Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:28, 8.12.2021 r.

Brexit a lista firm audytorskich

W dniu 29 marca 2019 r. Wielka Brytania opuści Unię Europejską (UE) i - w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach... - stanie się "państwem trzecim" (możliwy jest również scenariusz, iż w przyszłym porozumieniu o wzajemnych stosunkach między UE i Wielką Brytanią zostaną przyjęte odmienne postanowienia, ale na chwilę obecną tak się nie stało). Może to spowodować określone implikacje dla części firm znajdujących się na liście firm audytorskich prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Zgodnie bowiem z art. 46 ustawy, firmy audytorskie - w zależności od formy prawnej, w jakiej są prowadzone - muszą spełniać określone wymogi dotyczące udziału właścicielskiego, składu organu zarządzającego oraz - o ile organ występuje - nadzorczego. Niespełnianie tych wymogów wiąże się z obowiązkiem dla KRBR skreślenia z listy takiej firmy (art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy).

17 stycznia 2019

Po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE biegli rewidenci zatwierdzeni w Wielkiej Brytanii, jak również firmy audytorskie tam zatwierdzone staną się, odpowiednio, biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi z krajów trzecich. W przypadkach, gdy wśród ich obecnych właścicieli bądź członków organów zarządzających lub nadzorczych, znajdują się firmy audytorskie lub biegli rewidenci zatwierdzeni w Wielkiej Brytanii (powodując spełnianie przez daną firmę audytorską warunków art. 46 ustawy), po brexicie może okazać się, iż warunki ustawowe nie są spełniane, a firma zostanie skreślona z listy. Przykładem może być sytuacja, gdzie w firmie audytorskiej prowadzonej w formie spółki z o.o. w organie zarządzającym zasiadają 3 osoby, w tym 1 osoba z uprawnieniami polskiego biegłego rewidenta, 1 osoba z uprawnieniami biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii (bez uprawnień polskiego biegłego rewidenta), oraz 1 osoba nieposiadająca uprawnień biegłego rewidenta. Obecnie warunki (w tym przypadku art. 46 pkt 4 lit a) są spełniane, bowiem zgodnie z ustawą dla spółki z o.o.większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej. Jednak po brexicie jedynie jedna osoba z ww. będzie posiadała stosowne uprawnienia, co powoduje, iż firma audytorska będzie musiała zostać skreślona z listy. Zwracamy więc uwagę na pilną potrzebę weryfikacji przez firmy audytorskie warunków, o których mowa w art. 46 ustawy i - w przypadku niebezpieczeństwa ich niespełniania po brexicie - o stosowne zmiany (oraz poinformowanie KRBR o ich dokonaniu) przed planowaną datą wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Pozwoli to na dalsze funkcjonowanie bez niepotrzebnych zakłóceń.

Informujemy również, że biegli rewidenci, którzy zdobyli uprawnienia na podstawie ścieżki kwalifikacyjnej kończącej się egzaminem z prawa gospodarczego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej (tryb przewidziany dla osób posiadających uprawnienia uzyskane w innych krajach), po brexicie zachowują je nadal. Nie ma tutaj znaczenia, iż Wielka Brytania w świetle ustawy staje się "krajem trzecim". Tym samym polskie uprawnienia zdobyte na podstawie uprawnień np. organizacji ACCA czy ICAEW zachowują swoją ważność.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl