Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:13, 16.07.2024 r.

Formularze dla biegłych

Dokumenty dotyczące wpisu lub skreślenia z rejestru biegłych rewidentów należy przesłać najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR). Uwaga – ważna jest data wpływu dokumentu do Biura PIBR.

Jeśli dokumenty zostaną przesłane po terminie, KRBR rozpatrzy je na kolejnym posiedzeniu.

Lista formularzy

Wniosek o wpis do rejestru biegłych rewidentów

Pamiętaj, żeby do wniosku i kwestionariusza osobowego dołączyć dyplom (lub jego odpis lub kopię dyplomu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) ukończenia studiów wyższych w Polsce lub zagranicznych studiów wyższych uznawanych w Polsce za równorzędne, a także potwierdzenie dokonania opłaty za wpis do rejestru.

Opłata za wpis do rejestru biegłych rewidentów

Opłata za wpis do rejestru biegłych rewidentów od dnia 1 stycznia 2023 r. wynosi 566 zł.

Numer konta: 19 1020 1026 0000 1002 0299 9829
Potwierdzenie wniesienia opłaty  należy dołączyć  do wniosku o wpis do rejestru biegłych rewidentów.

Oświadczenie o wystąpieniu z samorządu biegłych rewidentów

UWAGA: Skreślenie z rejestru biegłego rewidenta, który prowadzi działalność w formie określonej w art. 46 pkt 1 ustawy, powoduje również skreślenie jego firmy audytorskiej z listy, o której mowa w art. 57 ust. 1, zgodnie z art. 18 ust. 5 w zw. z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy. Zgodnie z art. 61 ust. 7b ustawy biegły rewident prowadzący działalność w formie określonej w art. 46 pkt 1, który został skreślony z rejestru, jest obowiązany przekazać Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, w postaci elektronicznej, akta zleceń usług atestacyjnych lub akta zleceń usług pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu w okresie ostatnich 8 lat, dokumentację systemu wewnętrznej kontroli jakości oraz informacje za dany rok kalendarzowy objęte sprawozdaniem, o którym mowa w art. 51 ust. 1, a także wnieść opłatę z tytułu nadzoru, o której mowa w art. 55, za dany rok kalendarzowy oraz dokonać rozliczenia tej opłaty.

Zawiadomienie o podjęciu i formie wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta oraz o powiązaniu biegłego rewidenta z firmą audytorską

Wniosek o zmianę danych biegłego rewidenta

Biegły rewident może zmienić dane adresowe:

  • w formie pisemnej: wysyłając listownie do PIBR pismo z informacją o zmianach lub wypełniony i podpisany formularz R6,
  • w formie pisemnej, drogą elektroniczną: wysyłając podpisany, zeskanowany formularz R6 na adres: biegli@pibr.org.pl,
  • w formie elektronicznej, po zalogowaniu do panelu użytkownika.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl