Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:21, 14.06.2024 r.

Współpraca Komisji Egzaminacyjnej z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach w zakresie uznawania egzaminów

Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podpisały umowę w sprawie współpracy przy prowadzeniu studiów.

Zgodnie z umową, podpisaną 24 maja 2024 r., Komisja Egzaminacyjna będzie zaliczać kandydatowi na biegłego rewidenta wszystkie egzaminy z wiedzy, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, o ile kandydat ukończył studia drugiego stopnia na kierunku Rewizja finansowa prowadzonym przez Uczelnię.

Zaliczenie ww. egzaminów następować będzie na wniosek kandydata, pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:
 • od dnia ukończenia studiów wyższych na kierunku Rewizja finansowa nie upłynęło więcej niż 3 lata;
 • egzaminy z poszczególnych przedmiotów obejmujących wiedzę w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy były przeprowadzane w formie pisemnej;
 • program studiów obejmujący przedmioty, z których kandydat na biegłego rewidenta zdał egzaminy, obejmował wiedzę w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy.
Umowa dotyczy programów studiów oferowanych przez UE w Katowicach na kierunku Rewizja finansowa od roku akademickiego 2024/2025.

Umowę zawartą pomiędzy Komisją Egzaminacyjną a Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach można pobrać TUTAJ.

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej

w sprawie składania przez Uczelnie wniosków o zawarcie umowy o współpracy z Komisją Egzaminacyjną, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W związku z możliwością zawarcia przez uczelnie umowy o prowadzenie studiów, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 z późn. zm) umożliwiających zaliczenie 10 egzaminów z wiedzy (przeprowadzanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów) we współpracy z Komisją Egzaminacyjną, informujemy jakich materiałów oczekujemy od wnioskodawcy. Ich przygotowanie i przesłanie do Komisji Egzaminacyjnej wraz z wnioskiem przyczyni się do sprawnego procedowania procesu zawierania umowy z uczelnią.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez uczelnię warunku, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, a w szczególności:
 1. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia o którym mowa w art. 12 ust 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 z późn. zm) (dalej ustawy );
 2. Dokument wydany przez rektora w sprawie utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu których ma dotyczyć umowa;
 3. Uchwałę Senatu w sprawie ustalenia programu studiów, których ma dotyczyć umowa wraz z tym programem sporządzonym zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2787);
 4. Karty opisu (sylabusy) wszystkich przedmiotów objętych programem studiów, których ma dotyczyć umowa obejmujące wiedzę w zakresie wskazanym w art. 14 ust 1 i 2 ustawy, określające w szczególności treści przedmiotu, formę i warunki jego zaliczenia poprzez wskazanie czy jest to pisemna forma egzaminu, czy są to pytania testowe, eseje, zadania sytuacyjne oraz literaturę przedmiotu wraz z oświadczeniem potwierdzającym ich przyjęcie do realizacji;
 5. Matryce adekwatności treści programu studiów, których ma dotyczyć umowa z zakresem wiedzy wymaganym przez Komisję Egzaminacyjną w postępowaniu kwalifikacyjnym - zgodnie ze wzorem dostępnym tutaj;
 6. Macierz pokrycia egzaminów z wiedzy programem studiów, których ma dotyczyć umowa – zgodnie ze wzorem dostępnym tutaj.
Wniosek wraz z dokumentacją prosimy przesyłać w formie papierowej na adres: al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa oraz wersji elektronicznej na adres: e-mail: kom.egzaminacyjna@pibr.org.pl We wniosku prosimy o wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów z Komisją Egzaminacyjną w sprawie zawarcia umowy.

Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w zakresie prowadzenia studiów na kierunku „Audyt finansowy”

Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie podpisały umowę dotyczącą kształcenia kandydatów na biegłego rewidenta

Zgodnie z umową, podpisaną 26 listopada 2021 r., Komisja Egzaminacyjna będzie zaliczać kandydatowi na biegłego rewidenta wszystkie egzaminy z wiedzy (zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.)), o ile kandydat ukończył studia II stopnia na kierunku „Audyt finansowy” prowadzonym przez Instytut Finansów w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zaliczenie ww. egzaminów następować będzie na wniosek kandydata, pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

 • program studiów obejmujący przedmioty, z których kandydat zdał egzaminy, obejmował wiedzę w zakresie wskazanym w 14 ust.1 i 2 ustawy o biegłych rewidentach;
 • egzaminy z poszczególnych przedmiotów obejmujących wiedzę określoną w 14 ust. 1 i 2 ustawy o biegłych rewidentach były przeprowadzane w formie pisemnej;
 • od dnia ukończenia studiów na kierunku „Audyt finansowy” nie upłynęło więcej niż 3 lata

Umowa obowiązywać będzie programy studiów oferowane przez UE w Krakowie począwszy od roku akademickiego 2022/2023.

Umowę zawartą pomiędzy Komisją Egzaminacyjną a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie można pobrać tutaj.


Współpraca Komisji Egzaminacyjnej z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu w zakresie uznawania egzaminów

Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu podpisały umowę w sprawie współpracy przy prowadzeniu studiów.

Zgodnie z umową, podpisaną 6 października 2023 r., Komisja Egzaminacyjna będzie zaliczać kandydatowi na biegłego rewidenta wszystkie egzaminy z wiedzy (zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 z późn. zm. (dalej „ustawa”), o ile kandydat ukończył studia II stopnia na kierunku Rachunkowość i podatki specjalność biegły rewident prowadzonym przez Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Zaliczenie ww. egzaminów następować będzie na wniosek kandydata, pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

 • od dnia ukończenia studiów na kierunku Rachunkowość i podatki specjalność biegły rewident nie upłynęło więcej niż 3 lata,
 • egzaminy z poszczególnych przedmiotów obejmujących wiedzę określoną w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy w formie pisemnej,
 • program studiów obejmujący przedmioty, z których kandydat zdał egzaminy, obejmował wiedzę w zakresie wskazanym w art. 14 ust.1 i 2 ustawy.

Zgodnie z umową, zaliczenie egzaminów dotyczy studentów kierunku Rachunkowość i podatki, którzy rozpoczęli studia począwszy od roku akademickiego 2023/2024 i zgodnie z programem studiów ukończyli specjalność biegły rewident.

Umowę można pobrać tutaj

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl