Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 04:27, 14.04.2024 r.

Praktyki i aplikacja

Kandydat na biegłego rewidenta musi:

 • odbyć roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej (lub uzyskać zwolnienie z odbycia praktyki) oraz co najmniej 2-letnią aplikację w firmie audytorskiej zarejestrowanej w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie UE albo
 • odbyć 3-letnią aplikację w firmie audytorskiej zarejestrowanej w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej – przy czym spełnienie tych warunków stwierdza Komisja Egzaminacyjna albo
 • uzyskać zwolnienie z praktyki i aplikacji w przypadku, gdy posiada co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, prawa, finansów i rewizji finansowej, podczas którego nabyła umiejętności wymagane od biegłych rewidentów– przy czym spełnienie tego warunku stwierdza Komisja Egzaminacyjna.

Praktyka

Kandydat na biegłego rewidenta może:

 • odbyć roczną praktykę w zakresie rachunkowości w:
 1. jednostkach prowadzących księgi rachunkowe lub
 2. podmiotach prowadzących usługowo księgi rachunkowe dla jednostek, o których mowa w pkt 1 lub
 3. firmach audytorskich, jeżeli prowadzą usługowo księgi rachunkowe dla jednostek, o których mowa w pkt 1.
 • wnioskować do Komisji Egzaminacyjnej o zwolnienie, jeśli:
 1. był zatrudniony w firmie audytorskiej lub pozostawał w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku w komórkach finansowo-księgowych, przez co najmniej 3 lata lub
 2. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, lub
 3. jest mianowanym kontrolerem Najwyższej Izby Kontroli.

Aplikacja

Kandydat na biegłego rewidenta musi odbyć co najmniej:

 • 2-letnią aplikację, jeśli odbył roczną praktykę lub został z niej zwolniony (w obu przypadkach konieczne jest potwierdzenie Komisji Egzaminacyjnej),
 • 3-letnią aplikację, jeśli nie zaliczył praktyki.

Aplikację odbywa się w firmach audytorskich, które:

 • prowadzą badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych łącznie dla co najmniej 10 podmiotów lub
 • zatrudniają lub współpracują z co najmniej 3 biegłymi rewidentami wykonującymi zawód biegłego rewidenta.
Pamiętaj! Jeśli masz co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, prawa, finansów i rewizji finansowej, podczas którego nabyte zostały umiejętności wymagane od biegłych rewidentów, możesz ubiegać się o zwolnienie z konieczności odbywania aplikacji.

Opłata za rozpatrzenie wniosku w tej sprawie wynosi 310 zł (5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy) na swój indywidualny rachunek bankowy. W opisie przelewu podaj:

• imię i nazwisko,
• numer ewidencyjny,
• dopisek "opłata za wniosek – 15 lat”.

Zmiana uchwał dotyczących praktyki oraz aplikacji

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 maja 2018 r. weszły w życie uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (podjęte w porozumieniu z Komisją Egzaminacyjną) dotyczące programu praktyk i aplikacji, a także sposobu dokumentowania praktyki i aplikacji oraz spełniania wymogu posiadania doświadczenia zawodowego przez kandydatów na biegłych rewidentów (ich treść poniżej).

Prosimy o ich uwzględnienie w bieżącym prowadzeniu praktyk i aplikacji, a także przy składaniu wniosków dotyczących spełnienia wymogu posiadania co najmniej 15-letniego doświadczenia zawodowego, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy.

Dokumenty

Zaświadczenia o zdanych egzaminach, praktyce i aplikacji

Aby uzyskać zaświadczenie o zdanych egzaminach, praktyce i aplikacji wyślij e-maila na adres zaswiadczenia@pibr.org.pl i podaj:

 • imię i nazwisko,
 • numer ewidencyjny,
 • informację czy chcesz otrzymać zaświadczenie drogą pocztową czy elektroniczną.

Usługa jest bezpłatna.

Podstawa prawna

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl