Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 04:24, 13.04.2021 r.

Przejściowe zasady przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz świadczenia innych usług po 22 marca

W odpowiedzi na pytania kierowane do PIBR w związku wczorajszą informacją o braku aktualnie obowiązujących uchwał dotyczących standardów i zasad etyki, chcielibyśmy poinformować, że aktualne pozostaje zaproponowane rozwiązanie, polegające na niepowoływaniu się na nieobowiązujące już uchwały.

23 marca 2018

Mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową. Z braku regulacji szczegółowej należy stosować przepisy wyższego rzędu: ustawę o biegłych rewidentach, rozporządzenia wykonawcze wydane na jej podstawie oraz prawo UE. W codziennej pracy te regulacje mogą być niewystarczające dla firm audytorskich, biegłych rewidentów i klientów. W takich przypadkach można odnieść się do dotychczasowych standardów przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz świadczenia innych usług. Do czasu zatwierdzenia przez KNA nowych uchwał obowiązuje zatem dobra praktyka, ustawa o biegłych rewidentach z przepisami wykonawczymi, a w przypadku JZP także rozporządzenie 537/2014.

Zasady przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz sporządzania sprawozdań z badania po 22 marca nie ulegają zmianie pomimo utraty ważności dotychczasowych uchwał KRBR. Badania, jak również pozostałe usługi, są wykonywane zgodnie ze standardami, które były wskazane w umowie z klientem.

W związku z tym w uzupełnieniu do komunikatu z dnia 21 marca informujemy, że w sprawozdaniach z badania biegły rewident, w akapicie dotyczącym „odpowiedzialności biegłego rewidenta”, może dodać następujący zapis: „standardów badania dotychczas uchwalonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów”.

Warto jednak podkreślić, że stosowanie dotychczasowych zasad (wytycznych) jako dobrej praktyki nie oznacza, że uchwały KRBR nadal formalnie obowiązują.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl