Kogo będzie dotyczył obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2017 rok?

Jednostki, które są zobowiązane poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta w 2017 roku, zostały określone w art. 64 ustawy o rachunkowości.

Gazeta Podatkowa

12 stycznia 2017

Na mocy tego przepisu badaniu za 2017 r. podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe kontynuujących w 2018 r. działalność: - banków, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, - jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, - jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, - krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego, - spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji.

W przypadku pozostałych jednostek, np. spółek z o.o., jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, cywilnych, a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, obowiązek badani za 2017 r. wystąpi, gdy podmioty te w 2018 r. będą kontynuowały działalność oraz jednocześnie w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, tj. w 2016 r., spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: - średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wniosło co najmniej 50 osób, - suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,500,000 euro, tj. 11,060,00 zł, - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5,000,000 euro, tj. 22,120,000.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl