Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:52, 20.04.2021 r.

MF na temat obowiązków sprawozdawczych biegłego rewidenta

Resort wyjaśnia, że biegły rewident powinien zaopiniować każde sprawozdanie z działalności, którego obowiązek sporządzenia wynika z przepisów prawa.

14 czerwca 2018

Ustawodawca, w art. 83 ust. 3 pkt 10 i 11 ustawy o biegłych rewidentach, wskazał że sprawozdanie z badania zawiera:

  • opinię, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym;
  • oświadczenie o tym, czy w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania stwierdzono istotne zniekształcenia w sprawozdaniu z działalności, oraz wskazanie, na czym polega każde takie istotne zniekształcenie;

W związku z pojawiającymi wątpliwościami dotyczącymi tego, czy w sprawozdaniu z badania biegły rewident wypowiada się wyłącznie na temat sprawozdania z działalności, o którym jest mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości, jeden z biegłych rewidentów zwrócił się do Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie.

W opinii Departamentu ponieważ ustawa o biegłych rewidentach nie zawęża wskazanych obowiązków wyłącznie do sprawozdania z działalności o którym jest mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości, przepis ma szersze zastosowanie i obejmuje każde sprawozdanie z działalności, którego obowiązek sporządzenia wynika z przepisów prawa.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl