Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:00, 29.05.2023 r.

Planujesz podpisać umowę o badanie?

Od czasu udostępnienia przykładowej umowy o badanie ustawowe miało miejsce wiele zmian w przepisach prawa i regulacjach.

4 października 2019

Firmom audytorskim planującym w najbliższym czasie podpisać z nowym klientem umowę o badanie przypominamy, że w przypadku badania ustawowego, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, pierwsza umowa jest zawierana na okres nie krótszy niż dwa lata. Przy kontynuacji współpracy z klientem, z którym była zawarta „pierwsza umowa”, kolejna umowa również powinna być zawarta na co najmniej dwuletni okres.

Od czasu udostępnienia przez KRBR przykładowej umowy o przeprowadzenie badania ustawowego klienta nJZP (komunikat nr 36/2018 oraz komunikat nr 38/2018) nastąpiło wiele zmian w przepisach prawa i regulacjach. Pracujemy nad zmianą tej przykładowej umowy. Niemniej, firmy audytorskie, które już teraz podpisują z klientami umowy, powinny pamiętać o uwzględnieniu takich kwestii jak:

  • Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1571) została zmieniona ustawa o biegłych rewidentach. Aktualny adres publikacyjny - t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm. Jedna ze zmian to wymóg, aby od 1 stycznia 2020 r. już wszystkie sprawozdania z badania, a nie jak dotychczas tylko dla klientów wpisanych do KRS, były sporządzane w postaci elektronicznej oraz opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta. Kolejna ze zmian - lista firm audytorskich będzie prowadzona przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego.
  • Kilkukrotnie była zmieniona ustawa o rachunkowości. Jej aktualny adres publikacyjny to t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm. Obecnie sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej. Dodatkowo sprawozdania finansowe jednostek stosujących polskie standardy rachunkowości wpisanych do KRS oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP. Również sprawozdania z działalności klientów wpisanych do KRS sporządza się w postaci elektronicznej. W zakresie podpisywania e-sprawozdań, oprócz dotychczasowych sposobów - kwalifikowanego podpisu elektronicznego i podpisu zaufanego - wprowadzono od 1 stycznia 2020 r. trzecią możliwość - „podpis osobisty” czyli podpis e-dowodem osobistym. Trwają też prace legislacyjne dotyczące zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mające na celu wprowadzenie dla innych podatników niż wpisani do KRS obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych w strukturze logicznej udostępnianej w BIP.
  • Oprócz rozporządzenia „RODO” została opublikowana także ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ).
  • KRBR podjęła nową uchwałę w sprawie krajowych standardów badania (nr 3430/52a/2019 z późn. zm.).
  • KRBR podjęła również nową uchwałę w sprawie zasad etyki zawodowej (nr 3431/52a/2019).

Dotychczasowa przykładowa umowa o badanie ustawowe (komunikat nr 38/2018) dostępna w sekcji Komunikaty KRBR.

Uchwały dotyczące krajowych standardów badania oraz zasad etyki zawodowej można znaleźć w sekcji Uchwały KRBR.

Więcej pytań i odpowiedzi dotyczących pierwszej umowy o badanie znajduje się tutaj - Pytania i odpowiedzi do ustawy (zaznaczamy, że dotychczas opublikowane pytania i odpowiedzi nie uwzględniają najnowszych zmian w ustawie o biegłych rewidentach).

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl