Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:06, 16.07.2024 r.

Znane są już zasady wnoszenia opłaty za nadzór oraz wysokość stawki na 2020 rok

Pod koniec listopada zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów oraz obwieszczenie Ministra Finansów związane z opłatą za nadzór.

18 grudnia 2019

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (Dz. U., poz. 2321) określa:

  • sposób wyliczenia stawki procentowej opłat (§ 3);
  • sposób i terminy wnoszenia opłat (§ 4 i 5). Opłata będzie wnoszona: od przychodów osiągniętych w I i II kwartale danego roku kalendarzowego odpowiednio – do 30 kwietnia i do 31 lipca - oraz od przychodów osiągniętych w III kwartale i przychodów planowanych do osiągnięcia w IV kwartale do 15 października. Do 15 października będą też wpłacane tzw. opłaty minimalne przez te firmy audytorskie, które nie osiągają przychodów podlegających opłacie lub które wniosły opłatę w niższej niż minimalna wysokość. Wpłaty będą dokonywane na rachunek bankowy Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA);
  • szczegółowy zakres informacji o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w danym oraz następnym roku kalendarzowym, które firmy audytorskie przekazują do PANA a także sposób i terminy ich przekazywania (do dnia 15 października danego roku kalendarzowego) oraz wzory formularzy, na których są one przekazywane (załącznik nr 1 do rozporządzenia);
  • sposób i terminy rozliczenia opłat (§ 7) wraz ze wzorem rocznego rozliczenia opłat (załącznik nr 3 do rozporządzenia). Roczne rozliczenie opłaty należnej za dany rok kalendarzowy będzie składane do ostatniego dnia lutego roku następującego po danym roku kalendarzowym. Rozporządzenie wskazuje także terminy wniesienia niedopłaty oraz zwrotu nadpłaty.

Ponadto rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji jakie PANA przekazuje Ministrowi Finansów, niezbędnych do wyliczenia stawki procentowej obowiązującej w danym roku kalendarzowym i służącej wyliczeniu przychodów PANA z opłat z tytułu nadzoru, ujmowanych w planie finansowym PANA na dany rok kalendarzowy, a także sposób i terminy ich przekazywania oraz wzory formularzy (§ 6).

Rozporządzenie stosuje się po raz pierwszy do opłat z tytułu nadzoru należnych za rok 2020, z wyjątkiem § 5 i § 6, które stosuje się po raz pierwszy do opłat z tytułu nadzoru należnych za rok 2021.

Opublikowane zostało również obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2020 (M.P., poz. 1145). Stawka procentowa opłaty z tytułu nadzoru na 2020 rok wynosi 2,73%.

Z pełną treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Obwieszczenie jest dostępne tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl