Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:28, 18.06.2019 r.

Ponad tysiąc osób zgłosiło się na szkolenia z innych usług biegłego rewidenta

Dobiegła końca rekrutacja uczestników dwudniowych szkoleń z innych usług biegłego rewidenta finansowanych przez Bank Światowy ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 1103 biegłych rewidentów zgłosiło chęć udziału w projekcie. 
13 września 2016

Zakwalifikowani uczestnicy wezmą udział w cyklu dwudniowych szkoleń z siedmiu tematów:

  • Usługi poświadczające (atestacyjne) dotyczące odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility/CSR) w świetle zmian, jakie zostaną wprowadzone do ustawy o rachunkowości w reakcji na unijną dyrektywę 2014/95/UE
  • Usługi wyceny (np. wartości niematerialne i prawne takie jak: wartość firmy, znaki towarowe, logotypy, know-how itp., lub instrumenty kapitałowe, w szczególności nienotowane (w obrocie pozagiełdowym)
  • Usługi poświadczające inne niż usługa badania lub przeglądu sprawozdań finansowych oraz inne usługi – na przykład w ramach Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych MSUA 3000; uzgodnione procedury – np. weryfikacja kosztów, przepływów pieniężnych lub prognozowanych informacji finansowych, itd.
  • Raporty atestacyjne MSUA 3400 i MSUA 3402
  • Audyt planu przekształcenia formy prawnej jednostki z przedsiębiorcy w osobę prawną i odwrotnie
  • Audyt projektów finansowanych z dotacji unijnych i innych dotacji publicznych (np. PFRON) – cele audytu
  • Przegląd sprawozdań finansowych zgodnie z MSUP 2400 – Międzynarodowym Standardem Usług Przeglądu

Szkolenia w 30 osobowych grupach będą odbywały się od września do października 2016 roku w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.

Szkolenia są finansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu Banku Światowego "Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym". Program zakłada przeszkolenie łącznie 750 uczestników.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl