Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:01, 11.07.2020 r.

PIBR poszukuje audytora

PIBR poszukuje firmy audytorskiej celem wykonania usługi badania sprawozdań finansowych PIBR za lata 2017 i 2018 (rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). W związku z powyższym zapraszamy firmy audytorskie do składania pisemnych ofert do dnia 25 września 2017 r. (decyduje data otrzymania oferty przez Biuro PIBR) na wykonanie przedmiotowej usługi.

22 sierpnia 2017

Warunkiem niezbędnym do wyboru przez PIBR firmy audytorskiej jest złożenie przez firmę deklaracji niezależności, w której – poza stwierdzeniem o zgodności z przepisami prawa w tym względzie – firma potwierdzi również, iż w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia złożenia oferty (a także w okresie późniejszym, do dnia wydania ostatniej z opinii) żaden ze: wspólników/udziałowców, członków organów zarządzających oraz nadzorczych, pracowników oraz biegłych rewidentów powiązanych z podmiotem w jakikolwiek sposób nie zasiadał w składzie:

  • organów PIBR oraz ich komisji i zespołów,
  • organów regionalnych oddziałów PIBR oraz ich komisji i zespołów,
  • Komisji Egzaminacyjnej,

a także nie był pracownikiem Biura PIBR/regionalnych oddziałów PIBR oraz nie wykonywał obowiązków: wizytatora/kontrolera KKN, egzaminatora Komisji Egzaminacyjnej.

Wyboru oferty spośród wszystkich spełniających ww. warunek dokona Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, z uwzględnieniem rekomendacji Komisji ds. finansowych.

Wszelkie pytania oraz oferty, zawierające co najmniej cenę oraz termin wykonania badania (z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdań finansowych PIBR”) prosimy zgłaszać do Marzeny Kowalczyk, pracownika Biura PIBR, tel. 022 637 30 81 wewn. 126, email: marzena.kowalczyk@pibr.org.pl.

Informacje dotyczące wcześniejszych sprawozdań finansowych PIBR znajdują się tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl