zofia
 • Nowaczewski Andrzej
 • Przybyła Michał
 • Szewczyk Kazimierz


Dokumenty Zjazdu

Odbył się w dniach 29-30 czerwca 2002 r. w Jachrance. Został zwołany w trakcie trwania trzeciej kadencji organów KIBR w związku z potrzebą wyboru Krajowej Komisji Nadzoru oraz dostosowaniem dokumentów samorządowych do przepisów znowelizowanej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:

 • wybór Krajowej Komisji Nadzoru (KKN),
 • podjęcie uchwał w sprawach:
  • Kodeksu etyki zawodowej biegłych rewidentów,
  • statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (uchwała zaskarżona przez Ministra Finansów),
  • zasad gospodarki finansowej KIBR (uchwała zaskarżona przez Ministra Finansów),
  • zasad ustalania składki członkowskiej biegłych rewidentów oraz zasad ustalania opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i opłaty rocznej z tytułu nadzoru,
  • zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.


Krajowa Komisja Nadzoru (wybrana przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów)

 • Adam Kęsik – przewodniczący
 • Urszula Piszczorowicz – zastępca przewodniczącego
 • Mirosław Kośmider – sekretarz
 • Zdzisława Czarkowska-Wołczyńska
 • Bogusław Reszka
W lipcu 2003 r. Adam Kęsik zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego. Przewodniczącą Krajowej Komisji Nadzoru została Urszula Piszczorowicz, a funkcję zastępcy objął Adam Kęsik. W listopadzie 2005 r. Urszula Piszczorowicz, po rezygnacji z funkcji przewodniczącej KKN, została sekretarzem KKN, zaś funkcję Przewodniczącego objął Mirosław Kośmider.

Dokumenty Zjazdu

Odbył się w dniach 18-19 czerwca 1999 r. w Ustroniu-Zawodzie. Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:

 • sprawozdanie z działalności organów KIBR i udzielenie absolutorium ustępującym organom,
 • wybór władz na nową kadencję,
 • program działania KIBR do realizacji przez nowo wybrane organy KIBR,
 • zagadnienia decentralizacji działalności Izby,
 • wspieranie metodyczne i merytoryczne biegłych rewidentów przez ich samorząd,
 • wizerunek biegłego rewidenta w mediach,
 • doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów,
 • jakość materiałów do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • zasady etyki zawodowej,
 • jakość przepisów prawnych w zakresie prawa bilansowego i podatkowego,
 • odpowiedzialność biegłego rewidenta za opinie o sprawozdaniach finansowych,
 • nadzór nad podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych,
 • rola i podnoszenie rangi zawodu biegłego rewidenta.

Organy Izby wybrane przez IV Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

 • Piotr Rojek – prezes
 • Danuta Krzywda – zastępca prezesa
 • Jadwiga Szafraniec – zastępca prezesa
 • Maciej Ostrowski – sekretarz
 • Kazimierz Grygutis – skarbnik
 • Krzysztof Cieśla
 • Zbigniew Czupryniak
 • Henryk Dąbrowski
 • Ignacy Dziedziczak
 • Władysław Fałowski
 • Henryk Glaubic
 • Florian Kośmicki
 • Antoni Kwasiborski
 • Jerzy Łopacki
 • Tadeusz Pieniążek

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

 • Florian Osękowski – przewodniczący
 • Edward Karwowski – wiceprzewodniczący
 • Kazimierz Adamczyk
 • Urszula Adamska
 • Barbara Maria Biardzka
 • Ryszard Doll
 • Mieczysław Kłoczewski
 • Jadwiga Kołaczkowska
 • Maria Konopka
 • Piotr Nawrocki
 • Henryk Stefaniak

Krajowa Komisja Rewizyjna

 • Kazimierz Sawicki – przewodniczący
 • Damian Kusz – wiceprzewodniczący
 • Jan Adamczyk
 • Danuta Chmielewska
 • Edward Chmielnicki

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny – Adam Hałdys

Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Alicja Garbalińska
 • Andrzej Nowaczewski
 • Czesław Paczuła
 • Janina Piątkowska
 • Zofia Skowron
 • Kazimierz Szewczyk

Odbył się w dniach 27-28 sierpnia 1996 r. w Ustroniu-Zawodzie. Zwołany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w trakcie trwania drugiej kadencji.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:

 • sprawozdanie Komisji ds. etyki zawodowej biegłych rewidentów, powołanej na III Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów,
 • dyskusja nad projektem Kodeksu etyki zawodowej biegłych rewidentów,
 • uchwalenie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.

Odbył się w dniach 26-27 czerwca 1995 r. w Ustroniu-Zawodzie.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:

 • sprawozdania z działalności organów KIBR:
  • Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
  • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • wybór nowych organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,
 • uchwalenie statutu KIBR,
 • uchwalenie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (zasad tych nie uchwalono),
 • uchwalenie programu działania KIBR na kolejną kadencję.

Organy KIBR wybrane przez III Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

 • Jerzy Sablik – prezes
 • Zdzisław Fedak – zastępca prezesa
 • Piotr Rojek – sekretarz
 • Edward Kosakowski – skarbnik
 • Henryk Drewniak
 • Władysław Fałowski
 • Alicja Jaruga
 • Henryk Fabiś
 • Henryk Glaubic
 • Tadeusz Kapica
 • Florian Kośmicki
 • Stanisław Mierzejewski
 • Tadeusz Pieniążek
 • Kazimierz Sawicki
 • Jadwiga Szafraniec

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

 • Antoni Kaliński – przewodniczący
 • Damian Kusz – wiceprzewodniczący
 • Kazimierz Adamczyk
 • Urszula Adamska
 • Maria Barbara Biardzka
 • Janusz Czerwieniec
 • Ryszard Doll
 • Zygmunt Giercuszkiewicz
 • Adam Hałdys
 • Maria Konopka
 • Piotr Nawrocki

Krajowa Komisja Rewizyjna

 • Jan Adamczyk – przewodniczący
 • Kazimierz Grygutis – wiceprzewodniczący
 • Edward Chmielnicki
 • Irena Furmanek
 • Zygmunt Sobel

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny - Antoni Kwasiborski

Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Ewa Jakubczyk-Cały
 • Barbara Misterska
 • Zbigniew Kuśnierek
 • Florian Osękowski

Odbył się 8 stycznia 1994 r. w Poznaniu. Został zwołany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w trakcie trwania pierwszej kadencji.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:

 • sprawozdania z działalności organów KIBR:
  • Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
  • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • uchwalenie Regulaminu postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów,
 • podjęcie uchwał m.in. w sprawie:
  • projektu ustawy o rachunkowości,
  • projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
  • powołania Regionalnego Oddziału KIBR w Tarnowie
  • realizacji zadań KIBR.

Dokumenty Zjazdu

Odbył się w dniach 20-21 czerwca 1992 r. w Warszawie. Zwołany przez Komisję Papierów Wartościowych, zgodnie z ustawą z 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:
 • uchwalenie statutu KIBR,
 • uchwalenie tymczasowych zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów,
 • uchwalenie programu działania Izby,
 • sprawy wniesione, w tym budzące gorącą dyskusję powołanie regionalnych oddziałów KIBR w miejscowościach, w których znajdowały się siedziby okręgowych oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • wybór organów Izby:
  • Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
  • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • wybór Komisji Obrońcy Biegłego Rewidenta.

Organy KIBR wybrane przez I Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

 • Jerzy Sablik – prezes
 • Zdzisław Fedak – zastępca prezesa
 • Piotr Rojek – sekretarz
 • Edward Kosakowski – skarbnik
 • Stanisław Jankowski
 • Alicja Jaruga
 • Bożena Lisiecka-Zając
 • Kazimierz Sawicki
 • Dorota Szewczak
Krajowy Sąd Dyscyplinarny
 • Antoni Kaliński – przewodniczący
 • Zygmunt Jung – wiceprzewodniczący
 • Kazimierz Adamczyk
 • Urszula Adamska
 • Janusz Czerwieniec
 • Ryszard Doll
 • Zygmunt Giercuszkiewicz
 • Damian Kusz
 • Maria Malczewska
 • Piotr Nawrocki
 • Tadeusz Romaszko
Krajowa Komisja Rewizyjna
 • Stanisław Bocian – przewodniczący
 • Marian Woś – wiceprzewodniczący
 • Zygmunt Sobel
 • Zbigniew Sokalszczuk
 • Arkadiusz Spratek
Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny - Antoni Kwasiborski
Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego - Florian Osękowski

Dokumenty Zjazdu

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl