Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:15, 15.07.2020 r.

Samorząd to korzyści, ale i obowiązki

Niepłacący składek zostaną skreśleni z rejestru – zapowiada Jolanta Gałuszka, skarbnik PIBR

JM, biuro prasowe PIBR
9 października 2017

Krajowa Rada zaostrza działania w sprawie biegłych niepłacących składek. Skąd zmiana polityki?

Nie mówiłabym o zmianie polityki, a raczej o konsekwentnej realizacji założeń jakie przyjęliśmy na początku kadencji. Dążymy do poprawy sytuacji finansowej samorządu. Ochrona finansów Izby, to przecież zadanie postawione nam przez Zjazd. Dlatego nie możemy tolerować sytuacji, w której na równi traktuje się osoby sumiennie opłacające składki z osobami, które tego nie robią. Trzeba też pamiętać, że ponosimy duże koszty związane z przygotowaniem biegłych rewidentów do wejścia w życie międzynarodowych standardów badania. Żeby realizować statutowe cele potrzebne są nam środki, a część z nich pochodzi właśnie ze składek.

O jakich zaległościach mówimy?

Ogromnych. W tej chwili w kasie samorządu tylko z tytułu nieopłaconych składek brakuje ponad 1,4 mln zł i kwota ta rośnie. Proszę pamiętać ma to wpływ na wynik, bo przecież musimy robić odpisy aktualizacyjne. Dodam, że rekordziści zalegają nawet po kilka tysięcy złotych. Przy rocznej składce w wysokości czterystu czterdziestu złotych łatwo obliczyć jak długo ktoś musiał nie wywiązywać się z ustawowego obowiązku. Przykładowo, brakujące środki pozwoliłyby samorządowi na organizację trzydniowych szkoleń z MSB dla prawie dwóch tysięcy biegłych rewidentów.

Jak duża grupa osób zalega z płatnościami?

Obecnie jest to ponad dwa tysiące sześćset osób. Ale spośród nich wiele po prostu spóźnia się w nieznacznym stopniu, albo zapomniało, że niedawno minął termin kwartalnej płatności. Nie usprawiedliwiam tego, ale zaznaczam, żeby nie budować wrażenia, że blisko połowa biegłych rewidentów nie opłaca składek. Natomiast faktem jest, że ponad siedemset osób zalega ze składkami za ponad cztery kwartały, w tym więcej niż czterysta osób ma zaległości kilkuletnie. I te osoby w większości kwalifikują się do natychmiastowego skreślenia z rejestru biegłych rewidentów.

Czy zostaną skreślone?

Decyzję w tej sprawie podejmuje Krajowa Rada Biegłych Rewidentów. My będziemy systematycznie przekazywać Radzie wykazy osób, które nie wywiązują się z tego obowiązku. Jedyną możliwa decyzją w tym przypadku jest skreślenie z rejestru. Ustawa jest tutaj jednoznaczna. W tej chwili wszyscy, w szczególności sumiennie płacący, odczuwają skutki niespójnej polityki samorządu z lat ubiegłych. Ostatnia osoba skreślona z rejestru za niepłacenie składek to rok 2012. Trzeba pamiętać, że usunięcie kogoś z rejestru to decyzja administracyjna, ale również w jakimś sensie polityczna, a na pewno bardzo istotna w jej skutkach dla skreślanej osoby.

Polityczna?

Innymi słowy niepopularna, dlatego tak rzadko w przeszłości podejmowana. Przez to wiele osób zupełnie bezkarnie nie wywiązywało się z podstawowego zobowiązania wobec samorządu, jakie – podkreślę raz jeszcze – nakłada na każdego biegłego rewidenta ustawa. Uważam, że jeśli mamy się wzajemnie szanować, nie możemy stosować podwójnych standardów. Jeśli mamy naprawiać sytuację ekonomiczną samorządu, musimy wprowadzić przejrzysty system finansowania. Obowiązkiem biegłego rewidenta jest regularne płacenie składek. Sankcją za niewywiązywanie się z tego obowiązku jest usunięcie z samorządu. To proste, nawet jeśli okaże się bolesne.

Czego może spodziewać się biegły rewident niepłacący składek?

Zdecydowanego działania PIBR. Skreślenie z rejestru biegłych rewidentów – o czym wspomniałam – jest decyzją administracyjną, a więc podlega kodeksowi postępowania administracyjnego. Nie ma mowy o żadnej dowolności co do sposobu, w jaki powinno się to odbywać. Pierwsi biegli, którzy nie wnoszą opłat otrzymają w przyszłym tygodniu wezwanie. Jeśli nie uregulują zaległości to z jednej strony zewnętrzna firma windykacyjna rozpocznie proces odzyskania należności, z drugiej będziemy podejmować decyzje o skreśleniu z rejestru.

Czy działanie samorządu będzie jednorazowe?

Przeciwnie. Wdrożyliśmy elektroniczny system monitorowana zaległości. Proces będzie ciągły. Tworzymy zasadę postępowania wobec osób, które regularnie nie wywiązują się z obowiązku płacenia składek i będziemy ją cały czas egzekwować . Zdecydowana większość biegłych rewidentów reguluje swoje zobowiązania sumiennie. I to jest standard, do którego powinniśmy wszyscy dążyć. Jeśli ktoś tego nie robi, powinien zastanowić się, czy może wykonywać zawód zaufania publicznego.

A co z osobami, które znalazły się w szczególnie trudnej życiowo sytuacji?

Takie przypadki będziemy indywidualnie analizować. Jeżeli ktoś ma problemy finansowe, nie płaci w związku z tym składek lub nie stać go na jednorazową spłatę zadłużenie musi niezwłocznie skontaktować się z samorządem. Wówczas na pewno znajdziemy dobre rozwiązanie. Nikomu nie zależy, żeby skreślać kolegów i koleżanki z listy biegłych rewidentów, tylko żeby walczyć z patologią jaką jest niepłacenie składek.

A jak można sprawdzić czy ma się zaległości?

Dwojako, najprościej zalogować się na stronie pibr.org.pl i system od razu poinformuje o zaległości. Jeśli ktoś nie ma loginu, zgubił go, lub po prostu nie odpowiada mu ta droga może zadzwonić do PIBR i uzyska wyczerpującą informację o swoich zobowiązaniach.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl