Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:45, 19.04.2021 r.

Dokumenty Zjazdowe przyjęte

Na specjalnym posiedzeniu KRBR przyjęła projekty dokumentów komisji Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

5 czerwca 2018

Krajowa Rada włączyła do materiałów Zjazdowych projekty następujących dokumentów NKZBR:

  • porządek obrad NKZBR,
  • regulamin obrad NKZBR,
  • uchwałę w sprawie zmiany statutu PIBR (do chwili obecnej skonsultowana z Ministerstwem Finansów w zakresie zagadnienia kierownika jednostki w PIBR oraz w kwestii zatwierdzania sprawozdań z działalności organów PIBR oraz sprawozdania finansowego PIBR corocznie na KZBR),
  • uchwałę w sprawie zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR,
  • uchwałę w sprawie zmiany zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.

Należy zaznaczyć, że publikujemy cztery projekty nowelizacji statutu, gdzie jedynie pierwszy z nich otrzymał pozytywną opinię radcy prawnego PIBR, natomiast trzy pozostałe takiej opinii nie uzyskały, ze względu na poniżej podane powody:

- projekt zmiany statutu stanowiący załącznik nr 2 do uchwały KRBR Nr 2226/41/2018 z 30.05.2018 r.: uchwała nie uzyskała pozytywnej opinii radcy prawnego z uwagi na poważne wątpliwości co do zgodności projektowanych zmian statutu z uchwałą w sprawie zwołania NKZBR. Zdaniem radcy prawnego proponowane zmiany wykraczają poza zmiany zmierzające do „dostosowania najważniejszych dokumentów ustrojowych samorządu zawodowego biegłych rewidentów do aktualnego stanu prawnego po wejściu w życie nowej ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach... oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a także zmienionych warunków funkcjonowania samorządu”. Proponowane przez Komisję zmiany w ocenie radcy prawnego nie wynikają bezpośrednio z konieczności dostosowania statutu PIBR do nowych przepisów, a jednocześnie wątpliwym jest możliwość uznania, że zmierzają one do dostosowania tego aktu do „zmienionych warunków funkcjonowania samorządu”. Zaproponowane zmiany w sposób bardzo szeroki dotyczą zmiany statutu PIBR, tymczasem KRBR zwołując NKZBR nie określiła jego celu jako dokonanie zmian statutu PIBR, lecz w sposób wyraźny ograniczyła cel NKZBR. Zgodnie z art. 27 ust. 4 ww. ustawy, NKZBR obraduje nad sprawami, dla których został zwołany. Projekt uchwały NKZBR, który wykraczałaby poza zakres spraw, dla których NKZBR został zwołany, skutkować może uznaniem, że uchwała narusza art. 27 ust. 4 ustawy;

- projekt zmiany statutu stanowiący załącznik nr 3 do uchwały KRBR Nr 2226/41/2018 z 30.05.2018 r. dotyczący mechanizmu kooptacji: uchwała nie uzyskała pozytywnej opinii radcy prawnego z uwagi na poważne wątpliwości co do zgodności projektowanych rozwiązań z ww. ustawą. W ocenie radcy prawnego dopuszczenie możliwości kooptacji musiałoby znaleźć podstawę w przepisach rangi ustawowej, przy czym w obecnym kształcie przepisy ustawy w ocenie radcy prawnego nie pozwalają na uregulowanie przez NKZBR możliwości i zasad kooptacji członków organów Izby w statucie, ani innym dokumencie wewnętrznym Izby;

- projekt zmiany statutu stanowiący załącznik nr 4 do uchwały KRBR Nr 2226/41/2018 z 30.05.2018 r. dotyczący powołania Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów: uchwała nie uzyskała pozytywnej opinii radcy prawnego z uwagi na poważne wątpliwości co do zgodności projektowanych zmian statutu PIBR z uchwałą w sprawie zwołania NKZBR. Zdaniem radcy prawnego proponowane zmiany wykraczają poza zmiany zmierzające do „dostosowania najważniejszych dokumentów ustrojowych samorządu zawodowego biegłych rewidentów do aktualnego stanu prawnego po wejściu w życie ww. ustawy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a także zmienionych warunków funkcjonowania samorządu”. Proponowane przez Komisję zmiany w ocenie radcy prawnego nie wynikają bezpośrednio z konieczności dostosowania statutu PIBR do nowych przepisów, a jednocześnie wątpliwym jest możliwość uznania, że zmierzają one do dostosowania tego aktu do „zmienionych warunków funkcjonowania samorządu”. Zaproponowane zmiany w sposób bardzo szeroki dotyczą zmiany statutu PIBR, tymczasem KRBR zwołując NKZBR nie określiła jego celu jako dokonanie zmian statutu PIBR, lecz w sposób wyraźny ograniczyła cel NKZBR. Zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy NKZBR obraduje nad sprawami, dla których został zwołany. Projekt uchwały NKZBR, który wykraczałaby poza zakres spraw, dla których NKZBR został zwołany, skutkować może uznaniem, że uchwała narusza art. 27 ust. 4 ustawy.

Dokumenty dostępne są w panelu biegłego rewidenta po zalogowaniu.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl