Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:37, 2.03.2024 r.

Publikacje IFAC

Opracowania dotyczące sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

 • Budowanie zaufania do sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju: Pilna potrzeba zintegrowanej kontroli wewnętrznej (pobierz tutaj)

Wytyczne oraz materiały wspierające dotyczące stosowania MSUA 3000 (Z) do zleceń atestacyjnych dotyczących sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju i innej rozszerzonej sprawozdawczości zewnętrznej

W 2021 r. Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB) opracowała niewiążące wytyczne, które mają pomóc praktykom w wykonywaniu usług atestacyjnych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych (MSUA) 3000 (zmienionym), Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych w zakresie zrównoważonego rozwoju i innej rozszerzonej sprawozdawczości zewnętrznej (RSZ) przez jednostki różnej wielkości w odniesieniu do szerokiego zakresu tematów sprawozdawczych. Celem wytycznych jest promowanie jakości i spójnego stosowania MSUA 3000 (Z) w usługach atestacyjnych RSZ, aby zwiększyć wpływ takich zleceń na jakość sprawozdawczości RSZ, zwiększyć zaufanie do raportów z usług atestacyjnych oraz zwiększyć wiarygodność raportów RSZ, tak aby ich zamierzeni użytkownicy mogli mieć do nich zaufanie i na nich polegać. Oprócz wytycznych IAASB opracowała materiały wspierające ich stosowanie. Tłumaczenia ww. publikacji IAASB dostępne są poniżej:

Materiały wspierające wdrożenie MSB 600 (zmienionego)

Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB) opracowała materiały wspierające wdrożenie Międzynarodowego Standardu Badania (MSB) 600 (zmienionego) – „Szczególne rozważania – Badania sprawozdań finansowych grupy (w tym praca audytorów części składowych grupy)”. Są to:

Arkusz informacyjny dotyczący współzależności pomiędzy MSB 220 (zmienionym) a MSB 600

W grudniu 2022 r. Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała nowy arkusz informacyjny dotyczący współzależności pomiędzy Międzynarodowym Standardem Badania (MSB) 220 (zmienionym), który dotyczy zarządzania jakością na poziomie zlecenia a MSB 600 dotyczącym badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (badania grupy). W arkuszu informacyjnym zwrócono uwagę na aspekty badania grupy, na które może mieć wpływ MSB 220 (zmieniony) oraz Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością (MSZJ) 1 dotyczący zarządzania jakością na poziomie firmy audytorskiej. Niniejszy arkusz informacyjny podkreśla następujące aspekty badania grupy, na które wpływ może mieć MSB 220 (zmieniony): zmieniona definicja zespołu wykonującego zlecenie oraz obowiązki w zakresie przywództwa i kierowania, nadzoru i przeglądu. Dokument będzie szczególnie przydatny w przypadku badań grupy, w które zaangażowani są biegli rewidenci części składowych grupy.

Zmiany do MSR 1 i ich wpływ na MSB

Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała w listopadzie 2022 r. wskazówki zatytułowane: „Zmiany do MSR 1 i ich wpływ na MSB: ujawnianie istotnych informacji dotyczących zasad (polityki) rachunkowości”. Publikacja ma na celu pomóc użytkownikom w zrozumieniu wpływu na Międzynarodowe Standardy Badania (MSB) niektórych zmian o wąskim zakresie wprowadzonych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”.

Alert IESBA – Konflikt na Ukrainie: Kluczowe rozważania dotyczące etyki i niezależności

W październiku 2022 roku pracownicy Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (International Ethics Standards Board for Accountants – IESBA) wydali alert zatytułowany: „Konflikt na Ukrainie: Kluczowe rozważania dotyczące etyki i niezależności” (ang. The Ukraine Conflict: Key Ethics and Independence Considerations). Publikacja zwraca uwagę zawodowych księgowych pracujących w biznesie oraz zawodowych księgowych wykonujących wolny zawód, w tym firm, na szereg istotnych postanowień Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym międzynarodowych standardów niezależności) (Kodeks), które muszą przestrzegać wykonując swoją pracę w trakcie poruszania się po bezprecedensowych wyzwaniach i ryzykach wynikających z wojny rosyjsko-ukraińskiej. W alercie zwrócono uwagę m.in. na implikacje etyczne wynikające z szeroko zakrojonych sankcji gospodarczych nałożonych przez wiele jurysdykcji na Rosję, niektóre podmioty rosyjskie i obywateli Rosji oraz na Białoruś, a także na związane z nimi obowiązki etyczne zawodowych księgowych wynikające z Kodeksu. Publikacja podkreśla również:
 • kluczowe rozważania etyczne dla zawodowych księgowych pracujących w biznesie w odniesieniu do przygotowania i prezentacji informacji, w szczególności w zakresie rozliczania i ujawniania wpływu konfliktu ukraińskiego na działalność zatrudniających ich organizacji oraz
 • kluczowe rozważania etyczne dla zawodowych księgowych wykonujących wolny zawód w odniesieniu do akceptacji klienta i zlecenia, a w kontekście badania sprawozdań finansowych, kluczowe rozważania dotyczące niezależności związane z zaległymi wynagrodzeniami i zawartym w Kodeksie zakazem przyjmowania obowiązków zarządczych.
Niezależnie od środowiska, w którym działają zawodowi księgowi, postanowienia Kodeksu służą podniesieniu jakości i spójności usług świadczonych przez księgowych, przyczyniając się tym samym do wzrostu zaufania publicznego i zaufania do ich pracy.

Często zadawane pytania (FAQ) - Raportowanie spraw dotyczących kontynuacji działalności w sprawozdaniu biegłego rewidenta

W sierpniu 2022 r. Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała odpowiedzi na "Często zadawane pytania (FAQ) - Raportowanie spraw dotyczących kontynuacji działalności w sprawozdaniu biegłego rewidenta". Dokument został opracowany przez Grupę Zadaniową ds. Kontynuacji Działalności Rady IAASB, aby odnieść się do powszechnych pytań związanych z wykorzystaniem oraz wzajemnymi powiązaniami pomiędzy sekcjami „Znacząca niepewność dotycząca kontynuacji działalności” i „Kluczowe sprawy badania” oraz akapitami objaśniającymi ze zwróceniem uwagi, w sprawozdaniu biegłego rewidenta sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania (MSB).

Międzynarodowe Standardy Edukacyjne (MSE) 1-8 (zmienione w 2019 r.)

W październiku 2019 r. Międzynarodowa Federacja Księgowych (International Federation of Accountants – IFAC) opublikowała Zmiany aktualizujące MSE 2, 3, 4 i 8 opracowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych Rachunkowości (International Accounting Education Standards Board – IAESB). Ww. zmiany zostały przetłumaczone na język polski przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – członek IFAC od 1989 r. – i wydane wraz z pozostałymi standardami w 2020 r. jako opracowanie zbiorcze zawierające MSE 1-8.

Wytyczne IAASB dotyczące oszustwa w badaniu sprawozdania finansowego

W maju 2022 r. Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała "Niewiążące wytyczne dotyczące oszustwa w badaniu sprawozdania finansowego. Soczewka do wykrywania oszustw – interakcje pomiędzy MSB 240 a innymi MSB". Dokument ma na celu wyjaśnienie relacji i związku pomiędzy Międzynarodowym Standardem Badania (MSB) 240 - „Obowiązki biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego dotyczące oszustw” a innymi MSB podczas planowania i przeprowadzania badania, jak również raportowania. Materiał pokazuje również, w jaki sposób MSB 240 jest obecnie stosowany w połączeniu z pełnym zestawem MSB.

Materiały wspierające wdrożenie MSZJ 1, MSZJ 2 oraz MSB 220 (Z)

Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB) opracowała szereg materiałów wspierających wdrożenie standardów z pakietu zarządzania jakością: MSZJ 1, MSZJ 2 i MSB 220 (Z).
 • Materiały wspierające wdrożenie Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością 1 (MSZJ 1) – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”
  • Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
  • Arkusz informacyjny (Fact Sheet) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
  • Przewodnik dotyczący wdrożenia po raz pierwszy (Guide) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
  • Prezentacje z serii webinariów na temat MSZJ 1 (nagranie w j. angielskim dostępne tutaj):
   • Webinarium – Część 1: MSZJ 1 – Zarządzanie jakością dla firm: Wszystko, co musisz wiedzieć o procesie oszacowania ryzyka firmy (pobierz tutaj)
   • Webinarium – Część 2: MSZJ 1 – Zarządzanie jakością dla firm: Zasoby: Oczekiwania wobec firm i partnerów odpowiedzialnych za zlecenie (pobierz tutaj)
   • Webinarium – Część 3: MSZJ 1 – Zarządzanie jakością dla firm: Co nowego w procesach monitorowania i korygowania w firmach? (pobierz tutaj)
   • Webinarium – Część 4: MSZJ 1 – Zarządzanie jakością dla firm: Podsumowanie: Analiza wszystkich elementów Systemu Zarządzania Jakością (pobierz tutaj)
  • Seria „Zarządzanie jakością: wdrożenie w małej firmie”:
   • Część pierwsza: Czas się przygotować na nowe standardy zarządzania jakością (pobierz tutaj)
   • Część druga: Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia (pobierz tutaj)
  • Zestaw narzędzi do zarządzania jakością dla małych i średnich firm oraz Ilustracyjna macierz ryzyka:
   • Zestaw narzędzi do zarządzania jakością dla małych i średnich firm (pobierz tutaj)
   • Ilustracyjna macierz ryzyka – Przewodnik uzupełniający do Zestawu narzędzi zarządzania jakością (pobierz tutaj)
 • Materiały wspierające wdrożenie Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością 2 (MSZJ 2) – „Kontrole jakości wykonania zlecenia”
  • Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
  • Arkusz informacyjny (Fact Sheet) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
  • Przewodnik dotyczący wdrożenia po raz pierwszy (Guide) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
 • Materiały wspierające wdrożenie Międzynarodowego Standardu Badania 220 (zmienionego) (MSB 220 (Z)) – „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”
  • Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
  • Arkusz informacyjny (Fact Sheet) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
  • Przewodnik dotyczący wdrożenia po raz pierwszy (Guide) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
  • Arkusz informacyjny - MSB 220 (zmieniony): Definicja zespołu wykonującego zlecenie (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)

Materiały wspierające wdrożenie MSB (PL) 315 (zmienionego w 2019 r.)

Celem lepszego zrozumienia Międzynarodowego Standardu Badania (MSB) 315 (zmienionego w 2019 r.) „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia”, opublikowanego przez IFAC w grudniu 2019 r., Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB) opracowała materiały wspierające jego wdrożenie. Są to:

Projekt standardu dotyczącego badania sprawozdań finansowych mniej złożonych jednostek

W lipcu 2021 r. Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała projekt nowego, odrębnego standardu dotyczącego badania sprawozdań finansowych mniej złożonych jednostek (ang. Less Complex Entities, LCE), zatytułowany: „Proponowany Międzynarodowy Standard Badania dotyczący badania sprawozdań finansowych mniej złożonych jednostek (MSB dla MZJ)” wraz z prośbą o nadsyłanie komentarzy do 31 stycznia 2022 r.

Mniejsze, mniej złożone jednostki wnoszą istotny wkład w gospodarkę światową i stanowią zdecydowaną większość podmiotów na całym świecie. Jednocześnie coraz bardziej złożone struktury i transakcje należy uwzględnić w Międzynarodowych Standardach Badania (MSB). Ta złożoność MSB może stanowić wyzwanie dla badań mniej złożonych jednostek. IAASB na podstawie informacji zwrotnych z dokumentu dyskusyjnego opracowała projekt standardu, który jest proporcjonalny do typowego charakteru i okoliczności badania mniej złożonej jednostki, odpowiada na wyzwania interesariuszy i stanowi rozwiązanie globalne. Standard zaspokoi rosnące globalne potrzeby, jednocześnie zmniejszając pojawiające się ryzyko rozbieżności jurysdykcyjnych. Jest to przełomowy projekt, który reprezentuje nową erę dla IAASB i dlatego IAASB prosi teraz o opinie interesariuszy.

Nowy, samodzielny standard badania sprawozdania finansowego mniej złożonych jednostek:

 • jest przeznaczony specjalnie do badania mniej skomplikowanych podmiotów,
 • opiera się na podstawowych koncepcjach z Międzynarodowych Standardów Badania,
 • został opracowany tak, aby był zrozumiały, jasny i zwięzły,
 • zmniejsza ryzyko rozbieżności jurysdykcyjnych poprzez zapewnienie spójności i porównywalności na całym świecie,
 • pozwoli osiągnąć badania wysokiej jakości.
Materiały opublikowane w ramach projektu i przetłumaczone na j. polski, to:

Zmiany do Kodeksu IESBA

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (ang. International Ethics Standards Board for Accountants – IESBA) opracowała i zatwierdziła kolejne zmiany do Kodeksu etyki IESBA. Są to:
 • „Zmiany do Kodeksu uwydatniające rolę zawodowego księgowego i jego oczekiwane mentalne nastawienie” – opublikowane przez IFAC 5 października 2020 r. (wersja robocza tłumaczenia do pobrania tutaj)
  Celem ww. zmian Kodeksu jest promowanie roli i mentalnego nastawienia oczekiwanego od wszystkich zawodowych księgowych. Zmiany te wyraźnie wskazują, że zawodowi księgowego powierzono publiczne zaufanie do szeroko zakrojonych ról, jakie odgrywa w społeczeństwie oraz, że zaufanie to opiera się na umiejętnościach i wartościach, jakie zawodowy księgowy wnosi do swojej działalności. Co ważne, zmiany te potwierdzają odpowiedzialność zawodu za działanie w interesie publicznym i fundamentalną rolę Kodeksu w wypełnianiu tego obowiązku.
 • Podstawa wniosków: Zmiany do Kodeksu uwydatniające rolę zawodowego księgowego i jego oczekiwane mentalne nastawienie
 • „Zmiany do Kodeksu dotyczące obiektywizmu osoby przeprowadzającej przegląd jakości zlecenia oraz innych odpowiednich osób przeprowadzających przegląd” – opublikowane przez IFAC 14 stycznia 2021 r. (wersja robocza tłumaczenia do pobrania tutaj)
 • Podstawa wniosków: Zmiany do Kodeksu dotyczące obiektywizmu osoby przeprowadzającej przegląd jakości zlecenia oraz innych odpowiednich osób przeprowadzających przegląd
  Ww. zmiany dostarczają wskazówek, które wspierają Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością (MSZJ) 2 (opublikowany przez IFAC w grudniu 2020 r.) w odniesieniu do kwalifikowalności jednostki do pełnienia roli osoby przeprowadzającej przegląd jakości zlecenia, koncentrując się na istotnym atrybucie obiektywizmu. Między innymi wytyczne:
  • przedstawiają potrzebę identyfikacji, oceny i reakcji na zagrożenia dla przestrzegania podstawowej zasady obiektywizmu, które mogą pojawić się przy wyznaczaniu danej osoby na stanowisko osoby przeprowadzającej przegląd jakości zlecenia dla danego zlecenia;
  • wyraźnie nawiązują i wspierają wymóg zawarty w MSZJ 2, aby firma ustanowiła, jako warunek kwalifikujący, dwuletni okres karencji, zanim partner odpowiedzialny za zlecenie będzie mógł objąć funkcję osoby przeprowadzającej przegląd jakości zlecenia dla tego samego zlecenia; oraz
  • podkreślają, że wymóg karencji zawarty w MSZJ 2 służy podwójnemu celowi zapewnienia zgodności z podstawową zasadą obiektywizmu i wykonywania wysokiej jakości zleceń.

Wytyczne mogą mieć również zastosowanie w sytuacjach, gdy jako zabezpieczenie w celu przeciwdziałania zidentyfikowanym zagrożeniom przestrzegania podstawowych zasad etyki do wykonywanej pracy wyznaczono jednostkę jako odpowiednią osobę przeprowadzającą przegląd.

 • „Zmiany postanowień Kodeksu odnoszących się do wynagrodzeń” – opublikowane przez IFAC 28 kwietnia 2021 r. (wersja robocza tłumaczenia do pobrania tutaj)
  Ww. zmiany ujęte w rozdziale 410 – „Wynagrodzenia” w części 4 A – Niezależność dla zleceń badania i przeglądu, zawierają konkretne wymogi oraz wskazówki dotyczące zastosowania ramowych założeń koncepcyjnych w celu identyfikacji, oceny i reakcji na zagrożenia dla niezależności, związane z wynagrodzeniami otrzymywanymi od klientów badania, w tym m.in.:
  • zakaz dotyczący tego, aby świadczenie na rzecz klienta badania usług innych niż badanie miało wpływ na wynagrodzenie za badanie pobierane przez firmy audytorskie,
  • w przypadku badania JZP – wymóg zaprzestania pełnienia funkcji biegłego rewidenta, jeżeli zależność wynagrodzenia od klienta badania trwa dłużej niż określony okres,
  • przekazywanie informacji związanych z wynagrodzeniem do osób sprawujących nadzór i opinii publicznej w celu wsparcia ich osądów dotyczących niezależności biegłego rewidenta oraz
  • ulepszone wytyczne dotyczące identyfikacji, oceny i reakcji na zagrożenia dla niezależności.

Opracowanie zawiera ponadto zmiany dostosowawcze do rozdziałów: 120, 270, 320, 330, 400 w części 4A oraz rozdziału 905 w części 4B Kodeksu.

Powyższe dokumenty mają charakter edukacyjny i nie są w żaden sposób wiążące dla biegłych rewidentów w Polsce.

Zmiany do standardów międzynarodowych

Materiały o charakterze pomocniczym i edukacyjnym ukazujące zmiany dostosowawcze wprowadzone do innych standardów międzynarodowych na skutek przyjęcia przez IAASB Międzynarodowego Standardu Badania 250 (zmienionego), Rozważenie przepisów prawa i regulacji w badaniu sprawozdania finansowego oraz Międzynarodowego Standardu Badania (zmienionego), Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień:

Raport IAASB podsumowujący informacje zwrotne w ramach przeglądu powdrożeniowego w zakresie standardów sprawozdawczości biegłego rewidenta

W czerwcu 2021 r. Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała raport podsumowujący informacje zwrotne w ramach przeglądu powdrożeniowego w zakresie standardów związanych ze sprawozdawczością biegłego rewidenta. Dokument podsumowuje kluczowe tematy i poglądy, którymi podzielono się z IAASB w ramach ankiety dotyczącej sprawozdawczości biegłego rewidenta po wdrożeniu standardów sprawozdawczości, przeprowadzonej w 2020 r. (więcej na ten temat tutaj) oraz debaty, która odbyła się we wrześniu 2020 r. (więcej na ten temat tutaj). Ankieta, debata i związane z nimi działania informacyjne pozwoliły uzyskać perspektywę wdrożenia i konkretnych aspektów zmienionych standardów sprawozdawczości biegłego rewidenta. Trzy kluczowe obszary zainteresowania interesariuszy to: kluczowe sprawy badania, kontynuacja działalności i sekcja „Inne informacje”, zawarte w sprawozdaniu biegłego rewidenta. Raport w j. polskim dostępny poniżej:

Materiały wspierające wdrożenie MSUPo 4400 (Z)

W związku z opracowaniem Międzynarodowego Standardu Usług Pokrewnych 4400 (Zmienionego) Usługi wykonania uzgodnionych procedur przez Radę Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB) w kwietniu 2020 r. (standard przyjęty uchwałą KRBR nr 1632/25a/2021 - szczegóły tutaj), IFAC opublikował również materiały objaśniające wprowadzone zmiany, jak również zaktualizował wcześniejsze publikacje dotyczące standardu - dostępne w języku polskim poniżej:

Przewodnik IFAC dotyczący stosowania MSB w badaniu małych i średnich jednostek

W lipcu 2018 r. Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) opublikowała czwarte wydanie Przewodnika stosowania Międzynarodowych Standardów Badania w badaniu małych i średnich jednostek. Opracowanie pomaga efektywnie i proporcjonalnie stosować MSB w badaniu MŚP i jest przeznaczone do wykorzystania przez wszystkich praktyków. Tom I przewodnika obejmuje podstawowe pojęcia badania opartego na ocenie ryzyk. Tom II zawiera praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzania badania, w tym dwa studia przypadków: z badania MŚP i jednostki mikro.

Opracowanie dotyczące podwyższonych ryzyk oszustwa i innych działań nielegalnych w czasie pandemii COVID-19, w tym okoliczności dotyczące badania sprawozdań finansowych

W grudniu 2020 r. IFAC opublikował materiał przygotowany przez Niezależną Radę Regulacyjną Biegłych Rewidentów z RPA (IRBA) przy współpracy z IESBA, IAASB oraz krajowymi organami ustanawiającymi standardy etyki z Australii, Chin, Kanady, RPA, USA i Wielkiej Brytanii. Autorzy opracowania zwracają uwagę na zagrożenia związane z wystąpieniem oszustwa w związku z pandemią COVID-19 oraz podkreślają rolę, jaką księgowi i biegli rewidenci mogą odgrywać, służąc pomocą w minimalizowaniu zasięgu występowania oszustw i w rozpoznawaniu przypadków oszustwa lub podejrzeń oszustwa oraz reagowaniu na nie w interesie publicznym.

Wytyczne IESBA dotyczące zasad korzystania ze wsparcia specjalistów w warunkach pandemii COVID-19

W październiku 2020 r. Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) opublikowała wytyczne, które mają na celu pomóc zawodowym księgowym zatrudnionym w przedsiębiorstwach oraz zawodowym księgowym wykonującym wolny zawód w określeniu, kiedy może zaistnieć potrzeba skorzystania z usług specjalisty w celu wsparcia w wykonywaniu określonych zadań i innych czynności zawodowych w ramach organizacji zatrudniających oraz w ramach obsługi klientów w otoczeniu związanym z pandemią COVID-19. Publikacja powstała przy współpracy Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA), Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB), Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (American Institute of Certified Public Accountants - AICPA) oraz krajowych organów ustanawiających standardy etyki z Australii, Kanady, Chin, RPA, Wielkiej Brytanii i USA.

Alert IAASB dotyczący uwzględniania ryzyka klimatycznego w badaniu sprawozdania finansowego

W październiku 2020 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) opracowała dokument zwracający uwagę na okoliczność uwzględniania ryzyk związanych z klimatem w badaniu sprawozdań finansowych. Ma on służyć jako pomoc dla biegłych rewidentów w uzyskaniu zrozumienia treści aktualnie zawartych w MSB i ich znaczenia dla uwzględniania ryzyk związanych z klimatem w badaniu sprawozdań finansowych.

Opracowanie IESBA dotyczące wyzwań dla etyki i niezależności wynikających z pandemii COVID-19

W maju 2020 r. Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (International Ethics Standards Board for Accountants - IESBA) opracowała zestaw pytań i odpowiedzi w celu zwrócenia uwagi na te aspekty Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności) (Kodeksu), które mogą być istotne w kontekście wyzwań i zagrożeń wynikających z pandemii COVID-19 w odniesieniu do kwestii etycznych i niezależności:

Przewodnik IFAC dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy

We wrześniu 2020 r. Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) rozpoczęła publikację sześcioczęściowej serii przewodnika „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Podstawy”, którego celem jest pomoc zawodowym księgowym w pogłębieniu wiedzy na temat procederu prania pieniędzy:
W 2022 r. IFAC wznowił publikowanie kolejnych części przewodnika „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Podstawy”. Są to:

Materiały wspierające stosowanie MSB 540 (zmienionego)

W latach 2018-2020 Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB) opracowała szereg materiałów wspierających stosowanie Międzynarodowego Standardu Badania (MSB) 540 (zmienionego) "Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień":

Wskazówki dotyczące stosowania kodeksu etyki IESBA w sytuacji pandemii COVID-19

W lipcu 2020 r. IFAC opublikował wskazówki dotyczące stosowania założeń koncepcyjnych zawartych w Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardach niezależności) (zwanym „Kodeksem”) do czterech scenariuszy obejmujących usługi lub działania związane z podatkami i wyceną powstałych w sytuacji pandemii. Dwa z tych scenariuszy odnoszą się do zawodowych księgowych wykonujących wolny zawód, a pozostałe dwa do zawodowych księgowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach.

Opracowania IAASB dotyczące zautomatyzowanych narzędzi i technik

W latach 2020-2023 Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała materiały dotyczące badania sprawozdania finansowego przeprowadzanego przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi i technik (ZNT). Są to:

Dokument IFAC zawierający listę kontrolną dla małych firm dotyczącą kontynuacji działalności

W maju 2020 r. IFAC opublikował listę kontrolną skierowaną do małych firm dotyczącą kontynuacji działalności, która ma na celu pomóc firmom poradzić sobie z kryzysem związanym z pandemią COVID-19 i zaplanować jutrzejszą „nową normalność”. Lista kontrolna obejmuje kluczowe zadania w zakresie zarządzania finansami i zarządzania strategicznego, pomagając firmom w proaktywnym identyfikowaniu i analizowaniu istotnych i aktualnych informacji.

Alerty IAASB dotyczące badania sprawozdań finansowych w okresie pandemii COVID-19

Materiały objaśniające do Kodeksu etyki IESBA

IESBA opracowała serię publikacji objaśniających do Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych pod nazwą „Analiza kodeksu IESBA” (ang. Exploring the IESBA Code):

Dokument IFAC dotyczący sprawozdawczości zintegrowanej – pytania i odpowiedzi

IFAC wydał w lutym 2018 r. zestawienie odpowiedzi na najważniejsze pytania, jakie w kontekście raportowania zintegrowanego zadają krajowe organizacje profesji księgowej.

Raport IFAC na temat usług dotyczących uzgodnionych procedur

IFAC wydał w grudniu 2017 r. raport na temat przyszłości usług dotyczących uzgodnionych procedur, który przygląda się kategorii usług szczególnie atrakcyjnej dla małych i średnich firm audytorskich.

Raport z badań IFAC nad globalną profesją księgową i jej roli w walce z korupcją

W lutym 2017 r. IFAC wydał raport pokazujący pozytywną korelację pomiędzy odsetkiem księgowych w populacji pracujących a Indeksem Percepcji Korupcji publikowanym przez Transparency International, potwierdzając pozytywny wpływ księgowych na skuteczność walki z korupcją.

Stanowisko IFAC nr 8 - wzbogacenie sprawozdawczości jednostek: klucz do sprawozdawczości zintegrowanej

IFAC wydał w styczniu 2017 r. stanowisko, w którym wyjaśnia rolę wzbogacenia sprawozdawczości jednostek.

Ulotka IFAC dotycząca wyboru odpowiedniej usługi

IFAC wydał we wrześniu 2016 r. ulotkę mającą za zadanie przybliżyć przedsiębiorcom różne usługi sprawozdawczości finansowej: badania, przeglądu, kompilacji i uzgodnionych procedur.

Międzynarodowe Standardy Edukacyjne (MSE) 1-8 (zaktualizowane)

IFAC wydał w 2014 r. zaktualizowane Międzynarodowe Standardy Edukacyjne (MSE) 1-8, opracowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych Rachunkowości (International Accounting Education Standards Board, IAESB). Międzynarodowe Standardy Edukacyjne przetłumaczyło na język polski Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – członek IFAC od 1989 r.

Przewodnik przeprowadzania usług przeglądu IFAC

Raport IFAC dotyczący wpływu zawodu księgowego i biegłego rewidenta na rozwój gospodarczy

Oświadczenia dotyczące obowiązków członkowskich (OOC) 1-7 (zaktualizowane)

Zarząd IFAC wydał w listopadzie 2012 r. zaktualizowane Oświadczenia dotyczące obowiązków członkowskich (OOC) 1-7, które obejmują wszystkie organizacje przynależące do IFAC. Dokument został przetłumaczony na język polski przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i jest udostępniony przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów w porozumieniu ze Stowarzyszeniem.

Przewodnik IFAC – wdrażanie kontroli jakości w małych i średnich firmach audytorskich

Przewodnik IFAC – zarządzanie w małych i średnich firmach audytorskich

Przewodnik IFAC odnośnie stosowania MSRF – stosowanie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu małych i średnich jednostek

Wskazówki IFAC dotyczące praktyki badania MWPB 1000 – Szczególne rozważania podczas badania instrumentów finansowych

Wskazówki IFAC dotyczące efektywnego stosowania ISQC 1

IFAC, opierając się na programie wspomagającym przyjęcie i wdrożenie międzynarodowych standardów, opracował dokument:

Wskazówki IFAC dotyczące efektywnego stosowania ISA

IFAC, opierając się na programie wspomagającym przyjęcie i wdrożenie ISA, opracował dokument:

Wskazówki IAASB dotyczące zagadnień sprawozdawczości (MSSF)

Dokument został opracowany przez IAASB (Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Poświadczających) i zawiera pytania i odpowiedzi mające na celu pomóc audytorom odnieść się do zagadnień sprawozdawczości związanych z zastosowaniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z MSSF 1: Zastosowanie po raz pierwszy MSSF.

 • Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy – wskazówki dla biegłych rewidentów w kwestiach dotyczących sprawozdawczości:

Komunikaty IAASB

Celem wsparcia biegłych rewidentów wobec aktualnych problemów na światowych rynkach finansowych IAASB opracowała dwa komunikaty:

Zobacz wszystkie publikacje IFAC.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl