Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:50, 2.03.2024 r.

KIBR merytorycznym partnerem konferencji: Rozszerzone raportowanie niefinansowe

Eksperci Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w gronie prelegentów konferencji Pulsu Biznesu o nowych obowiązkach związanych z raportowaniem niefinansowym.

29 maja 2017

W 2017 wiele spółek w Polsce będzie dostosować dotychczasowy model sprawozdawczości do wymogów określonych w zmienionej Ustawie o rachunkowości oraz rozporządzeniu Ministra Finansów ws. informacji bieżących i okresowych.  Zmiany te wynikają z Dyrektywy 2014/95/UE ws. ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Wiele z podmiotów objętych obowiązkiem rozszerzonego raportowania niefinansowego po raz pierwszy ujawni te informacje w sprawozdaniach po zakończeniu 2017 r. Rzadko jesteśmy świadkami powstawania tak ewidentnej niszy rynkowej. Jeszcze niedawno o CSR myślano w kategorii działań wizerunkowych, błędnie łączono je z działalnością wizerunkową, lokując niejako poza głównym nurtem funkcjonowania firmy. Presja otoczenia na wyjaśnianie źródeł zysku, na zapewnienie, że wypracowano go w sposób etyczny jest zrozumiała i będzie coraz większa. Biegli rewidenci są naturalnym merytorycznym partnerem przedsiębiorców w dyskusji o tym, jak rzetelnie przedstawić otoczeniu danie niefinansowe – uważa Ewa Sowińska, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i jedna z prowadzących panel podczas Konferencji.

Kierującym spółkami podlegającymi nowym przepisom muszą podjąć wiele niekoniecznie łatwych decyzji – jakie dane niefinansowe zamieścić w raporcie, w jakiej formie i zakresie należy to zrobić. Tym zagadnieniom będzie poświęcone dwudniowe wydarzenie – konferencja połączona z praktycznymi zajęciami warsztatowymi. Ministerstwo Finansów szacuje, iż w Polsce nowym wymogom w zakresie ujawniania rozszerzonych informacji niefinansowych podlegać będzie ok. 300 podmiotów, jednak ze zmianami muszą się liczyć także ich kontrahenci.

Obowiązkiem objęte będą jednostki zainteresowania publicznego, czyli m.in. banki, zakłady ubezpieczeń, emitenci, fundusze inwestycyjne, czy fundusze emerytalne. Nowe wymogi obejmą także duże grupy kapitałowe, w których jednostką dominującą jest JZP. W każdym z tych przypadków do oceny, czy dany podmiot podlega zmienionym przepisom, będą miały zastosowanie odpowiednie kryteria określające skalę prowadzonej działalności, tj. liczba zatrudnionych pracowników oraz wielkość przychodów lub aktywów.

O tym kto ma raportować wiemy dokładnie, bo to definiuje ustawa. Rolą biegłych rewidentów będzie wsparcie przedsiębiorców w określeniu zakresu ujawnianych informacji niefinansowych. Powinniśmy zwracać uwagę przedsiębiorcom, że raportowanie niefinansowe podobnie jak badanie sprawozdania finansowego, nie jest tylko kolejnym ustawowym obowiązkiem. Pogłębiona analiza danych niefinansowych ma ścisły związek z jakością zarządzania przedsiębiorstwem, chociażby w obszarach takich jak rozpoznanie czynników ryzyka – wyjaśnia Monika Kaczorek, biegły rewident, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Każdy z podmiotów ujętych w ustawie będzie musiał przeprowadzić analizę doboru danych niefinansowych pod kątem ich adekwatności i istotności. Jej zakres jest dość szeroki, obejmuje zagadnienia środowiskowe, społeczne i pracownicze, poszanowanie praw człowieka oraz przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu. Spółki będą raportowały informacje o stosowanych w tym zakresie politykach oraz zidentyfikowanych rodzajach ryzyka oraz sposoby zarządzania nimi w celu ich ograniczenia.

Tematy te powinny znaleźć się także w kręgu zainteresowania firm współpracujących ze spółkami objętymi nowymi wymogami, ponieważ część z nich będzie dążyła do przedstawienia podejścia do wspomnianych kwestii w swoich łańcuchach dostaw. Spowoduje to konieczność dostarczenia takiemu kontrahentowi pewnych rozszerzonych informacji sprawozdawczych.

Ujawnianie rozszerzonych informacji niefinansowych niesie wiele korzyści zarówno dla firm objętych tym obowiązkiem, jak i dla wszystkich zainteresowanych ich działalnością i uzyskiwanymi przez nie wynikami. Transparentne i zobiektywizowane informacje z tego zakresu będą ważną informacją zarządczą oraz staną się wartościowe dla partnerów biznesowych i klientów, inwestorów i analityków, instytucji nadzorujących i regulatorów, ale także dla przyszłych pracowników i członków społeczności lokalnych, w których te firmy funkcjonują. Im samym zaś pomoże to lepiej zarządzać tak ważnymi kwestiami i dzięki temu podnosić swoją konkurencyjność.

Specjalne warunki uczestnictwa dla biegłych rewidentów

Uczestnicy Konferencji dowiedzą się:

  • jak interpretować nowe obowiązki,
  • jak najlepiej się do nich przygotować,
  • jaki standard i format sprawozdawczości przyjąć,
  • oraz w jaki sposób udoskonalić swoją działalność, by zwiększyć wartość firmy.

Adresatami wydarzenia są m.in.:

  • Członkowie zarządów i dyrektorzy finansowi spółek objętych nowymi wymogami;
  • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie i analizę ryzyka w obszarach wskazanych przez Dyrektywę 2014/95/UE (kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, prawa człowieka, przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu);
  • Osoby odpowiedzialne za wdrażanie w firmach zasad społecznej odpowiedzialności i raportowanie społeczne;
  • Osoby odpowiedzialne za zapewnienie zgodności działania firmy z przepisami prawa i dobrowolnie przyjętymi zobowiązaniami (compliance);
  • Biegli rewidenci;
  • Osoby reprezentujące firmy współpracujące lub ubiegające się o współpracę z podmiotami objętymi nowymi wymogami.

Organizatorem konferencji jest Puls Biznesu, członkom samorządu KIBR przysługuje rabat w wysokości 15%. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu mogą kontaktować się z organizatorami telefonicznie pod numerem 22 333 97 77 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkolenia@pb.pl.

Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl