Przejściowe zasady przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz świadczenia innych usług po 22 marca

W odpowiedzi na pytania kierowane do PIBR w związku wczorajszą informacją o braku aktualnie obowiązujących uchwał dotyczących standardów i zasad etyki, chcielibyśmy poinformować, że aktualne pozostaje zaproponowane rozwiązanie, polegające na niepowoływaniu się na nieobowiązujące już uchwały.

23 marca 2018

Mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową. Z braku regulacji szczegółowej należy stosować przepisy wyższego rzędu: ustawę o biegłych rewidentach, rozporządzenia wykonawcze wydane na jej podstawie oraz prawo UE. W codziennej pracy te regulacje mogą być niewystarczające dla firm audytorskich, biegłych rewidentów i klientów. W takich przypadkach można odnieść się do dotychczasowych standardów przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz świadczenia innych usług. Do czasu zatwierdzenia przez KNA nowych uchwał obowiązuje zatem dobra praktyka, ustawa o biegłych rewidentach z przepisami wykonawczymi, a w przypadku JZP także rozporządzenie 537/2014.

Zasady przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz sporządzania sprawozdań z badania po 22 marca nie ulegają zmianie pomimo utraty ważności dotychczasowych uchwał KRBR. Badania, jak również pozostałe usługi, są wykonywane zgodnie ze standardami, które były wskazane w umowie z klientem.

W związku z tym w uzupełnieniu do komunikatu z dnia 21 marca informujemy, że w sprawozdaniach z badania biegły rewident, w akapicie dotyczącym „odpowiedzialności biegłego rewidenta”, może dodać następujący zapis: „standardów badania dotychczas uchwalonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów”.

Warto jednak podkreślić, że stosowanie dotychczasowych zasad (wytycznych) jako dobrej praktyki nie oznacza, że uchwały KRBR nadal formalnie obowiązują.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl