Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 02:24, 1.12.2021 r.

KNA ws. uchwał NKZBR

Komisja Nadzoru Audytowego przekazała swoje uwagi do niektórych uchwał Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

3 października 2018

Komisja Nadzoru Audytowego nie zakwestionowała uchwał Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów – zgłosiła jednak uwagi do uchwał zmieniających statut PIBR (uchwała nr 3/2018 z 19 czerwca 2018 r.) i podstawowe zasady gospodarki finansowej samorządu (uchwała nr 7/2018 z 19 czerwca 2018 r.).

Komisja zauważyła, że Zjazd całkowicie przebudował statut PIBR, zmieniając niemal każdy zapis obowiązującej dotychczas uchwały. Zgodnie z zasadami prawidłowej legislacji wskazane byłoby zatem przyjęcie nowego statutu w formie tekstu jednolitego. KNA wskazuje również, że skutkiem zmiany przepisu o zasadach głosowania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów są wątpliwości co do właściwego sposobu głosowania w Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Nadzoru – regulacja dotycząca KKR i KKN odwołuje się, jak wcześniej, do całości przepisu, który jednak po zmianach przewiduje dwa różne tryby głosowania.

Zasadnicze wątpliwości KNA budzi wprowadzenie do statutu zapisu o przyjęciu regulaminów urzędowania przez Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. Po pierwsze, KRD i KSD działają na podstawie przepisów prawa karnego materialnego i proceduralnego, które nie przewidują żadnej procedury uchwalania takich regulaminów. Po drugie, stanowienie tego rodzaju regulacji zdaniem KNA należy z pewnością do kompetencji KRBR, nie zaś innych organów samorządu. Po trzecie wreszcie, KRD jako organ jednoosobowy nie może podejmować uchwał. Zdaniem Komisji oznacza to, że regulaminy urzędowania KRD i KSD mogą zawierać jedynie przepisy organizacyjne.

Uwagi KNA do zmienionych podstawowych zasad gospodarki finansowej dotyczą w pierwszej kolejności kwestii odpowiedzialności KRBR za gospodarkę finansową: zdaniem Komisji wprowadzone przez Zjazd przepisy budzą wątpliwości z uwagi na brzmienie ustawy o biegłych rewidentach w zakresie kompetencji Rady i jej prezesa jako kierownika jednostki. KNA wyraziła także wątpliwości co do sposobu ustalania ewentualnej straty przy opracowywaniu rocznego planu finansowego. Komisja zwróciła również uwagę, że wprowadzając możliwość uzyskiwania miesięcznego wynagrodzenia za czynności związane z pełnieniem funkcji w organie samorządu, Zjazd nie określił warunków, jakie powinien spełniać członek organu, by KRBR przyznała mu wynagrodzenie.

Pełna treść pism KNA dostępna jest po zalogowaniu w zakładce „Dokumenty biegłego/Nadzwyczajny Zjazd Biegłych Rewidentów, 18-19 czerwiec 2018”.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl