Komisja ds. finansowych

Komisja powstała 11 sierpnia 2015 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w szczególności poprzez:

 • przygotowywanie projektów planów finansowych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) na kolejne lata,
 • określanie wysokości opłaty z tytułu wpisu na listę firm audytorskich,
 • określanie wysokości opłat rocznych z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 • określanie wysokości składek członkowskich biegłych rewidentów,
 • określanie wzorów wymaganych oświadczeń biegłych rewidentów ubiegających się o prawo do opłacania niższej składki członkowskiej,
 • rozpatrywanie wniosków dotyczących indywidualnych decyzji finansowych,
 • określanie zasad przeprowadzania przetargów oraz corocznego ustalania kwoty, powyżej której przeprowadzana jest procedura przetargowa w PIBR,
 • przeprowadzanie procedury przetargowej i wyboru ofert zgodnie z obowiązującymi w PIBR zasadami,
 • przygotowywanie dokumentów finansowych dotyczących działalności PIBR,
 • rekomendowanie do zatwierdzenia KRBR rocznego sprawozdania finansowego PIBR,
 • rozpoznania możliwości w zakresie pozyskiwania przez PIBR dodatkowych źródeł finansowania,
 • przygotowanie projektów uchwał Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, dotyczących kwestii finansowych.
W dniu 10 kwietnia 2018 r. KRBR zmieniła zakres zadań Komisji poprzez dodanie zadania przygotowania projektu uchwały w sprawie zmian zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów dostosowującego ww. akt prawa wewnętrznego Izby do aktualnego stanu prawnego po wejściu w życie nowej ustawy, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy oraz zmienionych warunków funkcjonowania samorządu, które będą przedmiotem uchwał NKZBR w czerwcu 2018 r.

Skład komisji

 • Hanna Sztuczyńska - przewodnicząca (od 14.02.2018 r.; do 13.02.2018 r. członek Komisji)
 • Marek Błaszczak
 • Jolanta Gałuszka (od 14.02.2018 r.; do 13.02.2018 r.  – przewodnicząca Komisji)
 • Maciej Ostrowski
 • Ernest Podgórski (do 5.11.2017 r. oraz od 13.03.2018 r.)

Z prac komisji

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl