Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:38, 16.07.2024 r.

Krajowe Standardy Kontroli Jakości

Nowe Krajowe Standardy Kontroli Jakości

Do czasu wydania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyroku w sprawie ze skargi Krajowej Rady Biegłych Rewidentów na zastrzeżenia Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego przedstawione do uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz krajowego standardu badania 220 (Z) obowiązują standardy w brzmieniu wprowadzonym przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego uchwałą nr 38/I/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.:

 1. Krajowy Standard Kontroli Jakości 1 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (PL) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” („KSKJ 1”),
 2. Krajowy Standard Kontroli Jakości 2 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (PL) 2 – „Kontrole jakości wykonania zlecenia” („KSKJ 2”).

Moment obowiązkowego zastosowania standardów:

 1. Firmy audytorskie są zobowiązane do dostosowania swoich systemów wewnętrznej kontroli jakości do postanowień KSKJ 1 i ich wdrożenia do dnia 1 stycznia 2023 r. niezależnie od rodzaju świadczonych usług. Należy również odpowiednio objąć systemem wewnętrznej kontroli jakości i stosować postanowienia KSKJ 1 do działalności polegającej na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz innych usług, czynności i działalności.

  Dostosowanie i wdrożenie, o których mowa w ust. 1, oznacza, że firma audytorska:
  • do dnia 1 stycznia 2023 r. ustaliła cele jakości, zidentyfikowała i oszacowała ryzyka jakości oraz zaprojektowała i wdrożyła reakcje; wymagane jest, aby reakcje zaczęły działać od 1 stycznia 2023 r.;
  • do dnia 1 stycznia 2023 r. zaprojektowała i wdrożyła działania monitorujące, które będą działać, oraz dokonała oceny systemu wewnętrznej kontroli jakości wymaganej przez paragrafy 53 – 54 KSKJ 1 w terminie jednego roku od dnia ich wdrożenia.

 2. KSKJ 2 ma zastosowanie do:
  • usług badania i usług przeglądu sprawozdań finansowych oraz innych historycznych informacji finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się 1 stycznia 2023 i później, oraz
  • usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz usług pokrewnych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 r. i później.

Poprzednio obowiązujące Krajowe Standardy Kontroli Jakości

Firmy audytorskie stosują „Krajowe Standardy Kontroli Jakości”, zgodne z uchwałą KRBR nr 2040/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów kontroli jakości

Zmiana KSKJ

Ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 1107/15a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 września 2020 r. w przedmiocie przyjęcia Krajowego Standardu Badania 540 (Zmienionego) oraz przyjęcia zmian w uchwale w sprawie krajowych standardów kontroli jakości, uchwale w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, a także uchwale w sprawie krajowych standardów przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowych standardów usług pokrewnych

Zmiany krajowych standardów wykonywania zawodu oraz krajowych standardów kontroli jakości wynikające z przyjęcia KSB 250 (Z) (Załącznik nr 2 do uchwały Nr 1107/15a/2020)

(moment rozpoczęcia stosowania zmienionego brzmienia KSKJ jest powiązany z rodzajem świadczonych usług, tj. w przypadku, gdy mamy do czynienia z badaniem lub przeglądem – do usług za okresy sprawozdawcze kończące się dnia 31 grudnia 2021 r. i później, natomiast w przypadku innych usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych - do usług rozpoczętych od dnia 1 stycznia 2022 r., z możliwością wcześniejszego stosowania)

Ujednolicone brzmienie KSKJ

KSKJ - w brzmieniu MSKJ 1 (2040, 1107) - ujednolicone brzmienie

Więcej na temat ujednolicenia brzmienia standardów przeczytasz tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl