Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:34, 24.05.2024 r.

Rzeczpospolita: Wojna na Ukrainie i jej wpływ na sprawozdawczość

Ogrom problemów, z którymi muszą mierzyć się przedsiębiorcy w związku z wojną w Ukrainie, znalazł odzwierciedlenie w obowiązkach sprawozdawczych związanych w końcem roku – pisze „Rzeczpospolita” w artykule będącym analizą implikacji wojennych koniecznych do ujęcia w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego.

Rzeczpospolita

26 stycznia 2023

Jak zauważa autor artykułu „Wojna na Ukrainie i jej wpływ na sprawozdawczość”, opublikowanego 25.01.2023 r., wojna wpływa na wiele aspektów gospodarki. Przypomina, że „w wyniku konfliktu oraz sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Federację Rosyjską, nastąpiło zahamowanie handlu między Polską a Rosją, co miało istotny i niestety w wielu przypadkach negatywny wpływ na polskie przedsiębiorstwa mające zaangażowanie w tamtejszy rynek”. Konflikt zbrojny powoduje także „silne napięcia na liniach zaopatrzeniowych, wielokrotnie powodując utrudnienia i zatory oraz poważniejsze w skutkach przerwania łańcuchów dostaw” oraz powoduje wahania kursów walut, przekładające się na niepewną sytuację w zakresie cen usług i materiałów eksportowych oraz importowych.

W artykule autor analizuje, jaki wpływ ma wojna w Ukrainie na sprawozdanie finansowe. Wymienia m.in. zasadę kontynuacji działalności, która powinna zostać wzięta pod uwagę przy analizowaniu wpływu wojny na badaną jednostkę gospodarczą. Jak przypomina, zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, „nawet jeżeli podczas przygotowywania sprawozdania finansowego nie istniały przesłanki ku temu by stwierdzić, że działalność jednostki jest zagrożona, lecz przed jego zatwierdzeniem, jednostka uzyska informacje o wydarzeniach, które powinny zostać zidentyfikowane jako wystarczające do założenia, że kontynuacja działalności jest niemożliwa lub jest w znaczącym stopniu zagrożona, powinna ona odpowiednio zamieścić tę informację w sprawozdaniu finansowym”.

„Rzeczpospolita” przypomina, że Polska Izba Biegłych Rewidentów oraz Polska Agencja Nadzoru Audytowego wydały odpowiednie rekomendacje zaznaczając w nich, że wojna w Ukrainie stanowi istotny wpływ na wszystkie sprawozdania finansowe za 2021 rok oraz wszystkie kolejne lata, w czasie których konflikt będzie trwał.

W artykule pojawia się także kwestia tego, czy informacja nt. zdolności jednostki do kontynuacji działalności powinna się znajdować tylko we „wprowadzeniu do sprawozdania finansowego” czy także dodatkowo w sprawozdaniu z działalności. Pozytywnie odnosi się do rozważenia daleko idących problemów nie tylko w jednostce, której to sprawozdanie dotyczy, lecz również u jej kontrahentów; zaleca również ostrożność przy wycenie aktywów i zobowiązań; zwraca uwagę na odpowiednie prezentowanie w księgach oraz sprawozdaniu finansowym kosztów związanych z pomocą humanitarną (np. organizacja transportów ludzi i towarów, udostępnianie przestrzeni magazynowej i urządzeń).

Link do artykułu: https://www.rp.pl/podatki/art37826111-wojna-na-ukrainie-i-jej-wplyw-na-sprawozdawczosc

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl