Formularze dla biegłych

Dokumenty dotyczące wpisu lub skreślenia z rejestru biegłych rewidentów należy przesłać najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR). Uwaga – ważna jest data wpływu dokumentu do Biura PIBR.

Jeśli dokumenty zostaną przesłane po terminie, KRBR rozpatrzy je na kolejnym posiedzeniu.

Lista formularzy

Wniosek o wpis do rejestru biegłych rewidentów

Pamiętaj, żeby do wniosku i kwestionariusza osobowego dołączyć dyplom (lub jego odpis lub kopię dyplomu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) ukończenia studiów wyższych w Polsce lub zagranicznych studiów wyższych uznawanych w Polsce za równorzędne, a także potwierdzenie dokonania opłaty za wpis do rejestru.

Opłata za wpis do rejestru w 2018 r.

Opłata za wpis do rejestru biegłych rewidentów od dnia 7.07.2017 r. wynosi 400 zł.

Numer konta: 19 1020 1026 0000 1002 0299 9829
Potwierdzenie wniesienia opłaty  należy dołączyć  do wniosku o wpis do rejestru biegłych rewidentów.

Oświadczenie o wystąpieniu z samorządu biegłych rewidentów

Zawiadomienie o podjęciu i formie wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta

Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta

Wniosek o zmianę danych adresu biegłego rewidenta

Biegły rewident może zmienić dane adresowe:

  • w formie pisemnej: wysyłając listownie do PIBR pismo z informacją o zmianach lub wypełniony i podpisany formularz R6,
  • w formie elektronicznej, po zalogowaniu do panelu użytkownika.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf