Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:01, 13.04.2021 r.

Komitet Standardów Rachunkowości o użytkowaniu wieczystym

KSR chce wesprzeć samorządy lokalne w ujmowaniu w ewidencji i sprawozdawczości gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.

24 kwietnia 2018

Działający przy resorcie finansów Komitet przekazał do publicznych konsultacji projekt stanowiska w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Projekt odnosi się zarówno do gruntów będących własnością jednostek samorządu, jak i do gruntów Skarbu Państwa, w stosunku do których uprawnienia właścicielskie wykonują starostowie.

Uwagi i komentarze do projektu stanowiska (lista szczegółowych pytań Komitetu dostępna jest na stronie MF) można zgłaszać mailowo na adres sekretarz.ksr@mf.gov.pl do 15 czerwca 2018 r.

Tekst projektu stanowiska dostępny jest w serwisie Ministerstwa Finansów.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl