Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 02:57, 8.12.2021 r.

Istotna zmiana w sprawozdaniu z badania dla klientów NewConnect i Catalyst

W sprawozdaniu z badania sprawozdań finansowych jednostek, których papiery wartościowe są notowane na rynkach NewConnect i Catalyst należy zamieścić opis kluczowych spraw badania zgodnie z wymogami KSB 701.

1 marca 2019

W pakiecie standardów przyjętych uchwałą KRBR nr 2039/37a/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie krajowych standardów badania (700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z)), związanych z nową sprawozdawczością z badania, znajduje się nowy standard KSB 701 „Przedstawianie kluczowych spraw badania w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta”. KSB 701 ma obligatoryjne zastosowanie do badań sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2018 r. lub później.

Standard dotyczy badań sprawozdań finansowych ogólnego przeznaczenia jednostek notowanych na giełdzie oraz okoliczności, gdy biegły rewident poza tym decyduje o przekazaniu kluczowych spraw badania w sprawozdaniu biegłego rewidenta (paragraf 5 KSB 701).

Od dawna podejmowane były przez komisję ds. standaryzacji działania zmierzające do ustalenia kręgu jednostek, w których badaniu będzie miał zastosowanie KSB 701. Między innymi konsultowano ten temat z przedstawicielami giełdy papierów wartościowych. Można oczekiwać, że uzgodnienia z KNA pójdą w kierunku stosowania KSB 701 nie tylko do jednostek notowanych na rynkach regulowanych, ale także tych, których papiery wartościowe znajdują się w obrocie na rynkach NewConnect i Catalyst.

Interpretacja pojęcia „jednostka notowana na giełdzie” wpłynie również na zakres zastosowania odpowiednich wymogów zawartych w innych standardach lub regulacjach.

Już teraz zalecamy, aby w ramach systemu kontroli jakości firmy audytorskie badające sprawozdania finansowe jednostek z rynków NewConnect i Catalyst opracowały i wdrożyły szczególne procedury realizacji odpowiednich wymogów, w szczególności w zakresie sprawozdania z badania. To pozwoli zawczasu przygotować się na zmiany.

KSB 701 ma również zastosowanie do sprawozdań z badania JZP, gdyż kluczowe sprawy badania co do zasady są tożsame z najbardziej znaczącymi rodzajami ryzyka istotnego zniekształcenia, o których jest mowa w rozporządzeniu 537/2014 (art. 10 lit. c), i które były opisywane przez biegłych rewidentów już w sprawozdaniach z badania za 2017 r.

Poniżej zamieszczamy dotychczasową korespondencję w tej sprawie:

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl