Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:32, 22.07.2024 r.

Biegły rewident podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP?

Badam sprawozdanie finansowe małej spółki akcyjnej, której rok obrotowy zakończył się 30 listopada 2018 r. Ustawa o rachunkowości umożliwia podpisanie sprawozdania finansowego przez kierownika jednostki kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdanie z badania sporządzam w formie elektronicznej. Czy ja także mogę podpisać je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP?

Odpowiedź:
Nie. Zgodnie ze zmienionym od 1 października 2018 r. brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, sprawozdanie z badania jednostek podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS (spółka akcyjna się do nich zalicza) musi być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta. Ustawa o biegłych rewidentach nie przewiduje możliwości zastosowania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w odniesieniu do sprawozdania z badania. Szczegóły dotyczące rodzajów podpisów, jakie mogą być składane na dokumentach w formie elektronicznej przedstawia poniższy schemat: (18.01.2019)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl