Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:16, 23.05.2024 r.

VI Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Odbył się w dniach 28-30 czerwca 2007 r. w Jachrance.

Istotne punkty porządku i przedmiot obrad Zjazdu:
 • sprawozdanie z działalności z kończącej się kadencji:
  • Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Krajowej Komisji Nadzoru,
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
  • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • udzielenie absolutorium ustępującym organom KIBR za minioną kadencję,
 • wybór Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz organów KIBR na nową kadencję,
 • uchwalenie programu działania KIBR na lata nowej kadencji,
 • zmiana zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów,
 • zmiana zasad gospodarki finansowej KIBR,
 • zmiana zasad ustalania składki członkowskiej biegłych rewidentów oraz zasad ustalania opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i opłaty rocznej z tytułu nadzoru,
 • dyskusja na temat doskonalenia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz godziwej wartości świadczeń biegłych rewidentów,
 • kwestie związane z Regulaminem postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów,
 • dotychczasowa praktyka prac legislacyjnych.
Zjazd przyjął zalecenie, w którym zobowiązano Krajową Radę Biegłych Rewidentów do ponownego przeanalizowania wniosków i uwag zgłoszonych do Komisji ds. przygotowania dokumentów zjazdowych przed walnymi zgromadzeniami biegłych rewidentów regionalnych oddziałów i po tych zgromadzeniach, a także zgłoszonych na VI Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów, w toku opracowywania statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i innych dokumentów wymagających zmian, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy wprowadzającej do polskiego porządku prawnego przepisy 43 Dyrektywy UE.

Organy KIBR wybrane przez VI Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

 • Adam Kęsik – prezes
 • Rzepnikowska Maria - zastępca prezesa
 • Skrzeszewski Grzegorz - zastępca prezesa
 • Szafraniec Jadwiga - zastępca prezesa
 • Fałowski Władysław - skarbnik
 • Ostrowski Maciej - sekretarz
 • Dębicki Bogdan
 • Dziedziczak Ignacy
 • Krzywda Danuta
 • Leszek Stanisław
 • Libera Zbigniew
 • Łopacki Jerzy
 • Mirkowski Sławomir
 • Nitka Wacław
 • Reczek Antoni

Krajowa Komisja Nadzoru

 • Mirosław Kośmider – przewodniczący
 • Urszula Piszczorowicz – wiceprzewodnicząca
 • Marek Błaszczak
 • Jadwiga Godlewska
 • Ewa Sowińska

Krajowa Komisji Rewizyjna

 • Chmielewska Danuta – przewodnicząca
 • Cieśla Krzysztof – wiceprzewodniczący
 • Koniecki Jerzy
 • Kusz Damian
 • Migdałek Janina

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

 • Józef Król – przewodniczący
 • Alina Barcikowska - wiceprzewodnicząca
 • Marian Jagiełło– wiceprzewodniczący
 • Urszula Adamska
 • Hanna Fludra
 • Adam Hałdys
 • Halina Koniecka-Maliszewska
 • Maria Konopka
 • Leszek Kramarczuk
 • Roman Kurzawski
 • Waldemar Lachowski
 • Zuzanna Mrugała
 • Krystyna Sakson
 • Elżbieta Szambelan-Bakuła
 • Dorota Szewczak

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny – Florian Osękowski

Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Alicja Garbalińska
 • Zofia Kielan
 • Zofia Kos-Sokołowska
 • Irena Kucharewicz
 • Janina Miler
 • Andrzej Nowaczewski
 • Michał Przybyła
 • Marek Strugała

Dokumenty Zjazdu

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl