Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 06:50, 1.07.2022 r.

Nie każdą umowę o badanie można rozwiązać

Komisja Nadzoru Audytowego wydała komunikat w sprawie przekazywania informacji przez firmy audytorskie oraz jednostki badane o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego.

2 września 2017

W przypadku rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego zarówno firma audytorska, jak i jednostka badana powinny poinformować o tym fakcie (w każdym przypadku) Krajową Radę Biegłych Rewidentów, a w przypadku jednostek zainteresowania - dodatkowo również Komisję Nadzoru Finansowego.

Komisja Nadzoru Audytowego przypomina, że jeżeli rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego następuje bez uzasadnionej podstawy lub ani Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ani Komisja Nadzoru Finansowego, nie są informowane o rozwiązaniu tej umowy to działanie takie zagrożone jest sankcjami karnymi (grzywna lub kara ograniczenia wolności). 

Różnice poglądów w zakresie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania nie stanowią uzasadnionej podstawy rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego.

Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego jest możliwe wyłącznie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy, w szczególności:

  • wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu;
  • niedotrzymania warunków umowy innych niż skutkujące możliwością wyrażenia opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii;
  • przekształcenia, zmiany właścicielskie, zmiany organizacyjne uzasadniające zmianę firmy audytorskiej lub nieprzeprowadzenie badania.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią komunikatu.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl