Kary dyscyplinarne

Biegły rewident podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej jeżeli dopuścił się przewiniena dyscyplinarnego.
Przewinienie dyscyplinarne polega na naruszeniu przez biegłego rewidenta przepisów dotyczących:

 • wykonywania zawodu, zasad etyki zawodowej, niezależności lub krajowych standardów wykonywania zawodu,
 • realizacji obowiązków związanych z przynależnością do PIBR,
 • prowadzenia działalności w formie firmy audytorskiej,
 • pełnienia funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych firm audytorskich

Karami dyscyplinarnymi są:

 • upomnienie,
 • kara pieniężna do 250 tys. zł,
 • zakaz przeprowadzania badań na okres od roku do 3 lat,
 • zakaz wykonywania czynności rewizji finansowej na okres od roku do 3 lat,
 • zakaz wykonywania zawodu biegłego rewidenta na okres od roku do 3 lat,
 • zakaz pełnienia funkcji członka Zarządu lub innego organu zarządzającego lub członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego w firmach audytorskich lub jednostkach zainteresowania publicznego na okres od roku do 3 lat,
 • skreślenie z rejestru
Orzekając karę upomnienia, nakazuje się zaprzestanie określonego postępowania i powstrzymanie się od niego w przyszłości.

Orzekając jedną z ww. kar, orzeka się również o nakazie podania do publicznej wiadomości imienia i nazwiska osoby fizycznej, na którą nałożono karę, wraz z numerem, pod którym osoba ta jest lub była wpisana do rejestru biegłych rewidentów, chyba ze podanie do publicznej wiadomości jej imienia i nazwiska będzie środkiem nieproporcjonalnym do popełnionego przewinienia dyscyplinarnego, będzie stanowiło zagrożenie dla stabilności rynków finansowych, zagrozi prowadzonemu postępowaniu karnemu lub wyrządzi niewspółmierną szkodę obwinionemu, pokrzywdzonemu, innym stronom postępowania dyscyplinarnego, firmie audytorskiej, w imieniu której biegły rewident świadczył swoje usługi, jednostce, dla której biegły rewident świadczył swoje usługi, lub organom, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy (nie podlegają ujawnieniu dane podmiotu, dla którego wykonywane były czynności rewizji finansowej).

Obok ww. kar, może zostać także orzeczony dodatkowo zakaz zajmowania stanowiska kontrolera jakości wykonania zlecenia lub pełnienia funkcji osoby odpowiedzialnej za system wewnętrznej kontroli jakości w firmie audytorskiej na okres od roku do 3 lat.

Lista obrońców z urzędu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Postępowanie w sprawach przewinień dyscyplinarnych popełnionych w związku z badaniem ustawowym jednostki zainteresowania publicznego

W sprawach dotyczących przewinień dyscyplinarnych popełnionych w związku z badaniem ustawowym jednostki zainteresowania publicznego Komisja Nadzoru Audytowego:

 • prowadzi postępowanie wyjaśniające,
 • prowadzi dochodzenie dyscyplinarne,
 • jest oskarżycielem przed sądem.

Postępowanie przed sądem obejmuje postępowanie przed sądem okręgowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego oraz postępowanie przed sądem rozpoznającym odwołanie od orzeczenia lub postanowienia wydanego przez sąd pierwszej instancji.

Dochodzenie dyscyplinarne może zostać wszczęte z urzędu lub na skutek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. W przypadku gdy zachodzi potrzeba dokonania dodatkowych ustaleń lub uzupełnienia danych w celu stwierdzenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, dochodzenie dyscyplinarne może być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym.

Postępowanie w sprawach przewinień dyscyplinarnych popełnionych w związku z czynnościami innymi niż badanie ustawowe jednostki zainteresowania publicznego

Postępowanie dyscyplinarne obejmuje:

 • dochodzenie dyscyplinarne,
 • postępowanie przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym (KSD) oraz
 • postępowanie odwoławcze od orzeczenia lub postanowienia kończącego postępowanie dyscyplinarne.
Dochodzenie dyscyplinarne może zostać wszczęte z urzędu lub na skutek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. W przypadku gdy zachodzi potrzeba dokonania dodatkowych ustaleń lub uzupełnienia danych w celu stwierdzenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, dochodzenie dyscyplinarne może być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym.

Szczegółowe regulacje w tym względzie zawarto w Informacji o przebiegu postępowania dyscyplinarnego prowadzonego w ramach samorządu zawodowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów po wejściu w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r.

Kary zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej

Kary zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej przez okres od roku do lat 3 oraz kary wydalenia z samorządu, podlegają ujawnieniu na stronie internetowej PIBR (zgodnie z art. 31 ust. 9 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000, z późn. zm.)), który ma zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (poz. 1089).

 1. W stosunku do Pana Andrzeja Zapałowskiego, biegłego rewidenta nr w rej. 4571  Krajowy Sąd Dyscyplinarny KIBR orzekł prawomocnym wyrokiem z dnia 6 grudnia 2016 r. (data uprawomocnienia 14 lutego 2017 r.) karę zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej przez okres 3 lat.
 2. W stosunku do Pana Tadeusza Kołka, biegłego rewidenta nr w rej. 6994 Krajowy Sąd Dyscyplinarny KIBR orzekł prawomocnym wyrokiem z dnia 24 lipca 2017 r. (data uprawomocnienia 15 sierpnia 2017 r.) karę zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej przez okres 2 lat.
 3. W stosunku do Pana Mirosława Witkowskiego, biegłego rewidenta nr w rej. 4381 Krajowy Sąd Dyscyplinarny KIBR orzekł prawomocnym wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2017 r. (data uprawomocnienia 14 września 2017 r.) karę zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej przez okres 2 lat.
 4. W stosunku do Pana Antoniego Tekieli, biegłego rewidenta nr w rej. 4112 Krajowy Sąd Dyscyplinarny KIBR orzekł prawomocnym wyrokiem z dnia 9 listopada 2017 r. (data uprawomocnienia 7 grudnia 2017 r.) karę zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej przez okres jednego roku.
 5. W stosunku do Pana Karola Dykcika, biegłego rewidenta nr w rej. 6004 Krajowy Sąd Dyscyplinarny KIBR orzekł prawomocnym wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2018 r. (data uprawomocnienia 22 maja 2018 r.) karę zakazu wykonywania czynności rewizji    finansowej przez okres jednego roku.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf