Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:27, 29.03.2023 r.

NBP przypomina o obowiązkach sprawozdawczych

Czy dany podmiot musi raportować na potrzeby statystyki bilansu płatniczego? NBP przygotował prosty sprawdzian.

26 sierpnia 2019

Narodowy Bank Polski odpowiada za opracowanie bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. W związku z realizacją tego zadania rezydenci (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe), w tym osoby prawne oraz oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów z siedzibą w kraju, dokonujący obrotu dewizowego (także w polskich złotych), podlegają obowiązkom sprawozdawczym. Aktem prawnym regulującym raportowanie jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. U. 2017 r. poz. 1548). Rozporządzenie to określa sposób, zakres i terminy wykonywania obowiązku sprawozdawczego oraz wysokości kwot, po przekroczeniu których on powstaje. Jego niedopełnienie skutkuje sankcjami, o których mowa w art. 106l. Ustawy Kodeks karny skarbowy.

NBP opracował schemat umożliwiający podmiotowi sprawdzenie, czy podlega obowiązkom sprawozdawczym. Prosimy o przekazanie go swoim klientom.

Dodatkowe informacje dotyczące obowiązków sprawozdawczych zamieszczone są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego w zakładce Statystyka i sprawozdawczość.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl