Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 05:50, 24.10.2021 r.

Publikacje IFAC

Publikacje IFAC

Zmiany do standardów międzynarodowych

Materiały o charakterze pomocniczym i edukacyjnym ukazujące zmiany dostosowawcze wprowadzone do innych standardów międzynarodowych na skutek przyjęcia przez IAASB Międzynarodowego Standardu Badania 250 (zmienionego), Rozważenie przepisów prawa i regulacji w badaniu sprawozdania finansowego oraz Międzynarodowego Standardu Badania (zmienionego), Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień:

Raport IAASB podsumowujący informacje zwrotne w ramach przeglądu powdrożeniowego w zakresie standardów sprawozdawczości biegłego rewidenta

W czerwcu 2021 r. Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała raport podsumowujący informacje zwrotne w ramach przeglądu powdrożeniowego w zakresie standardów związanych ze sprawozdawczością biegłego rewidenta. Dokument podsumowuje kluczowe tematy i poglądy, którymi podzielono się z IAASB w ramach ankiety dotyczącej sprawozdawczości biegłego rewidenta po wdrożeniu standardów sprawozdawczości, przeprowadzonej w 2020 r. (więcej na ten temat tutaj) oraz debaty, która odbyła się we wrześniu 2020 r. (więcej na ten temat tutaj). Ankieta, debata i związane z nimi działania informacyjne pozwoliły uzyskać perspektywę wdrożenia i konkretnych aspektów zmienionych standardów sprawozdawczości biegłego rewidenta. Trzy kluczowe obszary zainteresowania interesariuszy to: kluczowe sprawy badania, kontynuacja działalności i sekcja „Inne informacje”, zawarte w sprawozdaniu biegłego rewidenta. Raport w j. polskim dostępny poniżej:

Materiały wspierające wdrożenie MSUPo 4400 (Z)

W związku z opracowaniem Międzynarodowego Standardu Usług Pokrewnych 4400 (Zmienionego) Usługi wykonania uzgodnionych procedur przez Radę Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB) w kwietniu 2020 r. (standard przyjęty uchwałą KRBR nr 1632/25a/2021 - szczegóły tutaj), IFAC opublikował również materiały objaśniające wprowadzone zmiany, jak również zaktualizował wcześniejsze publikacje dotyczące standardu - dostępne w języku polskim poniżej:

Przewodnik IFAC dotyczący stosowania MSB w badaniu małych i średnich jednostek

W lipcu 2018 r. Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) opublikowała czwarte wydanie Przewodnika stosowania Międzynarodowych Standardów Badania w badaniu małych i średnich jednostek. Opracowanie pomaga efektywnie i proporcjonalnie stosować MSB w badaniu MŚP i jest przeznaczone do wykorzystania przez wszystkich praktyków. Tom I przewodnika obejmuje podstawowe pojęcia badania opartego na ocenie ryzyk. Tom II zawiera praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzania badania, w tym dwa studia przypadków: z badania MŚP i jednostki mikro.

Opracowanie dotyczące podwyższonych ryzyk oszustwa i innych działań nielegalnych w czasie pandemii COVID-19, w tym okoliczności dotyczące badania sprawozdań finansowych

W grudniu 2020 r. IFAC opublikował materiał przygotowany przez Niezależną Radę Regulacyjną Biegłych Rewidentów z RPA (IRBA) przy współpracy z IESBA, IAASB oraz krajowymi organami ustanawiającymi standardy etyki z Australii, Chin, Kanady, RPA, USA i Wielkiej Brytanii. Autorzy opracowania zwracają uwagę na zagrożenia związane z wystąpieniem oszustwa w związku z pandemią COVID-19 oraz podkreślają rolę, jaką księgowi i biegli rewidenci mogą odgrywać, służąc pomocą w minimalizowaniu zasięgu występowania oszustw i w rozpoznawaniu przypadków oszustwa lub podejrzeń oszustwa oraz reagowaniu na nie w interesie publicznym.

Wytyczne IESBA dotyczące zasad korzystania ze wsparcia specjalistów w warunkach pandemii COVID-19

W październiku 2020 r. Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) opublikowała wytyczne, które mają na celu pomóc zawodowym księgowym zatrudnionym w przedsiębiorstwach oraz zawodowym księgowym wykonującym wolny zawód w określeniu, kiedy może zaistnieć potrzeba skorzystania z usług specjalisty w celu wsparcia w wykonywaniu określonych zadań i innych czynności zawodowych w ramach organizacji zatrudniających oraz w ramach obsługi klientów w otoczeniu związanym z pandemią COVID-19. Publikacja powstała przy współpracy Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA), Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB), Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (American Institute of Certified Public Accountants - AICPA) oraz krajowych organów ustanawiających standardy etyki z Australii, Kanady, Chin, RPA, Wielkiej Brytanii i USA.

Alert IAASB dotyczący uwzględniania ryzyka klimatycznego w badaniu sprawozdania finansowego

W październiku 2020 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) opracowała dokument zwracający uwagę na okoliczność uwzględniania ryzyk związanych z klimatem w badaniu sprawozdań finansowych. Ma on służyć jako pomoc dla biegłych rewidentów w uzyskaniu zrozumienia treści aktualnie zawartych w MSB i ich znaczenia dla uwzględniania ryzyk związanych z klimatem w badaniu sprawozdań finansowych.

Opracowanie IESBA dotyczące wyzwań dla etyki i niezależności wynikających z pandemii COVID-19

W maju 2020 r. Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (International Ethics Standards Board for Accountants - IESBA) opracowała zestaw pytań i odpowiedzi w celu zwrócenia uwagi na te aspekty Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności) (Kodeksu), które mogą być istotne w kontekście wyzwań i zagrożeń wynikających z pandemii COVID-19 w odniesieniu do kwestii etycznych i niezależności:

Przewodnik IFAC dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy

We wrześniu 2020 r. Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) rozpoczęła publikację sześcioczęściowej serii przewodnika „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Podstawy”, którego celem jest pomoc zawodowym księgowym w pogłębieniu wiedzy na temat procederu prania pieniędzy:

Materiały wspierające stosowanie MSB 540 (zmienionego)

W latach 2018-2020 Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB) opracowała szereg materiałów wspierających stosowanie Międzynarodowego Standardu Badania (MSB) 540 (zmienionego) "Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień":

Wskazówki dotyczące stosowania kodeksu etyki IESBA w sytuacji pandemii COVID-19

W lipcu 2020 r. IFAC opublikował wskazówki dotyczące stosowania założeń koncepcyjnych zawartych w Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardach niezależności) (zwanym „Kodeksem”) do czterech scenariuszy obejmujących usługi lub działania związane z podatkami i wyceną powstałych w sytuacji pandemii. Dwa z tych scenariuszy odnoszą się do zawodowych księgowych wykonujących wolny zawód, a pozostałe dwa do zawodowych księgowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach.

Opracowania IAASB dotyczące zautomatyzowanych narzędzi i technik

W 2020 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała materiały dotyczące badania sprawozdania finansowego przeprowadzanego przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi i technik (ZNT). Są to:

Dokument IFAC zawierający listę kontrolną dla małych firm dotyczącą kontynuacji działalności

W maju 2020 r. IFAC opublikował listę kontrolną skierowaną do małych firm dotyczącą kontynuacji działalności, która ma na celu pomóc firmom poradzić sobie z kryzysem związanym z pandemią COVID-19 i zaplanować jutrzejszą „nową normalność”. Lista kontrolna obejmuje kluczowe zadania w zakresie zarządzania finansami i zarządzania strategicznego, pomagając firmom w proaktywnym identyfikowaniu i analizowaniu istotnych i aktualnych informacji.

Alerty IAASB dotyczące badania sprawozdań finansowych w okresie pandemii COVID-19

Materiały objaśniające do Kodeksu etyki IESBA

IESBA opracowała serię publikacji objaśniających do Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych pod nazwą „Analiza kodeksu IESBA” (ang. Exploring the IESBA Code):

Dokument IFAC dotyczący sprawozdawczości zintegrowanej – pytania i odpowiedzi

IFAC wydał w lutym 2018 r. zestawienie odpowiedzi na najważniejsze pytania, jakie w kontekście raportowania zintegrowanego zadają krajowe organizacje profesji księgowej.

Raport IFAC na temat usług dotyczących uzgodnionych procedur

IFAC wydał w grudniu 2017 r. raport na temat przyszłości usług dotyczących uzgodnionych procedur, który przygląda się kategorii usług szczególnie atrakcyjnej dla małych i średnich firm audytorskich.

Raport z badań IFAC nad globalną profesją księgową i jej roli w walce z korupcją

W lutym 2017 r. IFAC wydał raport pokazujący pozytywną korelację pomiędzy odsetkiem księgowych w populacji pracujących a Indeksem Percepcji Korupcji publikowanym przez Transparency International, potwierdzając pozytywny wpływ księgowych na skuteczność walki z korupcją.

Stanowisko IFAC nr 8 - wzbogacenie sprawozdawczości jednostek: klucz do sprawozdawczości zintegrowanej

IFAC wydał w styczniu 2017 r. stanowisko, w którym wyjaśnia rolę wzbogacenia sprawozdawczości jednostek.

Ulotka IFAC dotycząca wyboru odpowiedniej usługi

IFAC wydał we wrześniu 2016 r. ulotkę mającą za zadanie przybliżyć przedsiębiorcom różne usługi sprawozdawczości finansowej: badania, przeglądu, kompilacji i uzgodnionych procedur.

Międzynarodowe Standardy Edukacyjne (MSE) 1-8 (zaktualizowane)

IFAC wydał w 2014 r. zaktualizowane Międzynarodowe Standardy Edukacyjne (MSE) 1-8, opracowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych Rachunkowości (International Accounting Education Standards Board, IAESB). Międzynarodowe Standardy Edukacyjne przetłumaczyło na język polski Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – członek IFAC od 1989 r.

Przewodnik przeprowadzania usług przeglądu IFAC

Raport IFAC dotyczący wpływu zawodu księgowego i biegłego rewidenta na rozwój gospodarczy

Oświadczenia dotyczące obowiązków członkowskich (OOC) 1-7 (zaktualizowane)

Zarząd IFAC wydał w listopadzie 2012 r. zaktualizowane Oświadczenia dotyczące obowiązków członkowskich (OOC) 1-7, które obejmują wszystkie organizacje przynależące do IFAC. Dokument został przetłumaczony na język polski przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i jest udostępniony przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów w porozumieniu ze Stowarzyszeniem.

Przewodnik IFAC – wdrażanie kontroli jakości w małych i średnich firmach audytorskich

Przewodnik IFAC – zarządzanie w małych i średnich firmach audytorskich

Przewodnik IFAC odnośnie stosowania MSRF – stosowanie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu małych i średnich jednostek

Wskazówki IFAC dotyczące praktyki badania MWPB 1000 – Szczególne rozważania podczas badania instrumentów finansowych

Wskazówki IFAC dotyczące efektywnego stosowania ISQC 1

IFAC, opierając się na programie wspomagającym przyjęcie i wdrożenie międzynarodowych standardów, opracował dokument:

Wskazówki IFAC dotyczące efektywnego stosowania ISA

IFAC, opierając się na programie wspomagającym przyjęcie i wdrożenie ISA, opracował dokument:

Wskazówki IAASB dotyczące zagadnień sprawozdawczości (MSSF)

Dokument został opracowany przez IAASB (Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Poświadczających) i zawiera pytania i odpowiedzi mające na celu pomóc audytorom odnieść się do zagadnień sprawozdawczości związanych z zastosowaniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z MSSF 1: Zastosowanie po raz pierwszy MSSF.

  • Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy – wskazówki dla biegłych rewidentów w kwestiach dotyczących sprawozdawczości:

Komunikaty IAASB

Celem wsparcia biegłych rewidentów wobec aktualnych problemów na światowych rynkach finansowych IAASB opracowała dwa komunikaty:

Zobacz wszystkie publikacje IFAC.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl