Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 21:42, 31.05.2020 r.

Biegłych rewidentów czekają zmiany w zasadach etyki

Bardziej złożone procedury w przypadku podejrzenia naruszenia zasady niezależności i zaistnienia konfliktu interesów – to najistotniejsze zmiany w kodeksie etyki, które przyjęła Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, a Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła. Uchwała wejdzie w życie 11 lutego 2016 r.

7 stycznia 2016

Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwałę KRBR zmieniającą niektóre zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów. Zmiany wynikają z konieczności dopasowania polskich przepisów do zaktualizowanego kodeksu etyki wydanego przez IFAC. – To odpowiedź na oczekiwania rynku i samych biegłych rewidentów. Zwiększy się niezależność audytorów i obiektywizm przedkładanych raportów – wyjaśnia Henryk Dąbrowski, przewodniczący Komisji ds. etyki. Zmiany w kodeksie na nowo definiują całą grupę zagadnień i szczegółowo określają procedury związane z tym, co biegły powinien zrobić i jakie podjąć działania m.in. w przypadku podejrzenia naruszenia zasady niezależności lub zaistnienia konfliktu interesów. Choć na początku ubiegłego roku KRBR przyjęła do stosowania w Polsce międzynarodowe standardy badania, to te nie regulują problemów zasad etyki i często odsyłają właśnie do kodeksu etyki IFAC. – Dlatego także polskie przepisy wymagały aktualizacji – dodaje ekspert KIBR. Uchwała KRBR wejdzie w życie 11 lutego 2016 r.


Zmieniony kodeks bardziej precyzyjny
Najistotniejsze zmiany dotyczą nieświadomego naruszenia zasad kodeksu, do których zalicza się między innymi: obiektywizm, uczciwość, zawodowe kompetencje, zachowanie tajemnicy, profesjonalizm, niezależność. Do tej pory nieświadome naruszenie zasad było regulowane jednym paragrafem i stanowiło, że jeśli do naruszenia zasad doszło w sposób nieświadomy, a po wykryciu jednostka skorygowała swoje postępowanie i poczyniła niezbędne zabezpieczenia, to nie musiało to prowadzić do naruszenia zasad. W nowych zapisach wspomniany paragraf zastąpiono nowymi, bardziej rozbudowanymi. Nowe zapisy szczegółowo określają procedury, jakie powinna wykonać jednostka w takiej sytuacji, m.in.: rozpoznanie skali naruszenia, podjęcie czynności zabezpieczających i przeciwdziałających, poinformowanie o naruszeniu osób sprawujących nadzór. W przypadku braku możliwości podjęcia odpowiednich działań przeciwdziałających skutkom naruszenia lub przy istotnym naruszeniu zasad, jednostka powinna podjąć decyzję o odstąpieniu od realizacji zlecenia. Ale zmiany dotyczą też kwestii związanych z konfliktem interesów. Kodeks na nowo zdefiniował to pojęcie. Zgodnie z aktualną definicją konflikt interesów może powstać nie tylko na linii audytor-klient, ale także w sytuacji, gdy interesy różnych klientów audytora pozostają ze sobą w konflikcie. „Biegły rewident powinien być wyczulony na kwestie interesów klienta, ale patrzeć też na interesy pozostałych kontrahentów, czy nie stoją ze sobą w sprzeczności” – wyjaśnia ekspert. Uchwała wprowadza też zmiany definicji osób sprawujących nadzór oraz zespołu realizującego zlecenie. W ramach nowej definicji osób sprawujących nadzór rozszerzono pojęcie na osoby lub organizacje oraz zmodyfikowano pojęcie zakresu nadzoru – m.in. odpowiedzialność za nadzorowanie procesów sprawozdawczości finansowej. Dalsze zmiany w tym zakresie dotyczą obowiązku komunikowania się biegłego rewidenta z osobami sprawującymi nadzór. Z kolei z zespołu realizującego zlecenie wyeliminowano audytora wewnętrznego badanej jednostki.


Kodeks musimy dostosowywać do oryginału
„Uchwalony dokument jest konsekwencją naszego uczestnictwa w IFAC” – wyjaśnia Henryk Dąbrowski. IFAC dokonał zmian w kodeksie, które wchodziły sukcesywnie w życie w 2014 roku. Uchwała wprowadza i dostosowuje polskie przepisy do aktualnego brzmienia kodeksu. W Polsce biegli rewidenci powołując się na kodeks etyki IFAC przy wykonywaniu niektórych czynności powinni móc odnieść się do aktualnego stanu przepisów. Kolejne zmiany w dokumencie planowane są na 2016 rok. Komisja ds. etyki KRBR ubiegłej kadencji zarekomendowała Radzie podjęcie kolejnych prac związanych z procedurami tłumaczenia tekstu. „Zależy nam, żeby jak najszybciej aktualne przepisy przetłumaczyć i opublikować, tak by polscy biegli rewidenci mogli je wdrożyć jak najszybciej” – mówi ekspert. Ale prace będą wymagały tłumaczenia całego tekstu kodeksu. „Przy okazji tłumaczenia międzynarodowych standardów badania szereg pojęć zostało na nowo przetłumaczonych, teraz trzeba dostosować treść kodeksu i ujęte w nim polskie pojęcia do tych opracowanych przy okazji wprowadzenia MSB” – dodał na koniec. Tłumaczenie treści kodeksu na język polski i uzyskanie wymaganych akceptacji IFAC może potrwać co najmniej pół roku.

Więcej informacji: https://kibr.org.pl/pl/prawo

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl