Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:14, 19.04.2021 r.

Zmiana przykładowych raportów z przeglądu

KRBR 31 lipca przyjęła komunikat w sprawie opracowania przykładowych raportów z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem wymogów KSP 2410.

2 sierpnia 2018

Aby wesprzeć biegłych rewidentów w realizacji obowiązków związanych z wykonywaniem usług przeglądu sprawozdania finansowego zostały opracowane nowe wersje przykładowych raportów z przeglądu, uwzględniające zmiany regulacji. Postanowieniem uchwały nr 2041/37a/2018 KRBR z 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu przyjęto między innymi Krajowy Standard Przeglądu 2410 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki. Standard ten ma identyczne brzmienie jak KSRF 2410. Przyczyną podjęcia tej uchwały była konieczność dostosowania uchwał KRBR do nowej ustawy o biegłych rewidentach.

Ponadto obwiązuje również nowe rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Przykłady raportów udostępniamy już dziś, ale komunikat zostanie dopiero przekazany do KNA. Do czasu jego rozpatrzenia przez KNA nie ma mocy obowiązującej. W związku z tym udostępnione treści mogą ulec zmianie.

Treść Komunikatu wraz z załącznikami:

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl