Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów odbywa się co 4 lata i jest zwoływany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (KRBR). Zjazd stanowią delegaci wybrani przez walne zgromadzenia w regionalnych oddziałach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR), w proporcji do ogólnej liczby biegłych rewidentów wpisanych do rejestru, według zasad określonych przez KRBR.

Łączna liczba delegatów nie może być mniejsza niż 2% wszystkich biegłych rewidentów. Mandaty delegatów wybranych na Zjazd zachowują ważność przez 4 lata. W obradach Zjazdu udział biorą także członkowie organów KIBR, którzy nie są delegatami (bez prawa głosu). KRBR może z własnej inicjatywy zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. Jest także zobowiązana do zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu na żądanie co najmniej 1/10 wszystkich biegłych rewidentów lub Krajowej Komisji Rewizyjnej (w związku z rażącym naruszeniem prawa w działalności finansowej i statutowej KIBR).

Kompetencje Krajowego Zjazdu

Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów wybiera:

 • Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
 • pozostałych członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
 • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców,
 • członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
 • członków Krajowej Komisji Nadzoru,
 • członków Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Ponadto Krajowy Zjazd:

 • uchwala statut KIBR,
 • uchwala program działania i podstawowe zasady gospodarki finansowej KIBR,
 • określa zasady ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów,
 • rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności organów KIBR,
 • udziela absolutorium osobom wchodzącym w skład organów KIBR.
Odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2019 r. w Jachrance.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności z zakończonej kadencji:
  • Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
  • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego,
  • Krajowej Komisji Nadzoru,
 • udzielenie absolutorium członkom ustępujących organów PIBR,
 • wybór:
  • Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i pozostałych członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców,
  • członków Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz
  • członków Krajowej Komisji Nadzoru,
 • uchwalenie zmian statutu PIBR,
 • uchwalenie zmian podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR,
 • uchwalenie zmian zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów,
 • uchwalenie programu działania PIBR na lata 2019-2023.

Podstawy Zjazdu

Odbył się w dniach 18-19 czerwca 2018 r. w Warszawie.

30 stycznia 2018 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

Celem Zjazdu było uchwalenie następujących dokumentów:

 • zmian statutu PIBR,
 • zmian podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR,
 • zmian zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.

Prawo do udziału w obradach Zjazdu oraz prawo do głosowania przysługiwało delegatom, wybranym przez walne zgromadzenia w regionalnych oddziałach PIBR na VII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

Podstawy Zjazdu

Dokumenty Zjazdu

Odbył się w dniach 24-26 czerwca 2015 r. w Jachrance.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:
 • zatwierdzenie sprawozdań z działalności z zakończonej kadencji:
  • Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Krajowej Komisji Nadzoru,
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
  • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • udzielenie absolutorium członkom ustępujących organów KIBR,
 • wybór Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz organów KIBR na nową kadencję,
 • uchwalenie programu działania KIBR na lata 2015-2019.
Efektem obrad VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów było m.in. podjęcie uchwały w sprawie programu działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na kadencję 2015-2019.

Najważniejsze postanowienia uchwały programowej VIII Zjazdu

Program działania KIBR określa, że misją samorządu biegłych rewidentów jest ochrona interesu publicznego poprzez wysoką jakość usług świadczonych przez biegłych rewidentów, a także ochrona interesów zawodowych jego członków oraz budowanie zaufania do zawodu biegłego rewidenta i jego profesjonalnej działalności, wzmacnianie roli samorządu zawodowego w społeczeństwie.

Misja będzie realizowana poprzez następujące zadania:

 • zapewnienie wysokiej jakości badań sprawozdań finansowych i innych usług biegłego rewidenta,
 • upowszechnienie wiedzy o kompetencji biegłych rewidentów do wykonywania szerokiego zakresu usług dla środowiska gospodarczego i społecznego,
 • umocnienie wizerunku KIBR jako organizacji profesjonalnej i opiniotwórczej w kraju i za granicą,
 • ochronę stabilnej sytuacji finansowej KIBR,
 • wzmacnianie zaufania biegłych rewidentów do samorządu,
 • ochronę interesów zawodowych.

Organy KIBR wybrane przez VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

 • Krzysztof Burnos – prezes
 • Barbara Misterska-Dragan – zastępca prezesa
 • Ewa Sowińska – zastępca prezesa
 • Małgorzata Janusz – sekretarz
 • Jolanta Gałuszka – skarbnik
 • Marek Błaszczak
 • Henryk Dąbrowski
 • Henryk Drewniak
 • Monika Kaczorek
 • Andrzej Karpiak
 • Adam Kęsik
 • Jan Letkiewicz
 • Maciej Ostrowski
 • Ernest Podgórski
 • Hanna Sztuczyńska

Krajowa Komisja Nadzoru

 • Antoni Kwasiborski – przewodniczący
 • Jacek Wegner – zastępca przewodniczącego
 • Władysław Fałowski
 • Jadwiga Godlewska
 • Stefan Wójcicki

Krajowa Komisji Rewizyjna

 • Danuta Chmielewska – przewodnicząca
 • Marian Jagiełło – zastępca przewodniczącej
 • Barbara Gablankowska
 • Elżbieta Pudło
 • Małgorzata Wojtyla

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

 • Józef Król – przewodniczący
 • Elżbieta Szambelan-Bakuła – zastępca przewodniczącego
 • Halina Gronek
 • Irena Kucharewicz
 • Józef Kuszneruk
 • Waldemar Lachowski
 • Jolanta Pyrz
 • Krystyna Sakson
 • Małgorzata Winter
 • Danuta Wójcik

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny – Andrzej Nowaczewski

Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Alicja Garbalińska
 • Klaudia Hałas
 • Zofia Kielan
 • Zofia Kos-Sokołowska
 • Stefan Owecki
 • Ewa Sobińska
 • Maria Wielgus
Odbył się w dniach 28-30 czerwca 2011 r. w Warszawie.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:
 • zatwierdzenie sprawozdań z działalności z zakończonej kadencji:
  • Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Krajowej Komisji Nadzoru,
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
  • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • udzielenie absolutorium członkom ustępujących organów KIBR,
 • wybór Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz organów KIBR na nową kadencję,
 • uchwalenie programu działania KIBR na lata 2011-2015.

Efektem obrad VII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów było podjęcie uchwały w sprawie programu działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na kadencję 2011-2015.

Najważniejsze postanowienia uchwały programowej VII Zjazdu:

 • program działania KIBR określa, że misją samorządu jest zwiększenie wiarygodności informacji finansowej dla podnoszenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego,
 • misja będzie realizowana poprzez następujące zadania:
  • dbałość o jakość świadczonych usług,
  • umacnianie prestiżu zawodu biegłego rewidenta,
  • działania na rzecz samorządu.

Organy KIBR wybrane przez VII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

 • Józef Król – prezes
 • Bogdan Dębicki – zastępca prezesa
 • Danuta Krzywda – zastępca prezesa
 • Jadwiga Szafraniec – sekretarz
 • Ernest Podgórski – skarbnik
 • Krzysztof Burnos
 • Henryk Dąbrowski
 • Jacek Hryniuk
 • Piotr Kołodziejczyk
 • Antoni Kwasiborski
 • Jan Letkiewicz
 • Wacław Nitka
 • Maciej Ostrowski
 • Maria Rzepnikowska
 • Ewa Sowińska

Krajowa Komisja Nadzoru

 • Andrzej Konopacki – przewodniczący
 • Michał Rybus – zastępca przewodniczącego
 • Adam Kęsik
 • Grzegorz Skrzeszewski
 • Jacek Wegner

Krajowa Komisji Rewizyjna

 • Danuta Chmielewska – przewodnicząca
 • Krzysztof Cieśla – zastępca przewodniczącej
 • Kazimierz Grygutis
 • Romualda Nowak
 • Ryszard Szwejk

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

 • Alina Barcikowska – przewodnicząca
 • Elżbieta Szambelan-Bakuła – zastępca przewodniczącej
 • Mieczysław Buczko
 • Halina Gronek
 • Marian Jagiełło
 • Maria Konopka
 • Leszek Kramarczuk
 • Józef Kuszneruk
 • Krystyna Sakson
 • Danuta Wójcik

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny – Andrzej Nowaczewski

Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Alicja Garbalińska
 • Zofia Kielan
 • Halina Koniecka-Maliszewska
 • Zofia Kos-Sokołowska
 • Irena Kucharewicz
 • Janina Migdałek
 • Ewa Sobińska
Odbył się w dniach 23-24 listopada 2009 r. oraz w dniach 21-22 marca 2010 r. w Jachrance.

3 sierpnia 2009 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

Celem Zjazdu było uchwalenie następujących dokumentów:
 • statutu KIBR,
 • podstawowych zasad gospodarki finansowej KIBR,
 • zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.

Prawo do udziału w obradach Zjazdu oraz prawo do głosowania przysługiwało delegatom, wybranym przez walne zgromadzenia w regionalnych oddziałach KIBR na VI Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

Zjazd, podczas obrad, które odbyły się w dniach 23-24 listopada 2009 r. w Jachrance koło Warszawy, przyjął uchwały w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów oraz podstawowych zasad gospodarki finansowej KIBR.

W związku z liczbą zgłoszonych przez delegatów poprawek do projektu statutu KIBR, wybrana przez Zjazd Komisja ds. statutu zgłosiła propozycję przerwy w obradach Zjazdu. Obrady zostały wznowione w dniach 21-22 marca 2010 r. w Jachrance k. Warszawy.

Podczas II części obrad Zjazd przyjął statut KIBR oraz ponownie uchwalił zasady ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów i podstawowe zasady gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Uchwały te były ponownie przyjmowane przez Zjazd, ponieważ zdaniem Komisji Nadzoru Audytowego mogły być one podjęte dopiero po uchwaleniu statutu.

Dokumenty Zjazdu

 • Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów (uchwała zaskarżona przez KNA)
 • Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (uchwała zaskarżona przez KNA)
 • Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów
 • Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
 • Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie skierowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odpowiedzi na skargi Komisji Nadzoru Audytowego
Odbył się w dniach 28-30 czerwca 2007 r. w Jachrance.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:
 • sprawozdanie z działalności z kończącej się kadencji:
  • Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Krajowej Komisji Nadzoru,
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
  • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • udzielenie absolutorium ustępującym organom KIBR za minioną kadencję,
 • wybór Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz organów KIBR na nową kadencję,
 • uchwalenie programu działania KIBR na lata nowej kadencji,
 • zmiana zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów,
 • zmiana zasad gospodarki finansowej KIBR,
 • zmiana zasad ustalania składki członkowskiej biegłych rewidentów oraz zasad ustalania opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i opłaty rocznej z tytułu nadzoru,
 • dyskusja na temat doskonalenia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz godziwej wartości świadczeń biegłych rewidentów,
 • kwestie związane z Regulaminem postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów,
 • dotychczasowa praktyka prac legislacyjnych.
Zjazd przyjął zalecenie, w którym zobowiązano Krajową Radę Biegłych Rewidentów do ponownego przeanalizowania wniosków i uwag zgłoszonych do Komisji ds. przygotowania dokumentów zjazdowych przed walnymi zgromadzeniami biegłych rewidentów regionalnych oddziałów i po tych zgromadzeniach, a także zgłoszonych na VI Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów, w toku opracowywania statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i innych dokumentów wymagających zmian, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy wprowadzającej do polskiego porządku prawnego przepisy 43 Dyrektywy UE.

Organy KIBR wybrane przez VI Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

 • Adam Kęsik – prezes
 • Rzepnikowska Maria - zastępca prezesa
 • Skrzeszewski Grzegorz - zastępca prezesa
 • Szafraniec Jadwiga - zastępca prezesa
 • Fałowski Władysław - skarbnik
 • Ostrowski Maciej - sekretarz
 • Dębicki Bogdan
 • Dziedziczak Ignacy
 • Krzywda Danuta
 • Leszek Stanisław
 • Libera Zbigniew
 • Łopacki Jerzy
 • Mirkowski Sławomir
 • Nitka Wacław
 • Reczek Antoni

Krajowa Komisja Nadzoru

 • Mirosław Kośmider – przewodniczący
 • Urszula Piszczorowicz – wiceprzewodnicząca
 • Marek Błaszczak
 • Jadwiga Godlewska
 • Ewa Sowińska

Krajowa Komisji Rewizyjna

 • Chmielewska Danuta – przewodnicząca
 • Cieśla Krzysztof – wiceprzewodniczący
 • Koniecki Jerzy
 • Kusz Damian
 • Migdałek Janina

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

 • Józef Król – przewodniczący
 • Alina Barcikowska - wiceprzewodnicząca
 • Marian Jagiełło– wiceprzewodniczący
 • Urszula Adamska
 • Hanna Fludra
 • Adam Hałdys
 • Halina Koniecka-Maliszewska
 • Maria Konopka
 • Leszek Kramarczuk
 • Roman Kurzawski
 • Waldemar Lachowski
 • Zuzanna Mrugała
 • Krystyna Sakson
 • Elżbieta Szambelan-Bakuła
 • Dorota Szewczak

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny – Florian Osękowski

Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Alicja Garbalińska
 • Zofia Kielan
 • Zofia Kos-Sokołowska
 • Irena Kucharewicz
 • Janina Miler
 • Andrzej Nowaczewski
 • Michał Przybyła
 • Marek Strugała

Dokumenty Zjazdu

Odbył się w dniach 27-29 czerwca 2003 r. w Jachrance.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:
 • sprawozdanie z działalności z kończącej się kadencji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • udzielenie absolutorium ustępującym organom KIBR za minioną kadencję,
 • wybór Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz organów KIBR na nową kadencję,
 • uchwalenie nowego statutu KIBR,
 • uchwalenie zasad gospodarki finansowej KIBR,
 • program działania KIBR na lata nowej kadencji,
 • zmiana zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów;
 • postanowienie w sprawie etyki, w którym, m.in. podkreślono, że w najbliższych latach będą musiały zostać dokonane zmiany Kodeksu etyki zawodowej biegłych rewidentów w celu pełnego dostosowania go do regulacji europejskich i Kodeksu zawodowych księgowych IFAC,
 • konieczność nowelizacji ustaw o:
  • rachunkowości,
  • biegłych rewidentach i ich samorządzie,
  • finansach publicznych,
  • zamówieniach publicznych,
  • Kodeksu spółek handlowych,
 • nadzór nad pracą biegłych rewidentów,
 • kwestie związane z etyką zawodową i uregulowaniem takich zagadnień, jak stosunki właścicielskie w podmiotach uprawnionych,
 • potrzeba opracowania normy regulującej usługi poświadczające,
 • potrzeba zapewnienia przez samorząd merytorycznej pomocy biegłym rewidentom,
 • problem spadku cen za usługi audytorskie i zmniejszania się, mimo ciągłego napływu nowych kandydatów, liczby biegłych rewidentów.


Organy KIBR, wybrane przez V Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

 • Piotr Rojek – prezes
 • Rzepnikowska Maria – zastępca prezesa
 • Ostrowski Maciej – sekretarz
 • Fałowski Władysław – skarbnik
 • Chmielewska Danuta
 • Czupryniak Zbigniew
 • Dąbrowski Henryk
 • Drewniak Henryk Michał
 • Dziedziczak Ignacy
 • Glaubic Henryk
 • Grygutis Kazimierz
 • Krzywda Danuta
 • Łopacki Jerzy
 • Pieniążek Tadeusz
 • Szafraniec Jadwiga


Krajowa Komisji Rewizyjna

 • Sawicki Kazimierz – przewodniczący
 • Kusz Damian – wiceprzewodniczący
 • Cieśla Krzysztof
 • Jankowska Krystyna
 • Migdałek Janina


Krajowy Sąd Dyscyplinarny

 • Osękowski Florian – przewodniczący
 • Adamska Urszula – wiceprzewodnicząca
 • Doll Ryszard – wiceprzewodniczący
 • Adamczyk Kazimierz
 • Biardzka Maria
 • Buczko Mieczysław
 • Gęsicki Czesław
 • Jagiełło Marian
 • Kołaczkowska Jadwiga
 • Konopka Maria
 • Król Józef
 • Kurzawski Roman
 • Nawrocki Piotr
 • Szewczak Dorota
 • Wójcik Danuta


Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny – Adam Hałdys

Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Frank Krzysztof
 • Garbalińska Alicja
 • Kos-Sokołowska Zofia
 • Nowaczewski Andrzej
 • Przybyła Michał
 • Szewczyk Kazimierz


Dokumenty Zjazdu

Odbył się w dniach 29-30 czerwca 2002 r. w Jachrance. Został zwołany w trakcie trwania trzeciej kadencji organów KIBR w związku z potrzebą wyboru Krajowej Komisji Nadzoru oraz dostosowaniem dokumentów samorządowych do przepisów znowelizowanej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:

 • wybór Krajowej Komisji Nadzoru (KKN),
 • podjęcie uchwał w sprawach:
  • Kodeksu etyki zawodowej biegłych rewidentów,
  • statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (uchwała zaskarżona przez Ministra Finansów),
  • zasad gospodarki finansowej KIBR (uchwała zaskarżona przez Ministra Finansów),
  • zasad ustalania składki członkowskiej biegłych rewidentów oraz zasad ustalania opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i opłaty rocznej z tytułu nadzoru,
  • zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.


Krajowa Komisja Nadzoru (wybrana przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów)

 • Adam Kęsik – przewodniczący
 • Urszula Piszczorowicz – zastępca przewodniczącego
 • Mirosław Kośmider – sekretarz
 • Zdzisława Czarkowska-Wołczyńska
 • Bogusław Reszka
W lipcu 2003 r. Adam Kęsik zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego. Przewodniczącą Krajowej Komisji Nadzoru została Urszula Piszczorowicz, a funkcję zastępcy objął Adam Kęsik. W listopadzie 2005 r. Urszula Piszczorowicz, po rezygnacji z funkcji przewodniczącej KKN, została sekretarzem KKN, zaś funkcję Przewodniczącego objął Mirosław Kośmider.

Dokumenty Zjazdu

Odbył się w dniach 18-19 czerwca 1999 r. w Ustroniu-Zawodzie. Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:

 • sprawozdanie z działalności organów KIBR i udzielenie absolutorium ustępującym organom,
 • wybór władz na nową kadencję,
 • program działania KIBR do realizacji przez nowo wybrane organy KIBR,
 • zagadnienia decentralizacji działalności Izby,
 • wspieranie metodyczne i merytoryczne biegłych rewidentów przez ich samorząd,
 • wizerunek biegłego rewidenta w mediach,
 • doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów,
 • jakość materiałów do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • zasady etyki zawodowej,
 • jakość przepisów prawnych w zakresie prawa bilansowego i podatkowego,
 • odpowiedzialność biegłego rewidenta za opinie o sprawozdaniach finansowych,
 • nadzór nad podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych,
 • rola i podnoszenie rangi zawodu biegłego rewidenta.

Organy Izby wybrane przez IV Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

 • Piotr Rojek – prezes
 • Danuta Krzywda – zastępca prezesa
 • Jadwiga Szafraniec – zastępca prezesa
 • Maciej Ostrowski – sekretarz
 • Kazimierz Grygutis – skarbnik
 • Krzysztof Cieśla
 • Zbigniew Czupryniak
 • Henryk Dąbrowski
 • Ignacy Dziedziczak
 • Władysław Fałowski
 • Henryk Glaubic
 • Florian Kośmicki
 • Antoni Kwasiborski
 • Jerzy Łopacki
 • Tadeusz Pieniążek

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

 • Florian Osękowski – przewodniczący
 • Edward Karwowski – wiceprzewodniczący
 • Kazimierz Adamczyk
 • Urszula Adamska
 • Barbara Maria Biardzka
 • Ryszard Doll
 • Mieczysław Kłoczewski
 • Jadwiga Kołaczkowska
 • Maria Konopka
 • Piotr Nawrocki
 • Henryk Stefaniak

Krajowa Komisja Rewizyjna

 • Kazimierz Sawicki – przewodniczący
 • Damian Kusz – wiceprzewodniczący
 • Jan Adamczyk
 • Danuta Chmielewska
 • Edward Chmielnicki

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny – Adam Hałdys

Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Alicja Garbalińska
 • Andrzej Nowaczewski
 • Czesław Paczuła
 • Janina Piątkowska
 • Zofia Skowron
 • Kazimierz Szewczyk

Odbył się w dniach 27-28 sierpnia 1996 r. w Ustroniu-Zawodzie. Zwołany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w trakcie trwania drugiej kadencji.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:

 • sprawozdanie Komisji ds. etyki zawodowej biegłych rewidentów, powołanej na III Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów,
 • dyskusja nad projektem Kodeksu etyki zawodowej biegłych rewidentów,
 • uchwalenie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.

Odbył się w dniach 26-27 czerwca 1995 r. w Ustroniu-Zawodzie.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:

 • sprawozdania z działalności organów KIBR:
  • Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
  • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • wybór nowych organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,
 • uchwalenie statutu KIBR,
 • uchwalenie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (zasad tych nie uchwalono),
 • uchwalenie programu działania KIBR na kolejną kadencję.

Organy KIBR wybrane przez III Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

 • Jerzy Sablik – prezes
 • Zdzisław Fedak – zastępca prezesa
 • Piotr Rojek – sekretarz
 • Edward Kosakowski – skarbnik
 • Henryk Drewniak
 • Władysław Fałowski
 • Alicja Jaruga
 • Henryk Fabiś
 • Henryk Glaubic
 • Tadeusz Kapica
 • Florian Kośmicki
 • Stanisław Mierzejewski
 • Tadeusz Pieniążek
 • Kazimierz Sawicki
 • Jadwiga Szafraniec

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

 • Antoni Kaliński – przewodniczący
 • Damian Kusz – wiceprzewodniczący
 • Kazimierz Adamczyk
 • Urszula Adamska
 • Maria Barbara Biardzka
 • Janusz Czerwieniec
 • Ryszard Doll
 • Zygmunt Giercuszkiewicz
 • Adam Hałdys
 • Maria Konopka
 • Piotr Nawrocki

Krajowa Komisja Rewizyjna

 • Jan Adamczyk – przewodniczący
 • Kazimierz Grygutis – wiceprzewodniczący
 • Edward Chmielnicki
 • Irena Furmanek
 • Zygmunt Sobel

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny - Antoni Kwasiborski

Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Ewa Jakubczyk-Cały
 • Barbara Misterska
 • Zbigniew Kuśnierek
 • Florian Osękowski

Odbył się 8 stycznia 1994 r. w Poznaniu. Został zwołany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w trakcie trwania pierwszej kadencji.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:

 • sprawozdania z działalności organów KIBR:
  • Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
  • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • uchwalenie Regulaminu postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów,
 • podjęcie uchwał m.in. w sprawie:
  • projektu ustawy o rachunkowości,
  • projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
  • powołania Regionalnego Oddziału KIBR w Tarnowie
  • realizacji zadań KIBR.

Dokumenty Zjazdu

Odbył się w dniach 20-21 czerwca 1992 r. w Warszawie. Zwołany przez Komisję Papierów Wartościowych, zgodnie z ustawą z 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:
 • uchwalenie statutu KIBR,
 • uchwalenie tymczasowych zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów,
 • uchwalenie programu działania Izby,
 • sprawy wniesione, w tym budzące gorącą dyskusję powołanie regionalnych oddziałów KIBR w miejscowościach, w których znajdowały się siedziby okręgowych oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • wybór organów Izby:
  • Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
  • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • wybór Komisji Obrońcy Biegłego Rewidenta.

Organy KIBR wybrane przez I Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

 • Jerzy Sablik – prezes
 • Zdzisław Fedak – zastępca prezesa
 • Piotr Rojek – sekretarz
 • Edward Kosakowski – skarbnik
 • Stanisław Jankowski
 • Alicja Jaruga
 • Bożena Lisiecka-Zając
 • Kazimierz Sawicki
 • Dorota Szewczak
Krajowy Sąd Dyscyplinarny
 • Antoni Kaliński – przewodniczący
 • Zygmunt Jung – wiceprzewodniczący
 • Kazimierz Adamczyk
 • Urszula Adamska
 • Janusz Czerwieniec
 • Ryszard Doll
 • Zygmunt Giercuszkiewicz
 • Damian Kusz
 • Maria Malczewska
 • Piotr Nawrocki
 • Tadeusz Romaszko
Krajowa Komisja Rewizyjna
 • Stanisław Bocian – przewodniczący
 • Marian Woś – wiceprzewodniczący
 • Zygmunt Sobel
 • Zbigniew Sokalszczuk
 • Arkadiusz Spratek
Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny - Antoni Kwasiborski
Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego - Florian Osękowski

Dokumenty Zjazdu

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl