Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 01:20, 23.01.2021 r.

Zasady rozliczania przychodów z podwykonawstwa

Przychody osiągnięte z podwykonawstwa w 2018 r. - już na nowych zasadach.

19 stycznia 2018

Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów, przychodów podwykonawców osiągniętych z tytułu wykonywania usług powierzonych im do realizacji przez inne firmy audytorskie nie należy ujmować w podstawie kalkulacji opłaty rocznej z tytułu nadzoru, o której mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach. Dotyczy to jednak przychodów osiągniętych przez firmy audytorskie począwszy od 1 stycznia 2018 r. Przychody osiągnięte z podwykonawstwa w 2017 r. nadal ujmowane są do podstawy opłaty za nadzór.

Zasady dla rozliczeń opłaty za 2017 r.

Zgodnie z art. 292 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach, do opłat z tytułu nadzoru należnych za 2017 r. stosuje się przepisy poprzednio obowiązującej ustawy o biegłych rewidentach (z dnia 7 maja 2009 r.). Wskazując podstawę do wyliczeń opłaty rocznej z tytułu nadzoru za 2017 r., firmy audytorskie są więc obowiązane w dalszym ciągu ujmować przychody osiągnięte z wykonywania czynności rewizji finansowej w formule podwykonawstwa.

Na potrzeby wyliczenia opłaty rocznej z tytułu nadzoru za 2017 r. aktualna pozostaje treść komunikatu nr 27/2013 KRBR z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ujmowania do podstawy wyliczenia opłaty rocznej z tytułu nadzoru kosztów przejazdu i pobytu zespołu rewizyjnego. Wskazano tam między innymi, że wartość kosztów przejazdu i pobytu (w tym w szczególności zakwaterowania w obiektach hotelowych) biegłych rewidentów i ich asystentów podczas wykonywania czynności rewizji finansowej u klientów, nieujęta w cenie usługi, powinna być uwzględniona w podstawie wyliczenia opłaty rocznej z tytułu nadzoru. Oznacza to, że w przypadku, gdy koszty te ponosi firma audytorska i następnie obciąża nimi klienta (na zasadzie refakturowania kosztów lub w jakikolwiek inny sposób), ich wartość powinna być uwzględniana w podstawie do wyliczenia rocznej opłaty z tytułu nadzoru.

Zasady dla rozliczeń opłaty za 2018 r.

Począwszy od rozliczeń za 2018 r. w przypadku podwykonawstwa zarówno w zakresie badania sprawozdania finansowego (gdzie zgodnie z nową ustawą podwykonawca może realizować jedynie „niektóre czynności badania”), jak i pozostałych czynności rewizji finansowej (tu podwykonawca może realizować niektóre czynności lub nawet całe zlecenie), przychody z tego tytułu osiągnięte przez audytorów-podwykonawców nie wchodzą już do ich kalkulacji opłaty z tytułu nadzoru. Opłaty te uiszczane są przez firmy audytorskie ponoszące ostateczną odpowiedzialność za realizację zlecenia, a zatem będące bezpośrednią stroną umowy z klientem zlecającym ich wykonanie. Oznacza to zmianę dotychczasowych zasad dla podwykonawców. Prosimy o stosowanie nowej regulacji przy rozliczeniach opłaty rocznej z tytułu nadzoru za 2018 r. i w latach kolejnych.


Pełny tekst interpretacji MF znajduje się tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl