Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:17, 3.10.2023 r.

IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów – podsumowanie i fotorelacja

Samorząd biegłych rewidentów ma nowe władze i strategię działania, a także między innymi zmieniony statut.

14 czerwca 2019

Już pierwszego dnia delegaci Zjazdu wybrali nową prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Spośród czworga kandydatów zwyciężyła Barbara Misterska-Dragan, pełniąca w poprzedniej kadencji funkcję zastępcy ustępującego prezesa Krzysztofa Burnosa. Pozostałych członków KRBR oraz innych organów samorządu wybrano nazajutrz – pełne składy podawaliśmy w osobnej informacji.

Trzeciego dnia delegaci przyjmowali uchwały kluczowe dla funkcjonowania samorządu w rozpoczynającej się kadencji.

W statucie przywrócono Radzie kompetencję utworzenia lub likwidacji regionalnego oddziału PIBR. Ustalono także, że Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów oraz jego zastępcy – instytucja wprowadzona na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe w 2018 r. – nie mogą sprawować funkcji dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje.

W zasadach ustalania składek członkowskich podniesiono maksymalny roczny wzrost składki z 10% do 20%. Przy obecnej składce na poziomie 480 zł rocznie oznacza to, że w 2020 r. będzie ona mogła wynosić maksymalnie 576 zł. Jednocześnie górny pułap składki pozostał bez zmian: to 20% przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni. Obecnie wynosi on zatem 917 zł.

Nowelizacja podstawowych zasad gospodarki finansowej uszczegółowiła regulację dotyczącą deficytu. Dla roku, w którym nie odbywa się Zjazd zwykły lub nadzwyczajny, deficyt budżetowy nie może przekroczyć wartości kosztów amortyzacji majątku trwałego Izby w roku poprzednim, co obecnie oznaczałoby ok. 1 mln zł. W roku zjazdowym ten pułap powiększa się o 500 tys. zł jako planowane koszty organizacji Zjazdu.

Delegaci uchwalili także, że w przypadku powstania przejściowego niedoboru środków finansowych w regionalnym oddziale samorządu, KRBR na uzasadniony wniosek Oddziału może dokonać zwrotnego wsparcia finansowego, które zapewni realizację zadań statutowych Oddziału zaplanowanych na dany rok.

„Program działania PIBR na lata 2019-2023” wyszczególnia kilka głównych kierunków. PIBR ma dbać o wysoką jakość usług świadczonych przez biegłych rewidentów oraz odpowiednie stosowanie i aktualizację istniejących standardów usług zawodowych i zasad etyki zawodowej, ustanawiać niezbędne standardy i angażować się w realizację zadań nadzoru publicznego. Ważnym celem jest także wzmacnianie zaufania do biegłych rewidentów jako aktywnych uczestników rozwoju gospodarczego Polski i świata, z czym wiąże się umacnianie wizerunku PIBR jako organizacji profesjonalnej i opiniotwórczej w kraju i za granicą. Samorząd chce przy tym kontynuować współpracę z Międzynarodową Federacją Księgowych (IFAC).

PIBR zamierza chronić interesy zawodowe biegłych rewidentów oraz wzmacniać ich zaufanie do samorządu. Narzędziami do tego będą między innymi zapewnianie warunków systematycznego doskonalenia zawodowego oraz tworzenie i doskonalenie narzędzi wspomagających pracę biegłego rewidenta. Ważnym wątkiem, podkreślanym także w wystąpieniu nowej prezes KRBR, jest promowanie zawodu biegłego rewidenta wśród młodzieży szkolnej i akademickiej oraz wspieranie kandydatów do zawodu.

Należy podkreślić, że wszystkie uchwały KZBR nie były jeszcze przedmiotem posiedzenia KNA.

 

Fotorelacja:

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl